Wydział Mechatroniki

Z wikiSSPW
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Wydział Mechatroniki.jpg
Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej
ul. Św. Andrzeja Boboli 8, 02-525 Warszawa
Dane kontaktowe
Telefon do dziekanatu 234 8456
Godziny otwarcia 9 - 14
http://www.mchtr.pw.edu.pl
WRS
Aktualny przewodniczący Anna Jodko
Telefon kontatkowy 234 8333
Pokój WRS 22
http://wrs.mchtr.pw.edu.pl


Wydział Mechatroniki Politechniki Warszawskiej - jest interdyscyplinarnym wydziałem łączącym szereg dyscyplin naukowych i kierunków kształcenia.

W roku 1996 roku został pierwszym w kraju Wydziałem Mechatroniki. Jest jednym z większych Wydziałów w Politechnice Warszawskiej; studiuje na nim obecnie około 1500 studentów, jest zatrudnionych ponad 100 nauczycieli akademickich w tym 30 profesorów i doktorów habilitowanych.

Wydział Mechatroniki jest wydziałem wielokierunkowym. Prowadzi badania w zakresie mikromechaniki i nanotechnologii, automatyki i robotyki, technologii sprzętu elektronicznego, metrologii i systemów pomiarowych, fotoniki oraz inżynierii biomedycznej.Posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk technicznych w trzech (Budowa i Eksploatacja Maszyn, Automatyka i Robotyka, Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna) i doktora habilitowanego w dwóch (Budowa i Eksploatacja Maszyn, Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna) dyscyplinach naukowych.


Instytuty

Instytut Automatyki i Robotyki

Dyrektor: prof. nzw. dr hab. inż. Mariusz Olszewski

Sekretariat: pok. 253, tel. (+22) 234-85-55

Działalność naukowa Instytutu realizowana jest w następujących obszarach:

 • Automatyka procesów przemysłowych i urządzeń; obejmuje prace teoretyczne o charakterze badań podstawowych i badań stosowanych. Pierwsze dotyczą nowych metod analizy i syntezy układów regulacji, a drugie nowych algorytmów regulacji i identyfikacji układów dynamicznych.
 • Urządzenia wykonawcze automatyki i robotyki; temat związany z badaniami sterowania układów napędowych urządzeń produkcyjnych, maszyn i robotów przemysłowych, badaniami konstrukcji i nawigacji robotów mobilnych, jak również oprogramowaniem dla celów szybkiego prototypowania układów dynamicznych działających w automatyce i robotyce.
 • Modelowanie, diagnostyka i monitorowanie procesów; obejmuje prace badawcze w zakresie diagnostyki procesów przemysłowych i urządzeń mechatronicznych, rozwoju i aplikacji metod modelowana neuronowego i rozmytego, modelowania i monitorowania środowiska dla celów sterowania urządzeniami, identyfikacji modelowania zjawisk przepływowych w organizmach żywych.

Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej

Dyrektor: prof. dr hab. inż. Tadeusz Pałko

Sekretariat: pok. 152, tel. (+22) 234-84-80, (+22) 849-94-47

Prace naukowe prowadzone są w ramach głównego tematu związanego z metodami, urządzeniami i aparaturą dla inżynierii precyzyjnej i biomedycznej.

Metody, techniki i urządzenia do wytwarzania sprzętu precyzyjnego i elektronicznego; obejmują badania technologii montażu elementów i podzespołów elektronicznych i mikroelektronicznych oraz badania zaawansowanych technik wytwarzania miniaturowych elementów.

Metody, aparatura i systemy aparaturowe do diagnostyki medycznej i przetwarzania sygnałów biomedycznych; aplikacje techniki ultradźwiękowej do opisu właściwości tkanek i badania układu krążenia krwi, metody i urządzenia do pomiaru sygnałów biologicznych i elektromagnetycznych właściwości tkanek, przetwarzanie sygnałów i obrazów dla potrzeb diagnostyki medycznej oraz badania medycznych aplikacji sieci neuronowych.

Metody i urządzenia do wizualizacji struktur tkankowych i stymulacji funkcjonalnej mięśni; metody i urządzenia do detekcji promieniowania jonizującego i wizualizacji narządów wewnętrznych, restytucji i wspomagania funkcji lokomocyjnych u osób z porażeniem lub niedowładem kończyn dolnych, wspomaganie chodu w porażeniach połowicznych oraz dziecięcych porażeniach mózgowych.

Metody pomiaru wysokiej dokładności dla potrzeb nanotechnologii; interferencyjne systemy pomiarowe, badania nad poprawą parametrów metrologicznych laserowych skanerów pomiarowych, badania mechatronicznych właściwości magnetyków nanokrystalicznych

Techniki multimedialne dla potrzeb społeczeństwa informacyjnego; metody kompresji informacji audiowizualnej, interaktywne narzędzia w edukacji politechnicznej, percepcja bodźców audiowizualnych, projekcja światła laserowego oraz poszukiwanie nowych efektów świetlnych.

Inżynierię jakości i metrologię w procesach wytwarzania; metody kontroli wyrobów i procesów produkcyjnych, walidacja metod badawczych, badania nad doskonaleniem metod wyznaczania położenia powierzchni krzywoliniowych.

Konstrukcję i badania przetworników, przyrządów i systemów pomiarowych; współrzędnościowa technika pomiarowa, mikro- i makrogeometria powierzchni, rozwój metod pomiaru natężenia przepływu cieczy i gazów.


Instytut Mikromechaniki i Fotoniki

Dyrektor: prof. dr hab. inż. Krzysztof Patorski

Sekretariat: pok. 623, tel. (+22) 234-82-37, (+22) 234-86-02

Prace naukowe prowadzone są w obszarze rozwoju i budowy aparatury do badania zespołów urządzeń mechatroniki tj.

 • Mikrourządzenia MEMS i NEMS, mikrotrybologia i badania materiałowe w mikro/nano skali; badania własności nano (mechanicznych/trybologicznych) warstw wierzchnich, modele tarcia statycznego w mikroskali, mikrosystemy MEMS i NEMS, rozwój metodyki optycznych badań własności materiałowych i parametrów mechanicznych mikroobiektów
 • Projektowanie, modelowanie i badania mechatronicznych układów napędowych małych mocy; konstrukcja typoszeregów inteligentnych siłowników liniowych oraz siłowników wykorzystywanych w robotach do zastosowań ortopedycznych, bezinercyjne sensory i metody pomiaru wielkości mechanicznych.
 • Biomechanika i aparatura medyczna; aktywne układy stabilizacji zewnętrznej, rozwój urządzeń do operacji laryngologicznych oraz metod i urządzeń do komputeryzacji procesu wydruku pisma Braill’a.
 • Budowa i badania aparatury optycznej i optoelektronicznej; zintegrowane układy holografii i cyfrowej interferometrii holograficznej, nowej generacji mikrointerferometry światłowodowe, wielofunkcyjne interferometry do badań urządzeń MEMS/MOEMS, aparatura do badań dyfrakcyjnych elementów optycznych.
 • Optonumeryczne metody badań i kontroli; metody pomiarowe dla potrzeb badań mikroelementów i mikrosystemów MEMS i MOEMS, badania nowych metod pomiarowych fazowych i quasifazowych elementów biologicznych i technicznych, tomografy mikrointerferencyjne i układy elastooptyki zintegrowanej.
 • Dynamika maszyn i elementów maszyn; budowa mikrołożysk ślizgowych, zachowania tarciowe mikrołożysk polimerowych w fazie rozruchu, symulacja i optymalizacja pracy żyroskopu.
 • Badania i modelowanie stanu naprężeń; termosprężysta analiza zesztywniałej konstrukcji ramowej, optymalizacja grubości warstw struktury bimorficznej.


Specjalności

Inżynieria Biomedyczna

Opiekun: prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Kałużyński

Inżynieria biomedyczna jako dyscyplina wiedzy obejmuje zagadnienia dotyczące zarówno nauk technicznych, medycznych jak i biologicznych i jest dzisiaj jedną z najszybciej rozwijających się w zakresie badań naukowych i aplikacji praktycznych. Według WHO (World Health Organization) decyduje (obok inżynierii genetycznej) o postępie współczesnej medycyny. Rozwój nowych metod i urządzeń diagnostycznych oraz terapeutycznych będzie wymagał zatrudnienia rosnącej liczby specjalistów z zakresu inżynierii biomedycznej.

Absolwent kierunku Inżynieria Biomedyczna będzie miał gruntowne przygotowanie do użytkowania istniejących i tworzenia nowych systemów technicznych dla medycyny, w tym zwłaszcza systemów do diagnostyki, monitorowania i leczenia pacjentów na odległość (aparatura diagnostyczna, przesyłanie informacji, telemedycyna), regeneracji i rekonstrukcji tkanek i narządów (biomechanika, biomateriały, inżynieria tkankowa, sztuczne narządy, struktury inteligentne). Uwzględniając rosnącą rolę informatyki medycznej zamierzamy szczególnie starannie kształcić studentów w zakresie technik gromadzenia i przechowywania, przetwarzania i automatycznego analizowania informacji medycznej (zwłaszcza obrazowej), projektowania i konstrukcji nowej aparatury medycznej dla potrzeb diagnostyki i terapeutyki, a także reguł i zasad bezpiecznej eksploatacji aparatury medycznej. Tak zarysowana koncepcja kształcenia ma charakter unikatowy w skali kraju i jest dobrze dopasowana do tendencji obserwowanych w czołowych uczelniach zagranicznych.

Inżynieria Fotoniczna

Opiekunowie:

 • I stopień: prof. nzw. dr hab. inż. Leszek Sałbut - Instytut Mikromechaniki i Fotoniki
 • II stopień: prof. dr hab. inż. Krzysztof Patorski - Instytut Mikromechaniki i Fotoniki

Jest specjalnością o charakterze interdyscyplinarnym, łączącą zagadnienia fizyki i matematyki stosowanej z problemami technicznymi w dziedzinie projektowania i badania systemów fotonicznych oraz optonumerycznych metod pomiaru i przetwarzania informacji. Celem kształcenia jest przygotowanie specjalistów w zakresie budowy systemów o skrajnie dużych dokładnościach pomiarowych uzyskiwanych metodami interferencyjnymi i holograficznymi, automatyzacji pomiarów, budowy systemów automatycznego rozpoznawania obrazów (widzenie maszynowe) i urządzeń multimedialnych, aparatury kosmicznej, medycznej, ochrony środowiska, budowy i badań sprzętu optycznego i optoelektronicznego itp.

Program nauczania obejmuje podstawową wiedzę z fizyki, matematyki, elektroniki wspomaganej specjalistyczną techniką komputerową, konstrukcji i technologii optycznych i optoelektronicznych urządzeń wykorzystujących promieniowanie świetlne w paśmie: widzialnym, ultrafioletu i podczerwieni.

Zdobyte wykształcenie umożliwia absolwentom specjalności samodzielne projektowanie zautomatyzowanych, bezdotykowych urządzeń i systemów pomiarowych wysokiej dokładności, systemów sensorowych robotów, układów akwizycji danych, optoelektronicznego i numerycznego przetwarzania i opracowania informacji uzyskanej metodami optycznymi w szerokim paśmie promieniowania.

Absolwent specjalności Inżynieria Fotoniczna może służyć pomocą specjalistom z innych dziedzin w zakresie doboru zarówno aparatury przemysłowej jak i badawczej, określania jej możliwości aplikacyjnych oraz sprzęgania jej z informatycznymi układami przetwarzania danych i sterowania w celu uzyskania informacji o kształcie, przemieszczeniu, deformacji, właściwościach materiałowych lub rozmieszczeniu obiektów w przestrzeni trójwymiarowej. Pogłębiona znajomość praw fizyki oraz aparatu matematycznego predysponuje absolwenta specjalności do samodzielnej pracy badawczej i naukowej.

Inżynieria Jakości

Opiekunowie:

 • I stopień: dr inż. Adam Woźniak - Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej
 • II stopień: prof. dr hab. inż. Marek Dobosz - Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej

Specjalność Inżynieria Jakości obejmuje szeroki zakres zagadnień związanych z projektowaniem i zastosowaniem przyrządów i systemów pomiarowych w procesach sterowana jakością produkcji oraz w procesach badania jakości wyrobów. Program nauczania to między innymi następujące zagadnienia: podstawy projektowania i optymalizacji konstrukcji przyrządów i systemów pomiarowych oraz badanie ich niezawodności, metody statystyczne w metrologii, metody badań i oceny jakości wyrobów, zasady zarządzania i sterowania jakością produkcji zgodnie z wymaganiami norm europejskich i międzynarodowych, zasad certyfikacji systemów jakości i wyrobów.

W wyposażonych w nowoczesny sprzęt laboratoriach studenci poznają zasady projektowania (także wspomaganego komputerowo) i badania przyrządów i systemów pomiarowych, ze szczególnym uwzględnieniem pomiarów długości, kąta, a także zasady akwizycji i opracowania danych w cyfrowych systemach pomiarowych.

Absolwenci są specjalistami zarówno w zakresie projektowania przyrządów i systemów pomiarowych oraz nowoczesnych technik pomiarowych, jak również systemów jakości zgodnych z wymaganiami norm i przepisów europejskich, których spełnienie jest obecnie konieczne dla każdego producenta, zwłaszcza współpracującego z kontrahentami zagranicznymi.

Inżynieria Wytwarzania Wyrobów Mechatronicznych

Opiekun: prof. nzw. dr hab. inż. Dionizy Biało - Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej

Studenci specjalności otrzymują przygotowanie teoretyczne i praktyczne do łatwego przyswajania oraz wykorzystywania nowych zdobyczy nauki i techniki oraz tworzenia i użytkowania nowoczesnych urządzeń precyzyjnych i elektronicznych. Nauczanie specjalizujące obejmuje podstawy konstrukcji, zaawansowane technologie, stosowanie i projektowanie urządzeń technologicznych oraz problemy zarządzania jakością i niezawodnością precyzyjnych wyrobów mechaniczno - elektronicznych.

Laboratoria i pracownie komputerowe przygotowują do twórczej pracy zarówno w zakresie projektowania i wytwarzania układów mechanicznych i elektronicznych (wspomagane CAD, CNC, CAM, CAQ i CIM) jak również oprogramowania użytkowego. Ścisła współpraca kadry dydaktycznej z przemysłem oraz ośrodkami zagranicznymi zapewnia dostosowanie kwalifikacji absolwentów do aktualnych warunków gospodarki rynkowej i potrzeb przemysłu.

Absolwenci specjalności znajdują zatrudnienie głównie w instytucjach i firmach zajmujących się zarówno wytwarzaniem urządzeń precyzyjnych i elektronicznych jak i niezbędnym do realizacji tych procesów oprzyrządowaniem.

Mikromechanika

Opiekunowie:

 • I stopień: dr inż. Jakub Wierciak - Instytut Mikromechaniki i Fotoniki
 • II stopień: prof. nzw. dr hab. inż. Danuta Jasińska-Choromańska - Instytut Mikromechaniki i Fotoniki

Celem kształcenia jest przygotowanie studentów do projektowania urządzeń mechatronicznych i rozwiązywania złożonych, interdyscyplinarnych problemów projektowo-konstrukcyjnych. Posiadają oni niezbędną praktyczną wiedzę na temat metod i narzędzi projektowania komputerowego, sterowania mikroprocesorowego, napędów i urządzeń wykonawczych oraz sensoryki urządzeń. Absolwenci są przygotowani do projektowania i eksploatacji urządzeń mechatronicznych i ich podzespołów wykonawczych – urządzeń precyzyjnych i drobnych, układów napędowych do precyzyjnego pozycjonowania, sprzętu biomechanicznego, mikrorobotów, urządzeń komputerowych i multimedialnych, automatów użytkowych (w tym automaty do sprzedaży towarów i usług), sprzętu powszechnego użytku oraz zespołów urządzeń mechanizacji, automatyzacji i robotyzacji procesów technologicznych przemysłu precyzyjnego i elektronicznego.

Wiedza specjalistyczna dotyczy również takich zagadnień jak nanotechnika, miniaturyzacja urządzeń, mikromechatronika.

Absolwenci specjalności, oprócz przygotowania podstawowego wspólnego dla całego Wydziału, otrzymują przygotowanie do samodzielnego rozwiązywania zagadnień inżynierskich w zakresie projektowania, technologii, badań oraz nadzoru nad eksploatacją wyżej wymienionych urządzeń.

Elektroniczne Systemy Pomiarowe

Opiekunowie:

 • I stopień: prof. nzw. dr hab. inż. Mateusz Turkowski - Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej
 • II stopień: prof. nzw. dr hab. inż. Adam Bieńkowski - Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej

Jest to specjalność o charakterze interdyscyplinarnym, łącząca zagadnienia fizyki i matematyki stosowanej z wybranymi obszarami wiedzy z mechaniki, elektroniki, automatyki i metrologii. Studenci specjalności otrzymują przygotowanie teoretyczne i praktyczne do:

 • projektowania przetworników, czujników i systemów pomiarowych do pomiaru takich wielkości, jak: ciśnienie, masa, siła, temperatura, natężenie przepływu,
 • projektowania metod i urządzeń kontrolnych do rozpoznawania wad obiektów na podstawie sygnałów przetworników wiroprądowych,
 • opracowywania nowych metod pomiarowych,
 • prowadzenia analizy dokładności pomiarów dzięki znajomości teorii błędów i właściwości metrologicznych narzędzi pomiarowych,
 • projektowania systemów pomiarowych i automatyzacji procesów powiązanych technikami wytwarzania przemysłowego.

Wiedza specjalistyczna oparta jest na takich przedmiotach jak: metrologia energetyczna, systemy pomiarowe (przemysłowe), defektoskopia, inteligentna aparatura pomiarowa, laserowe techniki pomiarowe.

Absolwenci specjalności otrzymują przygotowanie umożliwiające rozwiązywanie zagadnień naukowych i technicznych związanych z automatyzacją procesów pomiarowych powiązanych bezpośrednio z technikami wytwarzania przemysłowego.

Techniki Multimedialne

Opiekunowie:

 • I stopień: prof. nzw. dr hab. inż. Sabina Żebrowska-Łucyk - Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej
 • II stopień: prof. nzw. dr hab. inż. Ryszard Jabłoński - Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej

Celem kształcenia jest przygotowanie specjalistów w zakresie budowy i eksploatacji środków audiowizualnych, projektowania wyposażenia technicznego studiów radiowych i telewizyjnych, sal dydaktycznych, itp. Podstawą programu nauczania są przedmioty z zakresu informatyki (zwłaszcza grafiki komputerowej, analizy obrazu), konstrukcji, technologii, metrologii i automatyki - ukierunkowane na specyfikę budowy i eksploatacji sprzętu do realizacji zadań multimedialnych.

Absolwent specjalności jest przygotowany do współpracy z osobami ze środowisk artystycznych dzięki uzyskanemu dodatkowemu wykształceniu typu humanistycznego obejmującemu między innymi problematykę twórczości artystycznej, zagadnienia historii kultury i sztuki, podstawy psychologii.

Urządzenia Elektromedyczne

 • Opiekun: I stopień: prof. nzw. dr hab. inż. Krzysztof Kałużyński - Instytut Metrologii i Inżynierii Biomedycznej

Specjalność I stopnia o charakterze interdyscyplinarnym, łącząca wiedzę z biologii, medycyny i techniki – z położeniem nacisku na mechatroniczny charakter wykorzystywanej aparatury. Jej istotą jest stosowanie techniki w specyficznych warunkach kontaktu z żywym organizmem do jego badania i leczenia lub wspomagania funkcji narządowych. Absolwenci dysponują podstawową wiedzą z zakresu inżynierii biomedycznej, w szczególności elektronicznej aparatury medycznej i diagnostyki obrazowej. Posiadają umiejętność korzystania z nowoczesnej aparatury oraz systemów diagnostycznych i terapeutycznych. Absolwenci są przygotowani do współpracy z lekarzami medycyny w zakresie integracji, eksploatacji, obsługi i konserwacji aparatury medycznej, do udziału w wytwarzaniu i projektowaniu aparatury i systemów diagnostycznych i terapeutycznych oraz udziału w pracach naukowo-badawczych w obszarze inżynierii biomedycznej. Absolwenci mogą podjąć pracę w szpitalach, jednostkach klinicznych oraz innych jednostkach organizacyjnych lecznictwa, jednostkach projektujących i wytwarzających aparaturę medyczną, jednostkach obrotu handlowego i odbioru technicznego oraz akredytacyjnych i atestacyjnych aparatury i urządzeń medycznych, jednostkach naukowo-badawczych oraz administracji medycznej.

Automatyka

Opiekun: I i II stopień: prof. dr hab. inż. Jerzy Kurek – Instytut Automatyki i Robotyki

Specjalność Automatyka kształci specjalistów w zakresie projektowania oraz obsługi klasycznych i komputerowych układów automatyki i sterowania, automatyzacji maszyn i urządzeń, procesów produkcyjnych i procesów wytwarzania, komputerowych technik wspomagania wytwarzania oraz projektowania i obsługi urządzeń i elementów automatyki. Program kształcenia specjalnościowego obejmuje wiedzę z teorii sterowania, sterowania układami przemysłowymi, komputerowych systemów automatyki, systemów diagnostyki, sztucznej inteligencji oraz budowy urządzeń i elementów automatyki. Znaczna liczba zajęć laboratoryjnych i projektowych pozwala doskonalić wiedzę praktyczną, sprawdzać w zastosowaniach technicznych zdobytą wiedzę teoretyczną specjalistyczną i ogólną. Absolwenci mają również dobre przygotowanie w zakresie informatyki.

Absolwenci specjalności są przygotowani do podjęcia pracy zarówno w przemyśle jak i w ośrodkach naukowo-badawczych i na uczelniach wyższych. Do podstawowych obszarów działalności zawodowej absolwentów można zaliczyć: projektowanie i wdrażanie nowoczesnych, komputerowych układów automatyki maszyn i urządzeń oraz procesów przemysłowych, nadzór nad eksploatacją klasycznych i komputerowych zautomatyzowanych i zrobotyzowanych systemów w tym procesów przemysłowych, systemów klimatyzacji i systemów nadzoru, projektowanie i badanie urządzeń i systemów automatyki realizowanych w technice komputerowej, elektronicznej, pneumatycznej, hydraulicznej oraz hybrydowej, projektowanie, wdrażanie i obsługę komputerowych systemów diagnostyki procesów przemysłowych i układów automatyki.

Absolwenci specjalności Automatyka znajdują zatrudnienie w przedsiębiorstwach produkujących i dostarczających sprzęt automatyki, świadczących usługi w zakresie projektowania i kompletacji przemysłowych układów automatyki, eksploatujących nowoczesne układy automatyki jak rafinerie, cukrownie, zakłady przetwórcze, huty, itp., automatyzacji budynków, oraz w ośrodkach badawczo-rozwojowych. Część absolwentów znajduje również zatrudnienie w sektorze informatyki.

Robotyka

Opiekunowie:

 • I stopień: prof. dr hab. inż. Krzysztof Janiszowski – Instytut Automatyki i Robotyki
 • II stopień: prof. dr hab. inż. Andrzej Masłowski – Instytut Automatyki i Robotyki

Jest specjalnością o charakterze interdyscyplinarnym, łączącą zagadnienia matematyki, fizyki i teorii sterowania z problemami technicznymi budowy i zastosowań robotów i manipulatorów przemysłowych, czyli z zagadnieniami mechaniki, elektroniki i informatyki. Celem kształcenia jest przygotowanie specjalistów w zakresie rozwiązywania problemów dotyczących przedsięwzięć konstrukcyjnych maszyn manipulacyjnych oraz ich stosowania we współczesnym procesie produkcyjnym. Przygotowanie ogólne i kierunkowe jest podstawą do kształcenia specjalistycznego obejmującego projektowanie układów mechanicznych robotów i manipulatorów, urządzeń sensorycznych rozpoznawania i analizy środowiska, komputerowego wspomagania zrobotyzowanych procesów wytwarzania oraz oprogramowania układów sterowania i systemów zrobotyzowanych.

Absolwenci specjalności są przygotowani do rozwiązywania złożonych problemów technicznych i naukowych pojawiających się w czasie realizacji przedsięwzięć związanych z automatyzacją i robotyzacją procesów wytwarzania, konstruowania i sterowania robotów i manipulatorów oraz w trakcie prac badawczych z zakresu robotyzacji. Posiadają umiejętności projektowania i konstruowania robotów i manipulatorów, prowadzenia prac badawczych maszyn manipulacyjnych, projektowania układów sterowania robotów przemysłowych oraz projektowania zrobotyzowanych stanowisk produkcyjnych i systemów wytwarzania.