Biuro Spraw Studenckich

Z wikiSSPW
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Biuro Spraw Studenckich (BSS) – jest jednostką organizacyjną powołaną do prowadzenia, koordynowania i nadzorowania spraw studenckich i spraw doktorantów PW.

Zakres działania Biura Spraw Studenckich

 • informowanie studentów i doktorantów oraz pracowników podstawowych jednostek organizacyjnych Uczelni w zakresie obowiązujących przepisów dotyczących studentów i doktorantów;
 • inicjowanie i organizowanie szkoleń dla pracowników dziekanatów oraz Samorządu Studentów, wydziałowych komisji stypendialnych oraz Odwoławczej Komisji Stypendialnej w zakresie spraw studenckich i spraw socjalnych doktorantów, w tym zmian w przepisach;
 • działania w zakresie spraw zdrowotnych studentów, w tym obcokrajowców:
 • współpraca z placówkami służby zdrowia,
 • nadzór i koordynacja akcji obowiązkowych badań lekarskich, których zakres ustalany jest przez prorektora właściwego ds. studenckich,
 • udzielanie informacji dotyczących ubezpieczeń zdrowotnych oraz usług medycznych kierowanych do studentów;
 • obsługę procesu wydatkowania środków z :
 • sporządzanie planu przychodów i wydatków FPMSiD w części dotyczącej stypendiów;
 • udział w procesie corocznego podziału środków FPMSiD na poszczególne podstawowe jednostki organizacyjne PW;
 • koordynację procesu przyznawania stypendiów z FPMSiD;
 • nadzór merytoryczny nad programem komputerowym „Stypendia”, do obsługi stypendiów przyznawanych w PW;
 • nadzór merytoryczny nad programem komputerowym do obsługi kredytów studenckich w PW;
 • nadzór merytoryczny i obsługę administracyjną stypendiów fundowanych oraz stypendiów asystenta-stażysty;
 • obsługę administracyjną stypendiów (w tym stypendiów:
 • współpracę z Samorządem Studentów w zakresie pomocy w rozwiązaniu zgłaszanych przez Samorząd spraw socjalnych studentów oraz spraw dyscyplinarnych;
 • prowadzenie indywidualnych konsultacji i porad dla studentów w zakresie spraw studenckich i socjalnych doktorantów;
 • współpracę z Pełnomocnikiem Rektora ds. Walki z Uzależnieniami w zakresie działań podejmowanych na rzecz studentów;
 • obsługę administracyjno-biurową Biura Samorządu Studentów, komisji dyscyplinarnych ds. studentów i doktorantów oraz rzeczników dyscyplinarnych ds. studentów;
 • przygotowywanie lub udział w przygotowywaniu sprawozdań i materiałów dla celów sprawozdawczych Uczelni, w zakresie działań Biura;
 • nadzór i koordynowanie w PW spraw dotyczących kredytów i pożyczek studenckich;
 • kontrolę i rozliczanie studenckich praktyk obowiązkowych krajowych i zagranicznych;
 • obsługę administracyjną spraw dotyczących Mediów Samorządu];
 • obsługę finansową działalności Schroniska Studenckiego „Koliba”.

Wewnętrzną komórką organizacyjną Biura Spraw Studenckich jest Schronisko Studenckie „Koliba”, którego działalność finansowana jest ze środków przeznaczonych na działalność kulturalno wychowawczą studentów.

Biuro Spraw Studenckich podlega zastępcy kanclerza ds. działalności podstawowej, nadzór merytoryczny nad jego działalnością sprawuje prorektor właściwy ds. studenckich.

Biuro Spraw Studenckich działa na podstawie Zarządzenia nr 13 Rektora Politechniki Warszawskiej z dnia 15 maja 2003 r. w sprawie zmian organizacyjnych w administracji centralnej.

Linki zewnętrzne

Strona www: Biuro Spraw Studenckich

Stopka