Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej

Z wikiSSPW
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Plik:ZPiT PW Logo.jpg
Logo Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej

Zespół Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej - jako jednostka organizacyjna administracji centralnej Uczelni, jest Zespołem o statusie amatorskim, prowadzącym działalność artystyczną w dziedzinie muzyki, śpiewu i tańca.


Zakres działalności

Zakres działania Zespołu Pieśni i Tańca Politechniki Warszawskiej obejmuje:

  • poznawanie i prezentowanie tradycji narodowych i folklorystycznych;
  • reprezentowanie studenckiego ruchu kulturalnego Uczelni w kulturalnych wydarzeniach w kraju i za granicą;
  • udział w ogólnouczelnianych uroczystościach PW;
  • udział w uroczystościach uświetniających sesje, konferencje, sympozja organizowane przez podstawowe jednostki organizacyjne, stowarzyszenia, koła itp. działające w Uczelni;
  • udział, za zgodą prorektor właściwego ds. studenckich, w uroczystościach zgłaszanych przez podmioty zewnętrzne krajowe i zagraniczne oraz w festiwalach krajowych i zagranicznych;
  • rozwijanie wśród członków Zespołu umiejętności artystycznych oraz zachęcanie ich do uzyskiwania kwalifikacji instruktorskich;
  • rozwijanie umiejętności członków Zespołu z zakresu śpiewu i tańca w formie ćwiczeń, prób i warsztatów;
  • prowadzenie komercyjnej działalności artystycznej.

Organizacja

W Zespole działa Rada Artystyczna, w której skład wchodzą muzycy, chórmistrzowie i choreografowie pracujący w Zespole. Zadaniem Rady jest wytyczanie planów artystycznych i ich realizacja oraz dbanie o wysoki poziom artystyczny Zespołu;

Program artystyczny

Program artystyczny i szkoleniowy Zespołu oraz plan jego występów i udziału w uroczystościach przygotowuje kierownik Zespołu i przedstawia do akceptacji prorektora właściwego ds. studenckich;

Przepisy

Szczegółowe kompetencje i zasady działania organu samorządu członków Zespołu, sposób rekrutacji do Zespołu oraz prawa i obowiązki członków Zespołu określa odrębne zarządzenie Rektora. Zespół podlega zastępcy kanclerza ds. działalności podstawowej, nadzór merytoryczny nad działalnością Zespołu sprawuje prorektor właściwy ds. studenckich.

Finansowanie

Działalność Zespołu finansowana jest ze środków budżetowych Uczelni ujętych w planie rzeczowo-finansowym oraz z dochodów własnych.

Linki zewnętrzne

Strona Internetowa Zespołu Pieśni i Tańca PW