Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych

Z wikiSSPW
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kolegium NEiS

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych powstało w 1995 r. w celu zaspokojenia potrzeb odnośnie kształcenia na poziomie wyższym w zakresie nauk ekonomicznych w regionie północnego Mazowsza. Wspólnie z Wydziałem Budownictwa, Mechaniki i Petrochemii, Kolegium tworzy Filię Politechniki Warszawskiej w Płocku. Organem kolegialnym Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych jest Rada Kolegium, której przewodniczy Dyrektor - dr hab. inż. Renata Walczak, prof. PW Władze

Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych kieruje Dyrektor - dr hab. inż. Renata Walczak, prof. PW Pokój: GG 104 Telefon:(24) 36-72-153 E-mail: Renata.Walczak@pw.edu.pl Funkcje zastępców Dyrektora pełnią:

Z-ca Dyrektora ds. studiów - dr Barbara Felic Pokój: GG 105 Telefon: tel: 24 3672263 E-mail: Barbara.Felic@pw.edu.pl

Zastępca Dyrektora ds. studenckich - dr Marlena Piekut Pokój: GG 105 Telefon: tel: 24 3672263 E-mail: Marlena.Piekut@pw.edu.pl Organem kolegialnym Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych jest Rada Kolegium, której przewodniczy Dyrektor

Studia w KNEiS

Studia na kierunku Ekonomia (profil praktyczny) umożliwiają uzyskanie gruntownej wiedzy z zakresu teorii ekonomii, która jest niezbędna dla zrozumienia istoty zjawisk i procesów gospodarczych, a w rezultacie postępowania zgodnie z logiką gospodarowania. Absolwentów tego kierunku cechuje samodzielność w myśleniu i działaniu oraz umiejętność modelowania i prognozowania zjawisk ekonomicznych. Studia na tym kierunku dostarczają metod oraz narzędzi niezbędnych do rozwiązywania problemów ekonomicznych w każdej skali (makro-, mezo- i mikroekonomicznej) oraz ułatwiają podejmowanie decyzji. W szerokoprofilowym programie kształcenia realizowane są m.in. następujące przedmioty: mikroekonomia, makroekonomia, matematyka, technologia informacyjna, logika, prawo (encyklopedia prawa, prawo cywilne, gospodarcze), ekonometria i badania operacyjne, prognozowanie i symulacje, finanse i bankowość, rachunkowość finansowa, polityka ekonomiczna i społeczna, międzynarodowe stosunki gospodarcze, metody oceny projektów gospodarczych, podstawy zarządzania, historia myśli ekonomicznej, ekonomia matematyczna, gospodarka a środowisko, języki obce oraz przedmioty humanistyczno-społeczne.

  • Finanse i rachunkowość studia I stopnia (specjalność wybierana na IV semestrze)

Studenci specjalności finanse i rachunkowość zdobędą podstawową i gruntowną wiedzę z zakresu rachunkowości i finansów przedsiębiorstw, funkcjonowania rynku pieniężno-kapitałowego i zarządzania ryzykiem. Przygotowani zostaną do ewidencjonowania operacji gospodarczych i przeprowadzania analiz ekonomicznych. Znajomość zagadnień dotyczących sposobów finansowania przedsięwzięć gospodarczych, ustalania kosztów kapitału wyposaży absolwenta w umiejętności doboru i wykorzystywania narzędzi zarządzania kosztami i rentownością. Istotnym elementem programu kształcenia są praktyki studenckie pozwalające na praktyczne wykorzystanie zdobytej wiedzy i umiejętności . Absolwenci przygotowani zostaną do podjęcia pracy na szczeblu operacyjnym w różnego typu przedsiębiorstwach, bankach, instytucjach finansowych i urzędach administracji publicznej, a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej Ekonomia menedżerska studia I stopnia (specjalność wybierana na IV semestrze) Studenci tej specjalności zdobędą wiedzę z zakresu nauk ekonomicznych dotyczącą funkcjonowania organizacji gospodarczych i społecznych ,jej różnych typów, celów i struktur oraz relacji z otoczeniem krajowym i międzynarodowym. Ich wiedza rozszerzona zostanie o podstawy rachunkowości i finansów, prawa, organizacji i zarządzania , co w połączeniu z umiejętnościami praktycznymi przygotuje do wykonywania analiz ekonomicznych z wykorzystaniem metod ilościowych oraz procedur statystycznych. Starannie przygo*wany program kształcenia, uwzględniający praktyki studenckie, przygotuje absolwenta do podjęcia pracy w przedsiębiorstwach różnego typu, urzędach administracji rządowej i samorządowej, organizacjach non profit na stanowiskach szczebla operacyjnego , a także do prowadzenia własnej działalności gospodarczej.

  • Ekonomia menedżerska studia II stopnia

Program kształcenia dla specjalności prowadzonej na studiach magisterskich, obejmuje pozyskanie wiedzy i umiejętności z zakresu podejmowania decyzji dotyczących strategii rozwoju przedsiębiorstw działających w warunkach konkurencji, ryzyka i turbulentnego otoczenia. Nabyta wiedza i uzyskane podczas praktyki zawodowej umiejętności pozwalają zrozumieć i interpretować mechanizmy funkcjonowania współczesnej gospodarki, a także ułatwiają wykorzystanie informacji przez przedsiębiorstwo i umiejętne jej przetwarzanie.

Samorząd Studentów KNEiS

Skład Rady Samorządy KNEiS w roku 2020:

Kamil Kruszewski - Przewodniczący, Komisja Finansowo - Gospodarcza, delegat do Rady Kolegium Arkadiusz Majkowski - delegat do Rady Filii Anna Chmielewska - Komisja Zagraniczna; Przemysław Nowakowski - Komisja Dydaktyczna Małgorzata Ratkowska - Komisja Socjalna; Weronika Bembenista - delegat do Rady Kolegium; Wiktoria Ziemkiewicz - delegat do Rady Kolegium; Nicole Ciupa Sara Maruszewska Karolina Kuczera Filip Kuźniewski


Skład Rady Samorządu KNEiS w roku 2019

Kamil Kruszewski - Przewodniczący, Komisja Finansowo - Gospodarcza oraz Komisja Kwaterunkowa; Arkadiusz Majkowski - Senator Studencki; Natalia Dąbkowska - Komisja Dydaktyczna; Jakub Szkop - Komisja Sportu i Turystyki; Karolina Kuczera - Komisja Zagraniczna; Karolina Walczewska - Komisja Informacji i Promocji; Aleksandra Rycombel - Komisja Kultury; Małgorzata Ratkowska - Komisja Socjalna; Bartosz Więckowski; Karolina Turowska; Bartłomiej Bor; Mateusz Kowalski; Łukasz Gontarek

Pokój 125 ul. Łukasiewicza 17 GG Tel. Kont.: 24 367 22 38 Kontakt Sekretariat Kolegium Nauk Ekonomicznych i Społecznych pok.103 ul. Łukasiewicza 17 tel. 24 367 21 26 tel./fax : 24 262 90 08 e-mail: knes@pw.plock.pl Więcej informacji: http://www.pw.plock.pl/

Kultura

W Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku działa szereg organizacji studenckich, których celem jest zarówno promowanie kultury studenckiej jak również po prostu dobra zabawa. Są to: Zespół Tańca Ludowego „Masovia” Chór Akademicki Koło Artystyczne "Filip" Z połączenia dwóch pierwszych organizacji, powstało Akademickie Centrum Kultury. ACK działa przy Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku od 2003 roku - jako jej jednostka administracyjna. W skład ACK wchodzi Zespół Tańca Ludowego „Masovia” oraz Chór Akademicki, o statusie amatorskim, prowadzącym działalność artystyczną w dziedzinie muzyki, śpiewu i tańca. W ACK działa Rada Artystyczna, w której skład wchodzą muzycy, chórmistrzowie i choreografowie pracujący w ACK. Zadaniem Rady jest wytyczanie planów artystycznych i ich realizacja oraz dbanie o wysoki poziom artystyczny ACK. ACK podlega z-cy kanclerza PW ds. Filii w Płocku, nadzór merytoryczny nad działalnością sprawuje prodziekan ds. studenckich.Zakres działania Akademickiego Centrum Kultury obejmuje: poznawanie i reprezentowanie tradycji narodowych i folklorystycznych, reprezentowanie studenckiego ruchu kulturalnego Filii w Płocku w kulturalnych wydarzeniach w kraju i za granicą, udział w ogólnouczelnianych uroczystościach Filii w Płocku, udział w uroczystościach uświetniających sesje, konferencje, sympozja organizowane przez podstawowe jednostki organizacyjne Filii w Płocku, koła itp. działające w Filii, udział, za zgodą prodziekana ds. studenckich, w uroczystościach zgłaszanych przez podmioty zewnętrzne krajowe i zagraniczne oraz w festiwalach krajowych i zagranicznych, rozwijanie wśród członków ACK umiejętności artystycznych oraz zachęcanie ich do uzyskiwania kwalifikacji instruktorskich, rozwijanie umiejętności członków ACK z zakresu śpiewu i tańca w formie ćwiczeń, prób i warsztatów, prowadzenie komercyjnej działalności artystycznej. Od lipca 2013 r. funkcję Kierownika ACK pełni p. Małgorzata Grabowska - Panek

Nauka

Rolą studenckich organizacji naukowych jest zrzeszanie studentów, którzy oprócz wiedzy i umiejętności zdobywanych w trakcie normalnego toku studiów, chcieliby dodatkowo rozwijać swoje zainteresowania, zdobywać nowe znajomości i umiejętności. Oprócz statutowych prac naukowo-badawczych, zajmują się one m.in. pozyskiwaniem funduszy na swoją działalność pozanaukową, organizacją wycieczek czy pokazów. W Politechnice Warszawskiej Filii w Płocku działa 7 kół naukowych zajmujących się różnorodną tematyką zarówno naukową jak i pozanaukową. Są to: Płockie Naukowe Koło Chemików, Koło Naukowe Mechaników ROTOR, Koło Naukowe Budownictwa KONSTRUKTOR, Koło Naukowe Inżynierii Środowiska, Koło Naukowe SONDA, Koło Naukowe Informatyki Stosowanej ENIGMA. 5 pierwszych kół naukowych tworzy wspólnie Studenckie Centrum Nauki, które realizuje dodatkowo następujące cele: współtworzenie platformy współpracy i wymiany doświadczeń pomiędzy kołami naukowymi w Politechnice Warszawskiej, polskimi i zagranicznymi uczelniami oraz organizacjami o charakterze podobnym do SCN;, wspieranie rozwoju kół naukowych działających w PW Filii w Płocku, pozyskiwanie funduszy na działalność kół naukowych działających w PW Filii w Płocku, zrzeszanie oraz integrowanie członków kół naukowych działających w PW Filii w Płocku, propagowanie działalności naukowej wśród studentów oraz promowanie zespołowych form pracy.

Siedziba SCN ul. Jachowicza 2/4 09-400 Płock pok. 71

Opiekunowie

dr inż. Cezary Wiśniewski wis@pw.plock.pl

dr inż. Paweł Grabowski pgrabowski@pw.plock.pl