Regulamin Samorządu 2009.12.10

Z wikiSSPW
Wersja z dnia 14:52, 23 kwi 2015 autorstwa Moloch (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

1

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Uchwalony przez Parlament Studentów PW wdniu 8 lutego 1995 r.

z poprawkami z dnia: 4 grudnia 1996 r., 30listopada 1997 r., 16 listopada 2001 r., 3 czerwca 2002 r.,

23 stycznia 2003 r., 20 października 2003r., 3 listopada 2004 r., 24 maja 2005 r., 28 czerwca 2007 r.,

10 grudnia 2009

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiejtworzą wszyscystudenci Politechniki

Warszawskiej.

2. Samorząd współtworzy samorządną społeczność akademicką PolitechnikiWarszawskiej.

§ 11.

W treści niniejszego Regulaminu stosuje się następujące określenia i skróty,które oznaczają

odpowiednio:

a) Regulamin – Regulamin Samorządu StudentówPW,

b) Parlament – Parlament Studentów PW, októrym mowa w Rozdziale II Regulaminu,

c) Samorząd – Samorząd Studentów PW,

d) Przewodniczący Samorządu –Przewodniczący Samorządu Studentów PW,

e) Senatorowie Studenccy – Studenci – członkowieSenatu PW, o których mowa w Rozdziale

IV Regulaminu,

f) Kolegium – Kolegium Senatorów Samorządu StudentówPW, o którym mowa w Rozdziale

V Regulaminu,

g) WRS – Wydziałowa Rada Samorządu, Rada Samorządu innejjednostki organizacyjnej

Uczelni, która zgodnie ze statutem PWprowadzi samodzielną działalność dydaktyczną,

h) RM – Rada Mieszkańców DomuStudenckiego, o której mowa w Rozdziale VII Regulaminu,

i) Sąd – Sąd Koleżeński, o którym mowa w Rozdziale XRegulaminu,

j) UKW – Uczelniany Komisarz Wyborczy, októrym mowa w § 57 ust. 1 Regulaminu,

k) PW, Uczelnia – Politechnika Warszawska,

l) Komisja Wyborcza, KW – WydziałowaKomisja Wyborcza, Komisja Wyborcza Domu

Studenckiego,

m) Ustawa – Ustawa Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27lipca 2005r. (Dz.U. z 2005 r.

nr 164, poz. 1365, z późn. zm.),

n) Komisje Programowe – komisje, o którychmowa w Rozdziale III Regulaminu,

o) Komisja Regulaminowa – komisja, októrej mowa w o Rozdziale IX Regulaminu,

p) Budżet – podział środków budżetowych zFunduszu Kulturalno-Wychowawczego,

q) Wydział – wydział, kolegium lub innajednostka organizacyjna Uczelni, która zgodnie

ze statutem PW organizuje i prowadzisamodzielną działalność dydaktyczną,

r) Lista ogólnouczelniana – stowarzyszeniestudenckie, organizacja studencka, koło naukowe lub

grupa tych jednostek startująca w wyborach,

s) UKK – Uczelniany Komisarz Kwaterunkowy,o którym mowa w § 553.

2

t) Jednostka samorządu – KolegiumSenatorów, Parlament, Komisja Programowa, WRS, RM,

Komisja Regulaminowa, UKW, UKK, Sąd koleżeński, WydziałowaKomisja Kwaterunkowa

lub Wydziałowa Komisja Wyborcza,

u) Zakończenie studiów – ukończenie studiów,rezygnacja albo skreślenie z listy studentów.

Zakończeniem studiów nie jest ukończenie studiówpierwszego stopnia gdy student

kontynuuje studia drugiego stopnia, pouzyskaniu dyplomu studiów pierwszego stopnia,

w okresie nie dłuższym niż 4 miesiące.

§ 2.

1. Samorząd działa na podstawie Ustawy, Statutu PW ininiejszego Regulaminu.

2. Samorząd Studentów PW posługuje się znakiemgraficznym zwanym dalej logo, zgodnym ze

wzorem w załączniku nr 2. Zasady korzystania z logookreślaspecyfikacja zatwierdzona przez

Parlament.

3. Zastrzega się nazwę Samorząd StudentówPolitechniki Warszawskiej i logo Samorządu.

§ 3.

Samorząd działając poprzez swoje organy:

1. Reprezentuje interesy studentów naUczelni i na zewnątrz.

2. Wyraża opinie społeczności studentów PWw sprawach, którymi społeczność ta jest

zainteresowana.

3. Uczestniczy, poprzez swoichprzedstawicieli w organach kolegialnych, w podejmowaniu

decyzji w sprawach PW, a w szczególności:

a) opiniuje projekty decyzji organów PW wsprawach dotyczących studentów, w tym

związanych z organizacją i RegulaminemStudiów w PW,

b) współpracuje z władzami Uczelni iWydziałów w działaniach zmierzających do poprawy

systemu kształcenia,

c) uczestniczy w podziale środków iprzyznawaniu świadczeń z Własnego Funduszu

Stypendialnego PW oraz innych środków, zktórych przyznaje się stypendia i nagrody na

zasadach określonych w odrębnychprzepisach,

d) porozumiewa się z odpowiednimiorganami Uczelni w sprawach podziału Funduszu

Pomocy Materialnej dla Studentów iDoktorantów i współdecyduje w zakresie podziału

środkówprzeznaczonych na cele studenckie.

e) dba o rozwój kultury, sportu iturystyki wśród studentów oraz wspiera studencki ruch

naukowy.

4. Broni praw studentów.

Rozdział II

Parlament Studentów

§ 4.

Parlament jest organem uchwałodawczymSamorządu.

§ 41.

Parlament obraduje zgodnie z RegulaminemObrad Parlamentu Studentów Politechniki Warszawskiej

uchwalonym przez Parlament.

3

§ 5.

1. Parlament składa się z:

a) przewodniczących WRS,

b) delegatów wybranych po jednym z każdego WRS,

c) delegatów w liczbie 8 wybranych wwyborach ogólnouczelnianych zgodnie z §65,

d) delegatów wybranych po jednym z każdej RM.

2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używa się pojęcia składregulaminowy, oznacza ono liczbę

członków Parlamentu wynikającą z ust. 1.

§ 6.

Student PW może posiadać tylko jedenmandat członka Parlamentu.

§ 7.

Parlament podejmuje decyzje w sprawach:

a) zastrzeżonych do jego wyłącznejkompetencji w niniejszym Regulaminie,

b) wszystkich innych, nie zastrzeżonych wniniejszym Regulaminie do wyłącznej kompetencji

innych organów Samorządu.

§ 8.

1. Parlament podejmuje decyzje oraz wyraża opinie wformie uchwał.

2. Uchwały Parlamentu są wiążące dlawszystkich organów Samorządu chyba, że z treści

uchwały wynika inaczej.

3. Podejmowanie uchwał przez Parlamentnastępuje wgłosowaniu jawnym, chyba, że przepisy

Regulaminu stanowią inaczej.

§ 9.

Parlament wybiera ze swojego gronaPrzewodniczącego Samorządu Studentów PW.

§ 10.

1. Posiedzenia Parlamentu są jawne.

2. Parlament obraduje na posiedzeniachzwyczajnych i nadzwyczajnych.

3. Posiedzenia zwyczajne zwołujePrzewodniczący Samorządu co najmniej 4 razy w roku.

Imienne, pisemne zawiadomienia rozsyła się wszystkim członkomParlamentu, nie później niż

na 14 dni przed posiedzeniem. Ponadto informacjao posiedzeniu powinna zostać umieszczona

na ogólnodostępnej stronieinternetowej oraz wysłana wszystkim członkom Parlamentu pocztą

elektroniczną.

4. Posiedzenia zwyczajne mają charakter:wyborczy, budżetowy, programowy i sprawozdawczy.

Parlament rozpoczyna kadencję posiedzeniemwyborczym, a kończy posiedzeniem

sprawozdawczym.

5. Posiedzenia nadzwyczajne zwołujePrzewodniczący Samorządu z własnej inicjatywy lub na

wniosek:

a) Rektora PW,

b) Komisji Programowej,

c) co najmniej połowy SenatorówStudenckich,

d) co najmniej 1/4 ogólnej liczbyjednostek spośród WRS lub RM,

e) co najmniej 1/4 regulaminowego składuParlamentu,

f) Komisji Regulaminowej.

4

6. Posiedzenie nadzwyczajne odbywa się w terminie 7dni od dnia złożenia wniosku przez

organy określone w ust.5. W takim przypadku,zawiadomienia o posiedzeniu są przekazywane

wszystkim członkom Parlamentu, niezwłoczniepo ustaleniu terminu posiedzenia.

7. W przypadku, gdy Przewodniczący nie zwołujeposiedzenia pomimo wniosku, o którym

mowa w ust. 5 lub wskutek wygaśnięcia mandatuPrzewodniczącego, posiedzenie Parlamentu

zwołuje i prowadzi Przewodniczący KomisjiRegulaminowej.

§ 11.

1. Parlament podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów wobecności conajmniej 1/3

regulaminowego składu, chyba że niniejszyRegulamin stanowi inaczej.

2. Parlament podejmuje uchwały w sprawachpersonalnych bezwzględną większością głosów,

w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej1/3 regulaminowego składu. Wybór sekretarza

oraz komisji skrutacyjnej może odbywać się w głosowaniujawnym, jeżelinikt nie wniesie

wniosku o utajnienie głosowania.

3. Parlament podejmuje uchwały w sprawachproceduralnych zwykłą większością, w obecności

co najmniej 1/3 regulaminowego składu.Uchwała jest uchwałą w sprawach proceduralnych,

jeżeli z jej treści wynika, że jest ona wiążąca wyłącznie dla członkówParlamentu i tylko na

czas danego posiedzenia.

§ 12.

W zakresie pełnienia swego mandatu członekParlamentu zobowiązany jest do:

a) czynnego udziału w jego pracach,

b) działania zgodnie z jego uchwałami,

c) uczestniczenia w pracach co najmniejjednej Komisji Programowej.

§ 13.

1. Do obowiązków Przewodniczącego Samorządu należy:

a) koordynowanie prac organów Samorządu,

b) reprezentowanie Samorządu na zewnątrz,

c) czuwanie nad przestrzeganiem przezorgany Samorządu postanowień niniejszego

Regulaminu i innych przepisów prawa,

d) nadzorowanie wykonywania uchwałParlamentu,

e) dysponowanie, w uzgodnieniu zprzewodniczącym Komisji Finansowo–Gospodarczej,

środkami, októrych mowa w §37 ust. 3 pkt. c),

f) dbanie o zapewnienie organom Samorządu odpowiednichwarunków dla ich

działalności,

g) kierowanie pracami Parlamentu,

h) skreślony.

2. Przewodniczący Samorządu za swoją pracę odpowiadaprzed Parlamentem i Komisją

Regulaminową.

3. Zastępcami Przewodniczącego Samorządu są Przewodniczący wszystkichKomisji

Programowych.

§ 14.

Przewodniczący Samorządu może powoływać swoich pełnomocników do spraw wymienionychw §13

ust.1 pkt. b), f), h) określając zakres ichkompetencji oraz termin wygaśnięcia pełnomocnictwa.

5

Rozdział III

Komisje Programowe

§ 15.

Komisje Programowe Samorządu Studentów PWsą uczelnianymiorganami Samorządu powołanymi

do wypełniania jego podstawowych zadań.

§ 16.

Kompetencje Komisji Programowych określa Parlament wdrodze uchwały, zwanej uchwałą

kompetencyjną.

§ 17.

1. W Uczelni funkcjonują następujące KomisjeProgramowe:

a) Socjalna,

b) Dydaktyczna,

c) Finansowo-Gospodarcza,

d) Zagraniczna,

e) Kultury,

f) Sportu i Turystyki,

g) Domów Studenckich,

h) Informacji i Promocji.

2. Parlament może powoływać Komisje doraźne określając zakres ichkompetencji oraz termin

realizacji powierzonego zadania.

§ 18.

1. W skład Komisji Socjalnej wchodzą:

a) delegaci wybrani po jednym z każdej WRS,

b) przewodniczący tej Komisji,

c) przewodniczący KomisjiDomów Studenckich.

2. W skład Komisji Dydaktycznej wchodzą:

a) delegaci wybrani po jednym z każdej WRS,

b) delegaci wybrani po jednym przez każdą jednostkę lub grupę jednostekwymienionych

w §65 ust.1 posiadającą swoją reprezentację w Parlamencie,

c) trzej przedstawiciele Kół Naukowychdziałających wPolitechnice Warszawskiej,

wybrani na podstawie odrębnychprzepisów, przewodniczący tej Komisji.

3. W skład Komisji Domów Studenckichwchodzą:

a) przewodniczący RM-ów,

b) przewodniczący tej Komisji,

c) przewodniczący KomisjiSocjalnej.

3a. W skład Komisji Finansowo-Gospodarczejwchodzą:

a) delegaci wybrani po jednym z każdej WRS,

b) przewodniczący tej Komisji,

c) delegaci wybrani po jednym przez każdą jednostkę lub grupę jednostekwymienionych

w §65 ust.1 posiadającą swoją reprezentację w Parlamencie,

d) przewodniczący Rady KółNaukowych,

e) delegat z Komisji Domów Studenckich.

6

3b. W skład Komisji Informacji i Promocjiwchodzą:

a) delegaci wybrani po jednym z każdej WRS,

b) delegaci wybrani po jednym przez każdą jednostkę lub grupę jednostekwymienionych

w §65 ust.1 posiadającą swoją reprezentację w Parlamencie,

c) delegaci wybrani po jednym z każdego z MediówStudenckich Politechniki

Warszawskiej,

d) przewodniczący tej Komisji,

e) po jednym delegacie z każdej KomisjiProgramowej, na wniosek Przewodniczącego

właściwiej Komisji.

4. W skład pozostałych KomisjiProgramowych wchodzą:

a) delegaci wybrani po jednym z każdej WRS,

b) delegaci wybrani po jednym przez każdą jednostkę lub grupę jednostekwymienionych

w §65 ust.1 posiadającą swoją reprezentację w Parlamencie,

c) przewodniczący właściwej Komisji.

5. Przewodniczących KomisjiProgramowych wybiera ze swojego grona Parlament.

6. Pracami Komisji Programowej kieruje jejPrzewodniczący.

7. Delegaci, o których mowa w ust. 2lit.b, ust. 3a. lit.c, ust. 3b. lit.b oraz ust.4 lit.b. wchodzą

w skład właściwej komisji jedynie pod warunkiem, że takajednostka lub grupa jednostek

złoży do UKW, w ciągu 14 dni oduznania wyborów za ważne, pisemne zgłoszenie delegata

do danej komisji.

§ 181.

Członkowie Komisji Programowej mają prawo do:

a) reprezentowania środowiskastudenckiego Uczelni w zakresie działania Komisji po udzieleniu

pełnomocnictwa przez Przewodniczącego Komisji,

b) zabierania głosu, zgłaszania tematów dodyskusji, zgłaszania wniosków o podjęcie uchwały

i głosowania na forum Komisji,

c) składania interpelacji i zapytań do Przewodniczącego Komisji i żądaniaodpowiedzi,

d) zgłaszania na forum komisji wniosku owotum nieufności wobec Przewodniczącego Komisji

zgodnie z §64 ust. 1 Regulaminu.

§ 182.

W zakresie pełnienia swego mandatu członekKomisji Programowej zobowiązany jest do:

a) regularnego i czynnego udziału w jejpracach,

b) działania zgodnie z jej uchwałami i uchwałamiParlamentu,

c) informowania na bieżąco organówdelegujących opracach Komisji.

§ 19.

Komisje Programowe podejmują uchwały wtrybie §11 w sprawach powierzonych im przez Parlament

uchwałą kompetencyjną.

§ 20.

Uchwała Komisji Programowej staje się prawomocna pokontrasygnowaniu jej treści przez

Przewodniczącego Samorządu. Przewodniczący Samorządu ma prawoodmówić podpisaniauchwały

Komisji tylko w przypadku stwierdzenia jejniezgodności zuchwałami Parlamentu, uchwałami innych

Komisji Programowych, Statutem PW,niniejszym Regulaminem i innymi przepisami prawa. Wobec

podtrzymania uchwały przez Komisję wniezmienionym brzmieniu, o jej prawomocności decyduje

Komisja Regulaminowa.

7

§ 21.

1. Posiedzenia Komisji Programowej są jawne.

2. Komisja Programowa obraduje naposiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych.

3. Posiedzenia zwyczajne KomisjiProgramowej zwołuje jej Przewodniczący z własnej

inicjatywy.

4. Posiedzenia nadzwyczajne KomisjiProgramowej zwołuje jej Przewodniczący z własnej

inicjatywy lub na wniosek:

a) Przewodniczącego Samorządu,

b) Komisji Regulaminowej,

c) co najmniej 1/4 regulaminowego składuKomisji Programowej.

5. Posiedzenie zwyczajne zwoływane jestnie rzadziej niż raz na dwa miesiące (z wyłączeniem

miesięcy: lipiec, sierpień, wrzesień), jednak niemniej niż 7razy w ciągukadencji,

a zawiadomienia o nim rozsyła się nie później niż na 14 dniprzed posiedzeniem.

6. Posiedzenie zwyczajne Komisji Finansowo–Gospodarczejoraz Komisji Socjalnej zwoływane

jest nie rzadziej niż raz na trzymiesiące (zwyłączeniemmiesięcy:lipiec, sierpień, wrzesień),

a zawiadomienia o nim rozsyła się nie później niż 14 dni przedposiedzeniem.

7. Posiedzenie nadzwyczajne odbywa się w terminie 7dni od daty wpłynięcia wniosku.

Zawiadomienia o posiedzeniu są przekazywaneniezwłocznie po ustaleniu terminu

posiedzenia. Ponadto informacja oposiedzeniu powinna zostać umieszczona na

ogólnodostępnej stronie internetowej oraz wysłanawszystkim członkom Parlamentu pocztą

elektroniczną.

8. Posiedzenia Komisji Programowejprowadzi jej Przewodniczący lub upoważniony przez niego

członek Samorządu.

§ 22.

Do podstawowych obowiązkówPrzewodniczącego Komisji Programowej należy:

a) Kierowanie pracami Komisji Programowej,

b) Kierowanie wykonywaniem uchwałParlamentu i Komisji Programowej,

c) Reprezentowanie Samorządu w sprawach będących wkompetencji Komisji

d) Programowej jako zastępcy Przewodniczącego Samorządu StudentówPW,

e) W sytuacjach nagłych podejmowaniedecyzji, w porozumieniu z Przewodniczącym

Samorządu Studentów PW, w sprawach będących wkompetencji Komisji Programowej,

f) Przeprowadzenie na początku kadencjiszkolenia członków Komisji Programowej w zakresie

zadań i celów stojących przed Komisją Programową orazrozliczania dofinansowań

z wyłączeniem Komisji Socjalnej,

g) Składanie sprawozdań z bieżącej działalności na każdym posiedzeniuKomisji Programowej

oraz przedstawianie pisemnych sprawozdań finansowych,co najmniej raz na 3 miesiące

(z wyłączeniem miesięcy: lipiec,sierpień,wrzesień),

h) Udzielanie odpowiedzi na interpelacje izapytania członków Komisji Programowej,

i) Informowanie Przewodniczących organówdelegujących onieobecnościachczłonków Komisji

Programowej na jej posiedzeniach,

j) Prowadzenie dokumentacji z wniosków odofinansowanie,

k) Umożliwianie członkom Komisji Programowej wglądu dodokumentacji wymienionej

w pkt. i),

l) Przekazanie kompletnej dokumentacjiwymienionej w pkt. i) i pozostałych istotnych

dokumentów, niewymienionych w tymparagrafie, Przewodniczącemu Komisji Programowej

kolejnej kadencji.

8

Rozdział IV

Przedstawiciele studentów w Senacie PW

§ 23.

1. Senatorowie Studenccy reprezentują społeczność studentów wSenacie PW i biorą aktywny

udział w jego pracach.

2. Liczbę Senatorów Studenckich określają odpowiednieprzepisy.

§ 24.

1. Przewodniczący Samorządu iprzewodniczący Komisji Programowych pełnią funkcję

Senatorów Studenckich z mocy niniejszegoRegulaminu.

2. Pozostałych Senatorów Studenckichwybiera ze swojego grona Parlament.

3. Praca Senatorów Studenckich podlegaocenie Parlamentu na koniec kadencji lub na

najbliższym posiedzeniu po wygaśnięciu mandatu.

4. Tryb i konsekwencje wynikające z ocenypracy, o której mowa w ust. 3, określają zasady

oceny pracy Senatorów Studenckich,uchwalone przez Parlament.

5. Senatorem Studenckim nie może zostać osoba, którejParlament nie udzielił absolutorium

w czasie 18 miesięcy poprzedzających wybory.

§ 25.

W zakresie pełnienia swego mandatu SenatorStudencki działa zgodnie z uchwałami Parlamentu,

Statutem PW oraz właściwymiprzepisami prawa.

Rozdział V

Kolegium Senatorów

§ 26.

1. Senatorowie Studenccy tworzą KolegiumSenatorów.

2. Kolegium Senatorów jest organemopiniodawczym i doradczym Przewodniczącego

Samorządu.

3. W ważnych sprawach Przewodniczący Samorządu podejmujedecyzje po zasięgnięciu opinii

Kolegium.

4. Pracami Kolegium kieruje Przewodniczący Samorządu.

Rozdział VI

Organy Samorządu StudentówWydziału

§ 27.

1. Samorząd Studentów Wydziału stanowią wszyscystudenci danego Wydziału.

2. Wybieralne organy Samorządu StudentówWydziału są reprezentantamiogółu studentów

Wydziału.

3. Organy Samorządu StudentówWydziału podejmują w ramach kompetencji Samorządu

wszelkie decyzje i działania dotyczące wewnętrznych sprawWydziału.

9

§ 28.

1. Wydziałowym organem Samorządu Studentówjest WRS wybierana przez wszystkich

studentów Wydziału.

2. WRS działa na podstawie regulaminuuchwalonego przez Parlament.

§ 29.

W skład WRS wchodzi co najmniej 5 członków,którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród

siebie Przewodniczącego. Dokładną liczbę członków WRSokreśla ustępująca WRS uchwalając

wydziałową ordynację wyborczą.

§ 30.

Do obowiązków Przewodniczącego WRS należy:

a) reprezentowanie Studentów Wydziałuwobec władz Wydziału,

b) zwoływanie co najmniej raz w miesiącu (z wyłączeniem miesięcy: lipiec,sierpień iwrzesień)

posiedzenia WRS,

c) koordynowanie prac WRS,

d) nadzorowanie wykonywania przez WRSobowiązków wzakresie kompetencji przekazanych

przez odpowiednie Komisje i ichPrzewodniczących.

§ 31.

Przewodniczący WRS zwołuje posiedzenie WRS z własnejinicjatywy lub na wniosek:

a) Dziekana,

b) co najmniej jednego członka WRS,

c) Przewodniczącego KomisjiRegulaminowej,

d) Przewodniczącego Samorządu,

e) 10% studentów danego Wydziału.

Rozdział VII

Organy Samorządu Mieszkańców DomuStudenckiego

§ 32.

1. Samorząd Mieszkańców Domu Studenckiego stanowią mieszkańcy danego domu

studenckiego będący studentamiPW.

2. Samorząd Mieszkańców wybiera spośród siebie RM.

3. RM jest reprezentantem ogółu mieszkańców danego DomuStudenckiego i podejmuje w ich

imieniu decyzje dotyczące wewnętrznych sprawDomu Studenckiego w zakresie swoich

kompetencji.

§ 33.

RM działa w oparciu o Regulamin RMuchwalony przez Parlament oraz regulamin Domu

Studenckiego.

§ 34.

W skład RM wchodzi co najmniej 5 członków,którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród

siebie Przewodniczącego. Dokładną liczbę członków RMokreśla ustępująca RM, uchwalając

Ordynację Wyborczą Domu Studenckiego. W przypadkuzmniejszenia się liczby członków RM

10

poniżej 5 w trakcie trwania kadencji, organ tenmoże działać w zmniejszonymskładzie, jednak nie

mniejszym niż 3 osoby.

§ 35.

Do obowiązków Przewodniczącego RM należy:

a) reprezentowanie mieszkańców DS wobecadministracji Domu Studenckiego,

b) zwoływanie co najmniej raz w miesiącu (z wyłączeniem miesięcy: lipiec,sierpień iwrzesień)

posiedzeń RM,

c) koordynacja prac RM.

§ 36.

Przewodniczący RM zwołuje jej posiedzenie z własnejinicjatywy lub na wniosek:

a) kierownika Domu Studenckiego,

b) co najmniej jednego członka RM,

c) Przewodniczącego KomisjiRegulaminowej,

d) Przewodniczącego Samorządu,

e) 10 % Samorządu mieszkańców DS.

Rozdział VIII

Finanse

§ 37.

1. W celu opracowania projektu Budżetu Parlamentuchwala Regulamin Finansowo-

Gospodarczy, który zawiera zasady podziałuśrodkówbudżetowychprzeznaczonych na

działalność studencką i zasady gospodarowania środkami trwałymi.Parlament uchwala

Regulamin Finansowo-Gospodarczy większością 2/3 głosów.

2. Projekt Budżetu opracowujeKomisja Finansowo-Gospodarcza zgodnie z § 38 Regulaminu.

3. Projekt Budżetu zawiera:

a) podział środków budżetowych przeznaczonych na działalność studentóworaz

działalność organizacyjną Samorządu,

b) zasady wykorzystywania środków budżetowychprzeznaczonych na działalność

studentów,

c) zasady wykorzystywania środków budżetowych na działalność organizacyjną

Samorządu.

4. Parlament uchwala Budżet Samorządu w trybie§11.

5. Dodatkowe środki, które wpływają na działalność studencką w trakcie rokubudżetowego,

pozostają w dyspozycji KomisjiFinansowo-Gospodarczej, a w przypadku dotacji celowej

w dyspozycji odpowiedniej jednostki Samorządu. KomisjaFinansowo-Gospodarcza oraz inne

jednostki Samorządu przedstawiają Parlamentowido zatwierdzenia sprawozdania

z rozdysponowania dodatkowych środków. W ciągu 3 miesięcy odotrzymania dodatkowych

środków lubdotacji Parlament uchwala korektę Budżetu.

§ 38.

1. Projekt Budżetu opracowujeKomisja Finansowo-Gospodarcza w oparciu o Regulamin

Finansowo-Gospodarczy, preliminarzepozostałych Komisji Programowych, WRS, RM,

stowarzyszeń i innych organizacji studenckich działających wPolitechnice Warszawskiej.

11

2. Szczegółową formę i tryb składaniapreliminarzy ustala Komisja Finansowo-Gospodarcza.

3. Wybierając poszczególne wnioski KomisjaFinansowo-Gospodarcza kieruje się przede

wszystkim ich treścią biorąc pod uwagę potrzeby ogółustudentów.

§ 39.

1. Komisja Finansowo-Gospodarcza sprawujenadzór nad realizacją Budżetu.

2. Komisja Finansowo-Gospodarcza, działając wporozumieniu z Rektorem pełni bieżące

funkcje kontrolne w stosunku dowszystkich, którzy korzystają z przyznanych w budżecie

środków.

Rozdział IX

Komisja Regulaminowa

§ 40.

1. Komisja Regulaminowa jest organemnadzorczym i kontrolnym Samorządu.

2. Komisja Regulaminowa działa w oparciu oregulamin uchwalony przez Parlament.

§ 41.

1. Komisja Regulaminowa składa się z 5 członków.Komisja wybiera ze swojego grona

Przewodniczącego.

2. Członków Komisji Regulaminowej wybieraParlament spośród studentów PW.

3. Wyboru, o którym mowa w ust. 2,Parlament dokonuje w semestrze letnim jednak nie później

niż 20 kwietnia.

4. Kadencja Komisji Regulaminowej trwa 1rok, jednak nie dłużej niż do chwili wyboru

następnego składu Komisji.

5. W skład Komisji Regulaminowej może być wybranystudent PW wyróżniający się wiedzą

i doświadczeniem w działalności Samorządu.

6. Z pełnieniem funkcji członka KomisjiRegulaminowej nie można łączyć mandatu członka

żadnego innegoorganu Samorządu.

7. Na członka Komisji Regulaminowej nie może być wybranystudent ukarany prawomocnym

orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej właściwej do sprawstudentów.

§ 42.

1. Mandat członka Komisji Regulaminowejwygasa na skutek:

a) złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji,

b) ukarania prawomocnym orzeczeniem przezKomisję Dyscyplinarną właściwa do

spraw studentów karami, o których mowa w§23 ust. 3 lit. c), d) i e) Regulaminu

Studiów w PW.

2. Kadencja członka Komisji Regulaminowej,który otrzymał dyplom ukończenia studiów na

Politechnice Warszawskiej wygasa z chwilą upływu okresuokreślonegow §41 ust. 4.

3. W przypadku zmniejszenia się liczby członkówKomisji Regulaminowej Parlament

uzupełnienia jej skład na najbliższymposiedzeniu. Członek Komisji wybrany w tym trybie

pełni swoją funkcję do końca kadencji, na którą wybrany byłjego poprzednik.

12

§ 43.

1. Członek Komisji Regulaminowej ponosiodpowiedzialność za naruszenie niniejszego

Regulaminu oraz regulaminu, o którym mowaw § 40 ust. 2 przed Komisją Dyscyplinarną

właściwą do spraw Studentów.

2. Pociągnięcie do odpowiedzialności członkaKomisji Regulaminowej może nastąpić na

podstawie uchwały Parlamentu podjętej większością co najmniej2/3 głosów w obecności co

najmniej połowy regulaminowego składu nawniosek gremiów, o których mowa w §10 ust. 5

pkt. c) i e).

3. Z dniem podjęcia uchwały opociągnięciu doodpowiedzialności członka Komisji

Regulaminowej przed Komisją Dyscyplinarną właściwą do sprawStudentów sprawowanie

przez niego funkcji członka KomisjiRegulaminowej ulega zawieszeniu.

§ 44.

1. Komisja Regulaminowa podejmuje swojedecyzje i wyraża swoje opinie w formie uchwał.

2. Komisja Regulaminowa podejmuje uchwałyzwykłą większością głosów wobecności co

najmniej 3 członków z uwzględnieniem §67ust.2.

§ 45.

Do podstawowych zadań KomisjiRegulaminowej należy:

a) nadzór i kontrola działalności organówSamorząduwszystkich szczebli,

b) stwierdzanie ważności wyborów doorganów Samorządu,

c) czuwanie nad przestrzeganiem zasadprawa i współżycia koleżeńskiego,

d) składanie Parlamentowi wniosków wprzedmiocie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu

Samorządu, Przewodniczącym KomisjiProgramowych i pozostałym Senatorom Studenckim.

§ 46.

1. Komisja Regulaminowa wykonuje swojezadania w zakresie kontroli i nadzoru poprzez:

a) stwierdzanie zgodności uchwałpodejmowanych przez organy Samorządu

z przepisami prawa,

b) ocenę zgodności decyzji organów wykonawczych z uchwałamiParlamentu, Komisji

Programowych,

c) ocenę stopnia wywiązywania się członków organów Samorządu, wszczególności:

członków Parlamentu, Przewodniczącego Samorządu, Przewodniczących Komisji

Programowych i Senatorów Studenckich, zeswoich obowiązków oraz ocenę

zgodności podejmowanych przez nich działań z przepisamiprawa,

d) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych międzyposzczególnymi organami

Samorządu,

e) okresowe sprawdzanie zasadności wydatkowaniaśrodkówbudżetowychi badanie

f) wykonywania budżetu, o którymmowa w §37,

g) przeprowadzanie innych kontrolizleconych przez Parlament.

2. Przewodniczący KomisjiRegulaminowej lub upoważniony przez niego jej członek ma prawo

uczestniczyć z głosem doradczym w posiedzeniachwszystkich organów Samorządu.

§ 47.

1. W przypadku stwierdzenia niezgodności uchwałyParlamentu ze Statutem PW, Ustawą lub

innymi aktami normatywnymi KomisjaRegulaminowa uchyla w części lub w całości

kwestionowaną uchwałę. Komisja Regulaminowa proponuje sposóbusunięcianiezgodności.

13

2. Parlament na najbliższymposiedzeniu może odrzucić uchwałę Komisji Regulaminowej

określoną w ust.1 większością 3/4 głosów w obecności co najmniejpołowy regulaminowego

składu.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodności uchwały lubdecyzji jakiegokolwiek innego organu

Samorządu ze Statutem PW, Ustawą lub innymiaktami normatywnymi, Komisja

Regulaminowa uchyla w części lub w całości kwestionowaną uchwałę lub decyzję. Komisja

Regulaminowa proponuje sposób usunięcia niezgodności.

4. Uchwały Komisji Regulaminowej określone w ust. 3 ,są wiążące. KomisjaRegulaminowa

stosuje środki potrzebne do usunięcia wszelkichniezgodności.

§ 48.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wwydatkowaniu środków budżetowych, o których

mowa w §37, Komisja Regulaminowa może zablokować środki KomisjiProgramowej, WRS oraz

innych samodzielnych finansowo jednostekdo czasu wyjaśnienia sprawy przez Parlament.

§ 49.

W przypadku zdecydowanie negatywnej oceny,o której mowa w §46 ust.1 pkt. c) Komisja

Regulaminowa może wnioskować:

a) do Parlamentu o uchwalenie wotumnieufnościwobec Przewodniczącego Samorządu,

Przewodniczących Komisji Programowych lub pozostałychSenatorów Studenckich,

b) o odwołanie innych członków organówSamorządu dowłaściwychorganów delegujących lub

gremiów wyborczych.

§ 50.

Szczegółowy tryb postępowania KomisjiRegulaminowej jako organu nadzorczego i kontrolnego

reguluje Regulamin, o którym mowa w §40ust.2.

Rozdział X

Sąd Koleżeński

§ 51.

Sąd posiada uprawnienia dyscyplinarne wobecstudentów PW wynikające z Ustawy oraz niniejszego

Regulaminu.

§ 52.

1. Sąd składa się ze studentów wybranych po jednym przez każdą WRS.

2. Członka Sądu wybiera na pierwszym posiedzeniu właściwa WRS.

3. WRS nie ma możliwości odwołaniawybranego przez siebie członka Sądu.

4. Pierwsze posiedzenie Sądu zwołuje UKWw styczniu, jednak nie później niż 21 stycznia.

5. Sąd na pierwszym posiedzeniu wybiera zeswojego grona Przewodniczącego Sądu.

6. Do zadań Przewodniczącego Sądu należy w szczególności wyznaczanieskładów

orzekających, ich przewodniczącego iprotokolantów oraz terminów rozpraw.

7. Z pełnieniem funkcji członka Sądu nie można łączyć mandatu członkażadnegoinnego organu

Samorządu oraz członkostwa w podmiotachwymienionych w §65.

8. Członkiem Sądu nie może być studentukarany prawomocnym orzeczeniem Komisji

Dyscyplinarnej właściwej do sprawstudentów.

14

§ 53.

1. Sąd orzeka:

a) w pierwszej instancji w składzie 5 członków,

b) w drugiej instancji w składzie 7 członków.

2. Członek Sądu, który rozstrzygnął sprawę w pierwszejinstancji nie może być członkiem składu

orzekającego w tej sprawie w instancji odwoławczej.

§ 54.

Rektor Uczelni przekazuje sprawę do KomisjiDyscyplinarnej właściwej do spraw studentów lub do

Sądu Koleżeńskiego po zasięgnięciu opiniiPrzewodniczącego Sądu.

§ 55.

Sąd działa na podstawie regulaminu, którystanowi Załącznik nr1 do niniejszego Regulaminu.

Regulamin Sądu zawiera szczegółowe zasady i trybprowadzenia postępowania.

Rozdział Xa

Pozostałe jednostki Samorządu Studentów

§ 551

1. W Politechnice Warszawskiej działa RadaKół Naukowych, która jest organem doradczym

Komisji Dydaktycznej Samorządu.

2. Rada Kół Naukowych działa na podstawieRegulaminu Rady Kół Naukowych zatwierdzonego

przez Parlament.

§ 552

1. Studenckie media informacyjne Samorządu StudentówPW, są organamiSamorządu

Studentów Politechniki Warszawskiej.

2. Studenckie media informacyjne działają na podstawieRegulaminu funkcjonowania mediów

studenckich Politechniki Warszawskiejuchwalonego przez Parlament.

3. Nadzór nad studenckimi mediamiinformacyjnymi sprawują, z zachowaniem swobody

programowej i wolności słowa,Przewodniczący SSPW lub osoby przez niego upoważnione.

§ 553

1. Przewodniczący Samorządu po zasięgnięciu opiniiKolegium Senatorów powołuje

Uczelnianego Komisarza Kwaterunkowego.

2. Do zadań UKK należy w szczególności:

a) kierowanie pracą UczelnianejKomisji Kwaterunkowej,

b) reprezentowanie Samorządu przed władzamiUczelni i Administracją Centralną we

wszystkich sprawach dotyczących akcjikwaterunkowej,

c) przygotowanie i przedstawienieRektorowi projektu harmonogramu kwaterowania na

następny rok akademicki.

d) rozpatrywanie odwołań od decyzji oprzyznaniu miejsca w DS.

3. Uczelniana Komisja Kwaterunkowa składasię zprzewodniczących Wydziałowych Komisji

Kwaterunkowych.

15

4. Zadaniem Uczelnianej KomisjiKwaterunkowej jest podejmowanie uchwał dotyczących akcji

kwaterunkowej oraz zatwierdzenie podziałumiejsc przeznaczonych do kwaterowania

studentów między wydziały.

5. Wydziałową Komisję Kwaterunkową powołuje przewodniczący WRS.

6. W skład Wydziałowej KomisjiKwaterunkowej wchodzą studenci wydziału w liczbie co

najmniej trzech. Przewodniczący komisjipowinien być członkiem WRS.

Rozdział XI

Wybory

§ 56.

1. Wybory do organów Samorządu są powszechne,tajne, wolne i równe.

2. Wybory do WRS i RM oraz przedstawicielistudentów w kolegium elektorów do wyboru

dziekana i prodziekanów są bezpośrednie.

3. Czynne prawo wyborcze posiada każdy student PWstudiów stacjonarnych i niestacjonarnych:

a) na wszystkich wydziałach, na którychstudiuje – do WRS oraz na elektorów

dziekańskich,

b) w DS, którego jest mieszkańcem – do RM,

c) na Listy Ogólnouczelniane głosuje się raz, wyłącznie nawydziale prowadzącym

podstawowy dla studenta kierunek studiów.

4. Bierne prawo wyborcze ma każdy studentwymieniony w ust. 3 z wyjątkiem:

a) studenta ukaranego prawomocnymorzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej właściwej do

spraw studentów, zawieszającym go wprawach studenta,

b) członków Komisji Wyborczych,

c) UKW i jego pełnomocników,

d) członków Komisji Regulaminowej.

W przypadku, gdy student studiuje na więcej niż jednymwydziale, bierne prawo wyborcze

posiada tylko na jednym, wybranym przezsiebie wydziale.

§ 561

1. Wybory przedstawicieli Samorządu do kolegiumelektorów do wyboru Rektora i prorektorów

są pośrednie.

2. Wybory przedstawicieli Samorządu do kolegiumelektorów do wyboru Rektora i prorektorów

odbywają się na podstawie terminarza uchwalonego przezSenat PW.

3. Liczbę przedstawicieli Samorządu w kolegiumelektorów do wyboru Rektora i prorektorów

określa Statut PW.

4. Każda WRS ma prawo zgłosić jednegokandydata na posiedzeniu Parlamentu z grona WRS.

5. Parlament głosuje łącznie nad listą osóbproponowanych z każdego WRS do kolegium

elektorów do wyboru Rektora i prorektorów.

6. W przypadku, gdy Parlament nie przyjmielisty, o której mowa w ust.5, Parlament głosuje

osobno nad każdą kandydaturą zgłoszoną zgodnie z ust.4.

7. Pozostałych przedstawicieli studentówdo kolegium elektorów do wyboru Rektora

i prorektorów wybiera Parlament z grona członkówJednostek Samorządu.

8. Kadencja przedstawicieli studentów wkolegium elektorów do wyboru Rektora i prorektorów

trwa 4 lata. Zaczyna się i kończy wraz zkadencją kolegiumelektorów do wyboru Rektora

i prorektorów.

16

9. Mandat przedstawiciela studentów wkolegium elektorów do wyboru Rektora i prorektorów

wygasa na skutek:

a) zakończenia studiów,

b) zrzeczenia się mandatu,

c) odwołania przez Parlament,

d) ukarania prawomocnym orzeczeniem przezKomisję Dyscyplinarną właściwą do

spraw studentów karami, o których mowa w§23 ust. 3 lit. c), d) i e) Regulaminu

Studiów w PW.

10. UKW po konsultacjach z Komisją Regulaminową, może zadecydować o wyborach

uzupełniających do kolegium elektorów do wyboruRektora i prorektorów. Wybory

uzupełniające przeprowadza się na okrespozostały do końca kadencji.

11. Przepisy ust. 8, 9 i 10 dotyczą odpowiedniokolegium elektorów do wyboru dziekana

i prodziekanów.

§ 57.

1. Najwyższym organem wyborczym Samorządu jest UKW.

2. Parlament powołuje UKW w semestrzeletnim jednak nie później niż 20 kwietnia.

3. UKW może powoływać swoich pełnomocników do pełnienia obowiązków w zakresie

określonym Ordynacją.

§ 58.

1. UKW organizuje i nadzoruje wybory.

2. UKW ustala skład:

a) Wydziałowej Komisji Wyborczej,

b) Komisji Wyborczej Domu Studenckiego.

3. Sposób proponowania składu KW określa OrdynacjaWyborcza.

4. Skreślony.

5. Skreślony.

6. Funkcję UKW, członka Komisji Wyborczej mogą pełnić studenci, októrych mowa w §56 ust.

3, za wyjątkiem studentów ukaranych prawomocnymorzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej

właściwej do spraw studentów karami, o którychmowa w §23 ust. 3 lit. c), d) i e) Regulaminu

Studiów w PW. Z funkcją UKW, pełnomocnikaUKW oraz przewodniczącego Komisji

Wyborczej nie można łączyć mandatu członkaWRS, RM, delegata do Parlamentu oraz

Senatora Studenckiego.

7. UKW bezzwłocznie informuje Przewodniczącego Samorządu o zmianach wskładzie

Parlamentu, WRSów, RMów.

§ 59.

Wybory na Wydziałach i w DomachStudenckich przeprowadzają odpowiednio Wydziałowa Komisja

Wyborcza i Komisja Wyborcza DomuStudenckiego.

§ 60.

Kadencja Parlamentu, WRS, RM i Sądu trwa jedenrok i rozpoczyna się od pierwszego posiedzenia

Parlamentu zwołanego w styczniu, jednaknie późniejniż 21stycznia, przy czym kończy się wraz

z pierwszym posiedzeniem Parlamentu następnej kadencji.

§ 61.

1. Mandat członka Parlamentu, WRS, RM iKomisji Programowej wygasa na skutek:

a) zrzeczenia się mandatu,

17

b) zakończenia studiów,

c) odwołania przez wyborców lub organdelegujący,

d) ukarania przez Komisję Dyscyplinarną właściwą do sprawstudentów karami

o których mowa w §23 ust. 3 lit. c), d) ie) Regulaminu Studiów w PW.

e) wykwaterowania z Domu Studenckiego, wprzypadku mandatu członka RM,

z wyłączeniem wakacji letnich.

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członkaParlamentu:

a) będącego delegatem z WRS lub RM właściwy organdelegującywybiera nowego

delegata,

b) który otrzymał mandat z Listyogólnouczelnianej mandat otrzymuje następna osoba

z listy.

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członkaWRS lub RM dokonuje się kooptacji zgodnie

z Ordynacją Wyborczą.

4. Jeżeli obsadzenie mandatu, o którym mowa wust. 2 pkt. b) i ust. 3 byłoby niemożliwe,

mandat ten pozostaje nie obsadzony do końca kadencji.

§ 62.

1. Mandat członka Sądu wygasa naskutek:

a) zrzeczenia się mandatu,

b) Zakończenia studiów,

c) ukarania przez Komisję Dyscyplinarną właściwą do sprawstudentów karami,

o których mowa w §23 ust. 3 lit. c), d) ie) Regulaminu Studiów w PW.

2. W przypadku zmniejszenia liczby członkówSądu domniej niż 14osób właściweorgany

delegujące, z których wybrani członkowie Sądu utraciliswoje mandaty, wybierają nowych

delegatów.

§ 63.

1. Kadencja Senatorów Studenckich trwajeden rok, przy czym kończy się z wyborem nowego

Przewodniczącego Samorządu na pierwszym posiedzeniu Parlamentunowej kadencji.

2. Mandat osób wymienionych w ust. 1wygasa na skutek:

a) złożenia rezygnacji,

b) zakończenia studiów,

c) uchwalenia wotum nieufności przezParlament.

3. W przypadku wygaśnięcia mandatuosób wymienionych w ust. 1 Parlament dokonuje wyboru

nowego przedstawiciela celem obsadzeniazwolnionego mandatu na posiedzeniu zwołanym

w terminie 14 dni od zwolnienia mandatu, zwyjątkiemsytuacji, o których mowa w § 64.

W przypadku wygaśnięcia ww. mandatuw lipcu oraz sierpniu, ponowne obsadzenie go może

zostać dokonane nie później niż do 30 września.

§ 64.

1. Wniosek o wotum nieufności w stosunkudo osób określonych w §63 ust.1 może być

zgłoszony przez gremia wymienione w §10ust. 5 pkt. a), b), c), d), e) i f).

2. Parlament uchwala wotum nieufności, o którymmowa w ust. 1, zgodnie z §11 ust. 2, przy

czym powinno być ono głosowanena najbliższymposiedzeniu Parlamentu, jednak nie

wcześniej niż 7 dni od dnia zgłoszenia wniosku..

3. Parlament uchwala wotum nieufności wobecPrzewodniczącego Samorządu w głosowaniu

tajnym większością 2/3 głosów przy obecności co najmniejpołowy regulaminowego składu.

18

4. Uchwała w sprawie wotum nieufności jestskuteczna tylko wtedy, gdy Parlament uchwalając

wotum nieufności dokonawyboru następcy na tym samym posiedzeniu.

§ 65.

1. Prawo zgłaszania ListOgólnouczelnianych przysługuje:

a) stowarzyszeniom studenckim,

b) organizacjom studenckim,

c) kołom naukowym,

d) grupom złożonym zjednostek wymienionych pod pkt. a), b) i c).

2. Od stowarzyszeń studenckich, októrych mowa w ust.1 pkt. a) jest wymagany aktualny wpis

do ewidencji stowarzyszeń działających wPolitechnice Warszawskiej.

3. Jednostki wymienione w ust.1 pkt. b) ic) muszą być aktualniezarejestrowane na PW

w rozumieniu art.204 i 205 Ustawy.

4. Osoba, która ubiega się o mandat członkaParlamentu z Listy ogólnouczelnianej nie może

równocześnie ubiegać się o mandat członka WRS lub RM.

§ 66.

Skreślony.

§ 67.

1. Komisja Regulaminowa na wniosek UKW może w formieuchwały stwierdzić nienabycie

mandatu przez osoby, które w okresiewyborów dopuściły się rażącego naruszenia przepisów

niniejszego Regulaminu i OrdynacjiWyborczej..

2. Uchwałę, o której mowa w ust.1 KomisjaRegulaminowa podejmuje bezwzględną większością

głosów w obecności co najmniej4 członków w terminie 7 dni po ogłoszeniu przez UKW

wyników wyborów.

§ 68.

1. Szczegółową organizację wyborów określa OrdynacjaWyborcza uchwalona przez Parlament.

2. Szczegółowy terminarz wyborczy określa Parlament wsemestrze letnim, jednak nie później

niż do 20 kwietnia.

Rozdział XII

Przepisy końcowe

§ 69.

1. Zmiany niniejszego Regulaminu uchwalaParlament większością 2/3 głosów, w obecności co

najmniej połowy regulaminowego składu.

2. Propozycje zmian w niniejszymRegulaminie powinny być rozesłane wszystkim członkom

Parlamentu na co najmniej 7 dni przedterminem posiedzenia Parlamentu, na którym będą

rozpatrywane.

3. We wszystkich sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyzje podejmuje

Parlament.

§ 70.

Organem właściwym do dokonywania wykładni niniejszegoRegulaminu jest Komisja Regulaminowa.

19

§ 71.

Parlament może wyrażać opinię w sprawie przyznania oraz wysokości stypendiumdla Senatorów

Studenckich, UKW, UKK z Własnego FunduszuStypendialnego PW.

§ 72.

1. Senatorowie studenccy, UKW i UKK mogą na zasadachokreślonychw Regulaminie Studiów

w PW, ubiegać się o urlop okolicznościowy z tytułupełnionych w Samorządzie funkcji.

2. Wniosek o urlop składa zainteresowanaosoba. Wniosek ten może być zaopiniowany przez

Parlament.

§ 73.

1. W przypadku, gdy w Regulaminie lubinnych aktach normatywnych mówi się o wyborach

przedstawicieli Samorządu z jegogrona, nie wskazując trybu wyboru, należy przez to

rozumieć ich wybór w wyborach powszechnych lubprzez właściwyorgan przedstawicielski

Samorządu. W takim wypadku przyjmuje się następujące zasadydelegowania:

a) Delegatów do organów działających nawydziale wybiera właściwa WRS spośród

studentów danej jednostki, chyba że odrębne przepisystanowią inaczej.

b) Delegatów do organów działających w domachstudenckich PW wybiera właściwa

RM spośród studentów PW mieszkających w danymdomu studenckim, chyba że

odrębne przepisy stanowią inaczej.

c) Delegatów do organów ogólnouczelnianychwybiera Parlament spośród wszystkich

studentów PW, chyba że odrębne przepisystanowią inaczej.

2. Kandydatów w wyborach, o których mowa wust. 1 może zgłaszać jedynie członekorganu

delegującego.

3. Mandat osób, o których mowa w ust. 1wygasa na skutek:

a) złożenia rezygnacji

b) odwołania przez organ delegujący,

c) zakończenia studiów,

d) ukarania przez Komisję Dyscyplinarną właściwą do sprawstudentów karami,

o których mowa w §23 ust. 3 lit. c), d) ie) Regulaminu Studiów w PW.

e) wykwaterowania z domu studenckiego PW,z wyłączeniemwakacji letnich,

w przypadku delegatów o których mowa wust. 1 lit b., chyba że odrębne przepisy

stanowią inaczej.

4. Odwołania delegata, o którym mowa wust. 3 lit. b dokonuje się w takim samym trybie,

w jakim dokonany został wybór. Odwołaniejest skuteczne jedynie jeśli na tym samym

posiedzeniu organ delegujący dokonawyboru następcy. Głosowanie nad odwołaniem nie

może odbyć się wcześniej niż w terminie 7 dni od daty złożenia wniosku oodwołanie.

§ 731

1. Delegaci studentów do radybibliotecznej wybierani są zgodnie z postanowieniami § 73.

2. Kadencja delegata do rady bibliotecznejtrwa 1 rok.

§ 74.

1. W przypadku, gdy w innych aktach normatywnychmówi się o „właściwych organach

Samorządu” bez bliższego określania o jakie organy chodzi, należy przez torozumieć organy

Samorządu, do których zadań należą sprawyuregulowane w tych przepisach.

20

2. Jeśli ustalenie właściwego organuSamorząduzgodnie z ust.1 nie jest jednoznaczne, organ

właściwy wskazuje:

a) na Uczelni – Przewodniczący Samorządu,

b) na Wydziale – Przewodniczący WRS,

c) w DS. – Przewodniczący RM.

§ 75.

1. Organy Samorządu działają na Wydziałachi w Domach Studenckich Politechniki

Warszawskiej.

2. W stosunku do organów Samorządu Studentów wpozawydziałowych jednostkach

organizacyjnych stosuje się odpowiednioprzepisy dotyczące Wydziału przy czym:

a) zamiast nazwy Samorządu StudentówWydziału używa się nazwy Samorząd

Studentów danej jednostki organizacyjnej,

b) zamiast nazwy Wydziałowa Rada Samorządu używa się nazwy RadaSamorządu

danej jednostki organizacyjnej,

c) zamiast nazwy Wydziałowa KomisjaWyborcza używa się nazwy KomisjaWyborcza

danej jednostki organizacyjnej,

d) w skład Rady Samorządu pozawydziałowejjednostki organizacyjnej wchodzi co

najmniej 3 członków.

§ 751.

W przypadku powstania nowego DS lub Wydziałuw trakcie trwania kadencji Przewodniczący SSPW

powinien powołać na okres do końca kadencji pełnomocnika,który wykonuje kompetencje

odpowiednio WRS lub RM. Pełnomocnik może brać udział wposiedzeniach Parlamentu z głosem

doradczym.

§ 752.

Uchwały, protokoły z posiedzeń Parlamentu,uchwały i protokoły z wyborów do organów samorządu,

kopie uchwał komisji oraz kopie uchwałWRSów i RMów są przechowywane i archiwizowane przez

co najmniej 10 lat.

§ 76.

Nie stosowanie się do postanowień zawartych wniniejszym Regulaminie stanowi przewinienie

przeciwko obowiązkom studentaPW i może być podstawą wszczęcia postępowaniadyscyplinarnego

przed Sądem na zasadach przewidzianych Ustawą, Statutem PWoraz niniejszym Regulaminem.

Rozdział XIII

Przepisy przejściowe

§ 77.

Skreślony.

§ 78.

Skreślony.

§ 79.

1. Skreślony.

21

2. Regulamin RM przewidziany niniejszymRegulaminem zostanie uchwalony nie później niż

5 miesięcy od dnia wejścia w życieniniejszego Regulaminu.

3. Zobowiązuje się Przewodniczącego SSPW do zastrzeżenia nazwy ilogo Samorządu

Studentów Politechniki Warszawskiej, októrych mowa w §2, zgodnie z obowiązującymi

przepisami w terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w życieniniejszego Regulaminu.

§ 80.

Skreślony.

§ 81.

Przepisy §17 wprowadzające Komisję Informacji iPromocji oraz §18, ust. 3b) dotyczące składu

Komisji Programowych, wchodzą w życie wraz zrozpoczęciemsię kadencjiSamorząduStudentów

w roku 2010.

22

Załącznik nr1

do Regulaminu Samorządu StudentówPolitechniki Warszawskiej

REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa bez bliższego określenia o:

a) Obwinionym – rozumie się przez tostudenta, przeciwko któremu zostało wszczęte

postępowanie wyjaśniające lub dyscyplinarne.

b) Komisjach dyscyplinarnych – rozumie się przez tokomisję dyscyplinarną właściwą do spraw

studentów oraz odwoławczą komisję dyscyplinarną właściwą do sprawstudentów .

c) Stronach – rozumie się przez toobwinionego i Rzecznika dyscyplinarnego, w sprawach

o charakterze dyscyplinarnym lub osobywystępujące wcharakterze wnioskodawców

w postępowaniu mediacyjnym.

d) Rzeczniku – rozumie się przez torzecznika dyscyplinarnego właściwego do spraw studentów,

powołanego przez Rektora PW, zgodnie zUstawą.

e) Postępowaniu – rozumie się przez to postępowaniedyscyplinarne lub postępowanie

mediacyjne przed Sądem.

f) Ustawie – rozumie się przez to ustawę Prawo oszkolnictwie wyższym z dnia 27 lipca 2005 r.

(Dz.U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.).

g) Rozporządzeniu – rozumie się przez torozporządzenieMinistra Nauki i Szkolnictwa

Wyższego z dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz. U. z2006 r. nr 236, poz. 1707, z późn. zm.)

w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśnienia idyscyplinarnego wobec

studentów.

h) PW – rozumie się przez toPolitechnikę Warszawską.

i) Sądzie – rozumie się przez to Sąd Koleżeński PW.

§ 2.

1. Przed rozpoczęciem postępowaniadyscyplinarnego przed Sądem przeprowadzane jest

postępowanie wyjaśniające zgodnie z Rozdziałem 2 Rozporządzenia.

2. Sąd posiada uprawnienia dyscyplinarne wobecstudentów PW tylko w przypadku, gdy sprawa

została mu przekazana przez Rektora.

§ 3.

Za ten sam czyn student nie może być ukarany przezkomisję dyscyplinarną i przez Sąd.

§ 4.

1. W przypadku postępowaniamediacyjnego nie ma zastosowania postępowanie wyjaśniające,

o którym mowa w § 2 ust. 1, a wnioskodawcy samiprzedstawiają dowody na poparcie swoich

stanowisk.

2. Postępowanie mediacyjne kończy się zawarciemugody pomiędzyStronami, a Sąd nie może

wymierzać żadnych kar.

23

§ 5.

1. Sąd wybiera ze swojego grona Przewodniczącego napierwszym posiedzeniu zwołanym przez

Uczelnianego Komisarza Wyborczego Samorządu Studentów.

2. Wyboru przewodniczącego dokonujesię bezwzględną większością głosów, w głosowaniu

tajnym, w obecności co najmniej1/3 regulaminowego składu.

§ 6.

1. Obwinionego nie uważa się za winnegodopóty, dopóki nie zostanie mu udowodniona wina

w trybie określonym wniniejszym Regulaminie.

2. Obwiniony nie ma obowiązku dowodzeniaswej niewinności, a nie dających się usunąć

wątpliwości nie wolno rozstrzygać na jegoniekorzyść.

§ 7.

Wezwania oraz wszystkie pisma dostarcza się stronomzgodnie z przepisami rozdziału 15 Kodeksu

Postępowania Karnego (Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555z późn.zm.).

§ 8.

Wykonanie prawomocnego orzeczeniadyscyplinarnego zarządza Rektor PW.

Rozdział II

Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim wsprawach o charakterze dyscyplinarnym

§ 9.

1. Po otrzymaniu wniosku o wszczęcie postępowania przed Sądem przewodniczący Sądu

wyznacza protokolanta oraz skład orzekający I i IIinstancji.

2. Sąd w I instancji orzeka w składzie 5 członków,Sąd w IIinstancji orzeka w składzie

7 członków. Spośród składuorzekającegoprzewodniczący Sądu wyznacza jego

przewodniczącego.

3. Skład orzekający rozpoznajewniosek na posiedzeniu niejawnym, które odbywa się w terminie

do 14 dni od dnia wpłynięcia wniosku.

4. Na posiedzeniu niejawnym skład orzekający I instancjiwydaje postanowienie o:

a) wszczęciu postępowania przed Sądem iskierowaniu wniosku do rozpoznania na

rozprawie;

b) odmowie wszczęcia postępowania przed Sądem z powodunie popełnienia

przewinienia dyscyplinarnego albo znikomejszkodliwościczynu;

c) zwrocie wniosku Rzecznikowi w celuuzupełnienia, wskazując, w jakim zakresie

i kierunku ma nastąpić uzupełnieniepostępowania,oraz wyznaczając termin na

uzupełnienie wniosku, który nie powinienprzekraczać 14dni.

§ 10.

1. Odpisy postanowień wydanych naposiedzeniu niejawnym doręcza się Stronom.

2. Na postanowienie odmawiające wszczęcia postępowania przed Sądem przysługuje

wnioskującemu prawo wniesienia zażalenia do Sądu IIinstancji. Termin wniesienia zażalenia

wynosi 14 dni od dnia doręczeniapostanowienia. Sąd II instancji rozpatruje zażalenie w trybie

§27.

24

§ 11.

1. Przewodniczący składuorzekającego:

a) wyznacza termin rozprawy, która powinnaodbyć się w ciągu 30 dni oddaty

wniesienia wniosku;

b) zawiadamia na piśmie Rzecznika iRektora o terminie rozprawy;

c) wzywa na rozprawę Strony i zawiadamiaobrońcę o terminierozprawy;

d) wzywa na rozprawę świadków ibiegłych.

2. Obwinionemu doręcza się wraz zwezwaniem:

a) odpis wniosku Rzecznika o ukaranie;

b) listę członków składu orzekającego;

c) pouczenie o uprawnieniach wynikających z przepisu§ 7, § 12 i skutkach

niestawiennictwa na rozprawę.

3. Termin rozprawy powinien być wyznaczonytak, aby między doręczeniem obwinionemu

wezwania a dniem rozprawy upłynęło co najmniej7 dni.

§ 12.

1. Członek składu orzekającego ulega zmocy prawa wyłączeniu ze składu jeżeli:

a) sprawa dotyczy bezpośrednio jego,

b) jest krewnym jednej ze Stron lub obrońcy obwinionego,

c) brał udział w wydaniu zaskarżonegoorzeczenia lub wydał zaskarżone postanowienie,

d) prowadził w tej sprawie mediację

2. Jeżeli członek składu orzekającego uznaje, że zachodziprzyczyna określona w ust.1, wyłącza

się składając oświadczenie na piśmie.

3. Członek składu orzekającego ulega wyłączeniu, jeżeli istniejeokoliczność,która może

wzbudzać wątpliwości co do jego bezstronności w danejsprawie.

4. Wniosek o wyłączenie może zgłosić każda ze Stron niepóźniejniż przedrozpoczęciem

rozprawy chyba, że przyczyna wyłączenia powstałalub stała się Stronie wiadoma dopiero po

rozpoczęciu rozprawy..

5. Wniosek o wyłączenierozpoznaje skład orzekający na posiedzeniu niejawnym przed

rozprawą. Członek składu orzekającego, w sprawiektórego złożono wniosek o wyłączenie nie

ma prawa głosu w tej sprawie. W razieniemożliwości podjęcia decyzji, głosdecydujący ma

przewodniczący składu orzekającego.

6. Decyzja w sprawie wniosku, o którymmowa w ust. 2 i 3, powinna być ogłoszona nie później

niż przed rozpoczęciem rozprawy.

7. Przewodniczący Sądu wyznaczainnego członka składu orzekającego w miejsce wyłączonego.

§ 13.

1. Obwiniony może dla potrzebpostępowaniaprzybrać obrońcę. Obrońcą może być każda

pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,która

w ocenie obwinionego daje rękojmię należytej obronyjego interesów.

2. Obwiniony i obrońca mają prawo dozapoznania się z aktami sprawy i sporządzania z nich

odpisów i notatek.

§ 14.

1. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo narozprawę obwinionego,któremu wezwanie

doręczono prawidłowo, nie stanowi przeszkodydo rozpoznania sprawy.

2. W razie uznania niestawiennictwaobwinionego na rozprawę za usprawiedliwione, skład

orzekający odracza rozprawę i wyznaczanowy jej termin. Rozprawa może ulec odroczeniu na

25

okres do 30 dni. Jeżeli jednak wtym terminie stawienie się obwinionego z przyczyn od niego

niezależnych nie jest możliwe, terminten możezostać przedłużony do czasuustania

powstałych przeszkód.

§ 15.

1. Rozprawą kieruje przewodniczący składuorzekającego.

2. Rozprawa rozpoczyna się od sprawdzeniaobecnościStron i usunięcia świadków z sali, po

czym przewodniczący odczytujewniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego, wraz

z uzasadnieniem. Następnie zapytujeobwinionego, czy przyznaje się do popełnienia

zarzucanego mu czynu oraz czy i jakiezamierza złożyć wyjaśnienia.

3. Po złożeniu wyjaśnień przez obwinionego przewodniczący zarządza postępowanie

dowodowe: skład orzekający przesłuchujeświadkówi biegłych oraz przeprowadza inne

dowody zebrane w postępowaniu wyjaśniającym. Jeżeli żadna ze Stronpostępowanianie

wyrazi sprzeciwu, a bezpośrednieprzeprowadzenie dowodu nie jest niezbędne,

przewodniczący może odczytać zeznania świadków i opinie biegłych oraz przedstawić inne

dowody zebrane w postępowaniu wyjaśniającym.

4. W trakcie rozprawy skład orzekający, na wniosekStron lub z własnej decyzji, dopuszcza

dowody z zeznań świadków iopinii biegłych oraz inne dowody, jeżeli uzna, że ich

przeprowadzenie jest istotne dla sprawy.

5. Rzecznik oraz obwiniony lub jego obrońca mają prawowypowiadać się co do każdego

dowodu, a także zadawać pytania świadkom i biegłym.

6. Jeżeli wyjaśnienia obwinionego, który na rozprawieprzyznaje się do winy, nie budzą

wątpliwości, skład orzekający za zgodą Stron może nieprzeprowadzać postępowania

dowodowego lub ograniczyć je.

7. Po zakończeniu postępowania dowodowego przewodniczący składuorzekającegoudziela

głosu rzecznikowi, obrońcy iobwinionemu. Obwinionemu przysługuje zawsze głos ostatni.

8. Przewodniczący może podjąć środkizapobiegająceporozumiewaniu się osób przesłuchanych

z osobami, które jeszcze nie zostały przesłuchane.

§ 16.

Z przebiegu rozprawy sporządza się protokół,który podpisują przewodniczący składu orzekającego

i protokolant.

§ 17.

1. Po wysłuchaniu głosów Stron przewodniczący składuorzekającegozamyka rozprawę i skład

orzekający przystępuje niezwłocznie do narady nadorzeczeniem.

2. Przebieg narady i głosowania nadorzeczeniem są tajne. Podczas narady i głosowania oprócz

członków składu orzekającego może być obecny jedynieprotokolant, chyba że

przewodniczący składu orzekającego uzna jegoobecność zazbędną.

3. Narada i głosowanie odbywają się osobno co dowiny i osobno co do kary. Przewodniczący

składu orzekającego głosujeostatni.

§ 18.

1. Postanowienia i orzeczenia składuorzekającegozapadają zwykłą większością głosów.

2. Głosy członków składu orzekającego wstrzymujących się od głosowanialiczą się na korzyść

obwinionego.

26

3. Jeżeli przy głosowaniu co do kary zdania członkówskładu orzekającego tak się podzielą, że

na żadną z proponowanych kar nie przypadnie większość głosów,zdanie najmniej przychylne

dla obwinionego przyłącza się do zdanianajbardziej doń zbliżonego.

4. Przegłosowany członek składu orzekającego ma prawo złożyć na piśmie zdanie odrębne,

z uzasadnieniem.

§ 19.

1. Skład orzekający wydajeorzeczenie:

a) o ukaraniu, mocą którego uznajeobwinionego za winnego popełnienia zarzucanego

mu czynu, i wymierza karę;

b) umarzające postępowanie i rozstrzygające oprzekazaniu sprawy do rozpatrzenia przez

komisję dyscyplinarną, jeśli uzna, że należy zastosować kary, których nie może

wymierzać Sąd.

c) uniewinniające odpostawionych zarzutów.

2. Przy wymiarze kary bierze się pod uwagę stopień winy, rodzaj,znaczenie i skutki czynu.

3. Jeżeli obwiniony dopuścił się kilkuprzewinień rozpoznawanychw jednym postępowaniu

dyscyplinarnym, wymierza się jedną karę za wszystkieprzewinienia.

4. Karami dyscyplinarnymi, które może orzekać Sąd są:

a) upomnienie;

b) nagana;

c) nagana z ostrzeżeniem.

§ 20.

1. Orzeczenie jest sporządzane na piśmie i zawiera:

a) nazwę Sądu, datę i miejsce rozpoznania sprawy i wydaniaorzeczenia;

b) imiona i nazwiska członków składuorzekającego,Rzecznika, obrońcy i protokolanta;

c) imię i nazwisko oraz inne dane określające tożsamość obwinionego,w tym również nr

albumu, wydział, kierunek i rok studiów;

d) opis zarzucanego czynu, z podaniemmiejsca i daty jego popełnienia;

e) rozstrzygnięcie Sądu;

f) uzasadnienie zawierające wyjaśnienie podstawyfaktycznej i wskazanie podstawy

prawnej orzeczenia.

2. Orzeczenie wraz z uzasadnieniempodpisują wszyscyczłonkowie składu orzekającego.

§ 21.

1. Orzeczenie powinno być ogłoszonebezpośredniopo naradzie.

2. Po ogłoszeniu orzeczenia przewodniczący składuorzekającegopodaje ustnie motywy

orzeczenia i poucza obwinionego o trybie iterminie wniesienia odwołania.

3. Orzeczenie wraz z uzasadnieniem powinnobyć doręczone Stronom wterminie 14 dni od jego

ogłoszenia.

§ 22.

1. Od orzeczenia Sądu I instancjiStronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Sądu II

instancji.

2. Odwołanie, wraz z uzasadnieniem iodpisami dla Stron, wnosi się za pośrednictwem

przewodniczącego Sądu, w terminie 14 dni od dnia doręczeniaorzeczenia. Złożenie

odwołania wstrzymuje wykonanie orzeczenia.

27

3. Niewniesienie lub cofnięcie odwołaniaprzed rozpoczęciem rozprawy odwoławczej powoduje

uprawomocnienie się orzeczenia.

§ 23.

1. Przewodniczący Sądu odrzuca odwołaniew razie wniesienia go po upływie terminu

przewidzianego w § 22 ust. 2 albo przezosobę nieuprawnioną.

2. Przewodniczący Sądu, na wniosekStrony, przywraca uchybiony termin, jeśli uprawdopodobni

ona, że uchybienie nastąpiło z przyczynod niej niezależnych.

3. Wniosek o przywrócenie terminu składasię wrazz odwołaniem do przewodniczącego Sądu

w terminie 7 dni od dnia ustania przeszkody.

§ 24.

Przewodniczący Sądu, po stwierdzeniu, że odwołaniezostało wniesione w terminie lub nie odpowiada

innym warunkom formalnym, wyznaczaprotokolanta, skład orzekający i spośród składu orzekającego

wybiera jego przewodniczącego i zarządza doręczenie odpisuodwołania Stronie przeciwnej.

Rozprawa odwoławcza powinna odbyć się w terminie 14dni od dnia złożenia odwołania. Przepisy

§ 11 ust.1 pkt. b) i c) § 12 i § 13stosuje się odpowiednio.

§ 25.

1. Rozprawę odwoławczą rozpoczyna ustne sprawozdanie, w którym członekskładu Sądu II

instancji, wyznaczony jako sprawozdawca,przedstawia przebieg dotychczasowego

postępowania, treść zaskarżonego orzeczenia, przytoczone w odwołaniuzarzuty oraz

okoliczności faktyczne sprawy, jak również zawiadamiaStrony o postanowieniu składu

orzekającego w sprawie dopuszczenia nowychdowodów.

2. Strony mogą składać wyjaśnienia, oświadczenia iwnioski ustne lub na piśmie.

3. Przed zakończeniemrozprawy odwoławczej przewodniczący składu orzekającego udziela

głosu Rzecznikowi oraz obrońcy iobwinionemu, przy czym pierwszy głos przysługuje

Stronie, która wniosła odwołanie.

4. Przepisy § 14, § 15 ust. 1, 3, 5, 6 i 7oraz § 16 - § 18 stosuje się odpowiednio.

§ 26.

1. Skład orzekający II instancjibądź utrzymuje wmocy orzeczenie składu orzekającego I

instancji, bądź je uchyla i sam wydaje orzeczenie.Przepisy § 19 - § 21 stosuje się

odpowiednio.

2. Skład orzekający II instancjimożezaostrzyć orzeczoną karę jedyniewówczas, gdy orzeczenie

dyscyplinarne zostało zaskarżone przezRzecznika dyscyplinarnego na niekorzyść

obwinionego.

3. Jeżeli obwiniony został niesłusznieuniewinniony albo zachodzi konieczność uzupełnienia

postępowania dowodowego, a orzeczenie zaskarżył Rzecznik, składorzekający IIinstancji

uchyla orzeczenie w całości i przekazujesprawę doponownego rozpoznania przez inny skład

orzekający I instancji.

§ 27.

1. Skład orzekający II instancjirozpoznaje na posiedzeniu niejawnym zażalenie Rzecznika na

postanowienie odmawiające wszczęcia postępowaniadyscyplinarnego. Rozpoznanie zażalenia

następuje w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia zażalenia.

2. Uwzględniając zażalenie, skład orzekający II instancjiwydaje postanowienie o wszczęciu

postępowania dyscyplinarnego.

28

3. Postanowienie składu orzekającego IIinstancji, utrzymujące w mocy zaskarżone

postanowienie o odmowie wszczęcia postępowaniadyscyplinarnego, kończy postępowanie.

§ 28.

Przepisy dotyczące odwołań stosuje się odpowiednio dorozpatrywania zażaleń.

§ 29.

1. Nie można wszcząć postępowania dyscyplinarnego po upływie sześciu miesięcy od dnia

uzyskania przez właściwy organwiadomości opopełnieniu czynu lub trzech lat od jego

popełnienia. Jeżeli czynstanowi przestępstwo, okres ten pokrywa się z okresem

przedawnienia dla tego przestępstwa,przewidzianego w Kodeksie karnym.

2. Przedawnienie orzekania następuje również po upływieroku od opuszczenia uczelni przez

studenta.

§ 30.

1. Zatarcie kary dyscyplinarnej następuje z mocyprawa po upływie trzech lat od

uprawomocnienia się orzeczenia oukaraniu.

2. Organ, który orzekł karę dyscyplinarną, może nie wcześniej jednak niż po upływiejednego

roku od wydania orzeczenia o ukaraniu, nawniosek ukaranego lub Rzecznika, orzec zatarcie

lub darowanie kary.

Rozdział III

Wznowienie postępowania

§ 31.

1. Postępowanie dyscyplinarne zakończoneprawomocnym orzeczeniem można wznowić, jeżeli:

a) w związku z postępowaniem dopuszczono się przestępstwa, aistnieje uzasadniona

podstawa do przyjęcia, że mogło to mieć wpływ na treść orzeczenia;

b) po wydaniu orzeczenia ujawnią się nowe fakty lubdowody nie znane przedtem,

wskazujące na to, że obwiniony jest niewinny.

2. Wniosek o wznowienie postępowaniadyscyplinarnego może wnieść osoba ukarana lub

Rzecznik.

3. Wniosek o wznowienie postępowania dyscyplinarnegonależy wnieść w ciągu 30 dni oddnia,

w którym Strona dowiedziała się o przyczynieuzasadniającejwznowienie.

4. Wniosek o wznowienie postępowaniadyscyplinarnego wnosi się do Przewodniczącego Sądu.

Przewodniczący Sądu wyznacza inny skład orzekający, który badana posiedzeniu niejawnym,

czy wniosek złożony został wterminie i czy opiera się na przesłankach określonych w ust. 1.

5. W przypadku braku warunków dowznowienia postępowania skład orzekający wniosek

odrzuca; w przeciwnym razie wydajepostanowienie o wznowieniu postępowania.

6. Do wznowienia i dalszego postępowania powznowieniu stosuje się odpowiednio przepisy

niniejszego Regulaminu.

29

Rozdział IV

Postępowanie mediacyjne przed Sądem Koleżeńskim

§ 32.

Drobne sprawy konfliktowe z uczestnictwemstudentów PW, mogą być rozpoznawane przez Sąd

w celu polubownego ich rozstrzygnięcia.

§ 33.

Rozpoznaniu przez Sąd podlegają spory pomiędzy Stronami,które wyraziły na piśmie chęć

polubownego rozstrzygnięcia konfliktu.Sąd wtakim sporze pełni rolę arbitra.

§ 34.

1. W postępowaniu mediacyjnym Skład orzekający składa się z trzecharbitrów, z czego jeden

wyznaczany jest przez Przewodniczącego Sądu, a pozostałychdwóch mają prawowybrać

Strony z listy członków Sądu.

2. W przypadku gdy Strony nie wyznaczą we wniosku owszczęciepostępowaniamediacyjnego

arbitrów, wyznacza ich Przewodniczący Sądu.

§ 35.

Sąd wyznacza termin rozprawy w ciągu 14 dni oddaty złożeniawniosku o wszczęcie postępowania

mediacyjnego. Rozprawa odbywa w ciągu 30 dni oddnia złożeniawniosku.

§ 36.

Wniosek o wszczęcie postępowaniamediacyjnego zawiera:

a) miejscowość i datę złożenia wniosku;

b) imiona i nazwiska Stron, adres orazinne dane określające ich tożsamość, w tym również

nr albumu, wydział, kierunek i rokstudiów;

c) dokładne określenie zaistniałychokoliczności, żądań Stron wraz zich uzasadnieniem oraz

z powołaniem dowodów na poparcieprzytoczonych okoliczności;

d) imiona i nazwiska arbitrów wyznaczonychprzez Strony, z listy członków Sądu;

e) czytelne podpisy Stron.

§ 37.

Strona może żądać wyłączenia arbitra ze względu nauzasadnione wątpliwości, co do jego

bezstronności lub niezależności wobec Stron.Strona w takim wypadku zwraca się do

Przewodniczącego Sądu z pisemnym wnioskiem o wyłączenie arbitra,podającpodstawy jego

wyłączenia. Decyzję o wyłączeniu arbitrapodejmuje Przewodniczący Sądu. Jeśli nastąpi wyłączenie

arbitra, Przewodniczący Sądu wyznaczanowego arbitra.

§ 38.

Niestawienie się jednej zeStron na rozprawie, nie stanowi przeszkody do odbycia się rozprawy.

§ 39.

1. Rozprawa w trakcie postępowaniamediacyjnego odbywa się według następującego porządku:

a) otwarcie posiedzenia Sądu,przedstawienie składu orzekającego;

b) sprawdzenie obecności Stron i osóbwezwanych na rozprawę;

c) usunięcie świadków z sali;

30

d) odczytanie wniosku o wszczęcie postępowaniamediacyjnego przez jednego

z arbitrów;

e) zgłoszenie wniosków formalnych idowodów;

f) postępowanie dowodowe (przesłuchaniewnioskodawców, opinie biegłych,

zapoznanie z dokumentami, itp.);

g) wysłuchanie wyjaśnień Stron i świadków;

h) tajna narada arbitrów;

i) przedstawienie Stronom stanowiskaarbitrów i wysłuchanie ostatecznego stanowiska

Stron;

j) podpisanie ugody przez Strony i składorzekający,

k) ogłoszenie ugody albo decyzji Sądu, o którychmowa w § 40 ust. 1 i 2.

2. Rozprawa może zostać przez składorzekającyodroczona z ważnej przyczyny lecz nie dłużej

niż na okres 14 dni.

§ 40.

1. Postępowanie mediacyjne kończy się zawarciemugody przez Strony albo umorzeniem

postępowania w przypadku braku woli Stron dozawarcia ugody. Ugoda wymaga

zatwierdzenia przez Sąd.

2. Sąd, o ile w trakcie postępowania okaże się, że wymaga tegowaga rozpoznawanej sprawy,

zawiadomi Rektora o postępowaniuuchybiającymgodnościstudenta lub naruszeniu

przepisów obowiązujących w PW iumorzy postępowanie.

3. Poprzez zawarcie ugody Strona, może zobowiązać się do:

a) przeproszenia pokrzywdzonego, wterminie określonym przez Sąd;

b) naprawienia szkody w terminie określonym przez Sąd;

c) wykonania określonej pracy narzecz Domu Studenckiego, Wydziału lub innych

jednostek PW;

d) zezwolić na podanie treści ugody dowiadomości ogółowistudentów PW;

e) zezwolić na zawiadomienie o treści ugody władzakademickich Uczelni, opiekunów,

organizacji społecznych i politycznych;

f) zobowiązać się do wykonania innych czynności, które będą adekwatne dowagi czynu.

4. Sąd czuwa nad wykonaniem przez Stronę zobowiązań, o którychmowa w ust. 3.

Niewykonanie tych zobowiązań, może być podstawą dozawiadomienia Rektora przez Sąd

o konieczności wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.

§ 41.

Ogłoszenie ugody albo decyzji, o którychmowa w § 40 ust. 1 i 2 kończy postępowanie.

§ 42.

1. Odpisy ugody albo decyzji, o którychmowa w § 40 ust. 1 i 2 otrzymuje każda ze Stron.

2. Od zawartej ugody albo decyzji, októrych mowa w § 40 ust. 1 i 2 nie przysługuje odwołanie.

§ 43.

Z rozprawy i każdej czynności Sądu, w postępowaniumediacyjnym sporządzany jest przez arbitrów

protokół.

§ 44.

Ugoda zawarta przed Sądem musi być sporządzona na piśmie. Ugodazawiera:

a) miejscowość i datę jej sporządzenia;

31

b) nazwę Sądu;

c) imiona i nazwiska arbitrów;

d) imiona i nazwiska Stron, adresy orazinne dane określające ich tożsamość, w tym również

nr albumu, wydział, kierunek i rokstudiów;

e) zobowiązania Stron;

f) podpisy arbitrów i Stron.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 45.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszymRegulaminie stosuje się przepisy Ustawy, odpowiednio

przepisy Rozporządzenia orazinne, właściweprzepisy prawa.

Załącznik nr 2

do Regulaminu Samorządu StudentówPolitechniki Warszawskiej

„Wzór i opis logo Samorządu StudentówPolitechniki Warszawskiej”

1. Samorząd Studentów PW wykorzystuje następujące logo w dwóchwersjach: z i bez podpisu.

2. Logo Samorządu Studentów PWzawiera litery SSPW po lewej stronie znaku graficznego

ukazującego stylizowany widok Gmachu GłównegoPolitechniki Warszawskiej.

3. Logo w wersji z podpisem dodatkowo poprawej stronie posiada napis „SAMORZĄD

STUDENTÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ”formatowany „w chorągiewkę”

wyrównanądo lewej strony. KaŜdy z wyrazówpisany jest w osobnej linii.

4. Całe logo występuje w kolorzePANTONE 1665Ci odpowiednio CMYK 0/68/100/0, RGB

200/88/0 (#C85800). Tło jest koloru białego.

5. Dopuszcza się stosowanielogo w kontrze. Kolory logo są identyczne z wymienionymi w pkt.

5. Tło jest koloru czarnego.

6. Do druku jednotonalnego lub w skaliszarościstosuje się logo o intensywności koloru na

poziomie 72%, a w kontrze 36%.

7. Do druku bez rozróŜnienia pokryciabarwą stosujesię logoczarne, a w kontrze logo białe.

8. Wymiary logo nie mogą być mniejsze niŜ 5% wymiarów nośnika lub urządzenia

wyświetlającego (ekranu lub projektora). DodatkowoniezaleŜnie od wielkości nośnika lub

obszaru wyświetlania minimalna wysokość dla nośników wynosi 1 cm a przy wyświetlaniu 50

px.

9. Obszar ochronny wokół logo ma kształtprostokątny. Jest on większy od prostokąta opisanego

na logo o ¼ jego wysokości z kaŜdej jegostrony.

x x

x

x

4x

x x

x

x

4x