Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej

Z wikiSSPW
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania
Ichip.gif
Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej
ul. Waryńskiego 1, 00-645 Warszawa
Dane kontaktowe
Telefon do dziekanatu 22 234 64 53
http://www.ichip.pw.edu.pl/


Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej Politechniki Warszawskiej został utworzony w 1991 roku w wyniku przekształcenia Instytutu Inżynierii Chemicznej, który funkcjonował na prawach Wydziału od roku 1973.

Historia

Historia inżynierii chemicznej i procesowej w Politechnice Warszawskiej sięga początku lat 70. XX wieku, kiedy to w wyniku połączenia czterech katedr Wydziału Chemicznego PW utworzony został Instytut Inżynierii Chemicznej. Kilka lat później, 27 października 1973 roku, Instytut Inżynierii Chemicznej (od 1986 roku Instytut Inżynierii Chemicznej i Procesowej) uzyskał uprawnienia odrębnego wydziału Politechniki Warszawskiej, zaś 23 października 1991 roku został przekształcony w Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej. Obecnie WIChiP jako jeden z dwóch w Polsce ma prawo nadawania stopnia doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie inżynierii chemicznej. Podczas ponad 40-letniej działalności Wydział Inżynierii Chemicznej i Procesowej wykształcił ok. 1600 absolwentów studiów dziennych, 145 osobom nadał stopień naukowy doktora oraz 46 osobom stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych, przyczyniając się znacznie do rozwoju inżynierii chemicznej w kraju. Kadrę naukowo-dydaktyczną wydziału stanowi 49 osób, w tym 15 posiadających tytuł profesora lub stopień doktora habilitowanego.

Władze Wydziału

 • Dziekan - prof. dr hab. inż.Eugeniusz Molga
 • Prodziekan ds. Ogólnych – dr inż. Wojciech Orciuch
 • Prodziekan ds. Nauczania – prof. nzw. dr hab. inż. Marek Henczka
 • Prodziekan ds. Studenckich – dr hab. inż. Andrzej Krasiński
 • Prodziekan ds. Nauki - prof. dr hab. inż. Tomasz Sosnowski

Instytuty

 • Zakład Biotechnologii i Inżynierii Bioprocesowej
 • Zakład Kinetyki i Termodynamiki Procesowej
 • Zakład Inżynierii i Dynamiki Reaktorów Chemicznych
 • Katedra Inżynierii Procesów Zintegrowanych
 • Zakład Procesów Rozdzielania
 • Laboratorium Grafenowe PW

Studia I stopnia

Na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej prowadzone są stacjonarne studia dzienne I stopnia (inżynierskie) na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa bez wyodrębnionych specjalności. Studia inżynierskie trwają 3,5 roku (7 semestrów).

Program kształcenia obejmuje zagadnienia inżynierskie dotyczące procesów chemicznego i fizycznego przetwarzania w skali przemysłowej surowców w użyteczne formy produktów rynkowych. Znajomość wiedzy z matematyki, fizyki, chemii i biologii w zakresie mechanizmów i modelowania procesów i operacji jednostkowych stanowi podstawę posiadanej przez absolwentów umiejętności projektowania i prawidłowej realizacji procesów przemysłu chemicznego, farmaceutycznego, spożywczego, petrochemicznego i kosmetycznego. Absolwent posiada umiejętność projektowania i eksploatacji aparatów i instalacji przemysłowych oraz zna zasady sterowania i bezpiecznego prowadzenia procesów przetwórczych w dużej skali. Umie planować i prowadzić badania doświadczalne procesów przemysłowych wykorzystując nowoczesne przyrządy kontrolno-pomiarowe oraz prawidłowo interpretować uzyskane wyniki pomiarów. Kompetencje absolwenta pozwalają na jego działalność zawodową w obszarach: przemysłu przetwórczego, biotechnologii, nanotechnologii oraz inżynierii bioprocesowej i biomedycznej. Absolwent zna zasady odpowiedzialności zawodowej w zakresie prawnym i etycznym, a także posiada umiejętność pracy grupowej w multidyscyplinarnych zespołach technicznych.

Certyfikaty i wyróżnienia

Wyróżniająca ocena jakości kształcenia na kierunku „Inżynieria chemiczna i procesowa” na poziomie studiów pierwszego stopnia (na podstawie Uchwały Nr 991/2011 Prezydium Polskiej Komisji Akredytacyjnej z dnia 24 listopada 2011 r.).

W latach 2012-2016 w Rankingu Szkół Wyższych miesięcznika edukacyjnego Perspektywy kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa na Politechnice Warszawskiej był oceniany jako najlepszy w kategorii studiów Inżynieria i technologia chemiczna.

W roku 2016 nasz Wydział uzyskał prestiżowy tytuł Lidera Jakości Kształcenia oraz certyfikaty "Studia z przyszłością" dla studiów I i II stopnia na kierunku Inżynieria Chemiczna i Procesowa.

W roku 2017 w Rankingu studiów inżynierskich miesięcznika edukacyjnego Perspektywy kierunek studiów Inżynieria chemiczna i procesowa na Politechnice Warszawskiej został oceniony jako najlepszy w Polsce.

Wydział posiada kategorię naukową A w ocenie parametrycznej Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Studia II stopnia

Na Wydziale Inżynierii Chemicznej i Procesowej prowadzone są stacjonarne studia dzienne II stopnia (magisterskie) na kierunku Inżynieria chemiczna i procesowa.

Studia II stopnia są prowadzone na specjalnościach:

Inżynieria Procesów Przemysłowych

Studenci specjalności uzyskują szczegółową wiedzę dotyczącą zjawisk fizycznych i chemicznych zachodzących podczas procesów przemysłowych. Program studiów uwzględnia metody projektowania reaktorów chemicznych i realizacji procesów chemicznych, metody projektowania i prowadzenia procesów rozdzielania mieszanin gazowych i ciekłych, metody projektowania wspomaganego komputerowo przy użyciu oprogramowania CAD, a także metody matematyczne analizy kosztów realizacji procesów przemysłowych. Nowymi zagadnieniami tej specjalności są aspekty intensyfikacji przebiegu procesów przetwórczych oraz zasad zrównoważonego rozwoju, a także modelowania wieloskalowego. Absolwenci specjalności są przygotowani do samodzielnego zarządzania procesami przemysłu przetwórczego.

Bioinżynieria

Studenci specjalności uzyskują szczegółową wiedzę dotyczącą projektowania i prowadzenia procesów przemysłowych realizowanych z udziałem mikroorganizmów i substancji pochodzenia biologicznego. W wyniku przebiegu tych procesów produkowane są w skali przemysłowej substancje białkowe, enzymy, farmaceutyki, szczepionki, przeciwciała, a także produkty spożywcze. Absolwenci posiadają umiejętności prowadzenia procesów biotechnologicznych w skali przemysłowej, projektowania bioreaktorów i procesów przemysłowych stosowanych do wytwarzania bioproduktów oraz pracy badawczej z mikroorganizmami i substancjami bioaktywnymi. Ponadto absolwenci mają kwalifikacje niezbędne do projektowania i prowadzenia procesów wytwarzania farmaceutyków i produktów biomedycznych.

Inżynieria Procesów Ochrony Środowiska

Studenci specjalności uzyskują szczegółową wiedzę dotyczącą potencjalnych i istniejących zagrożeń związanych z nieprawidłową gospodarką substancjami stosowanymi lub wytwarzanymi w procesach przemysłowych. Wiedza ta obejmuje metody eliminacji zagrożeń powstających podczas prowadzenia procesów technologicznych i stanowiących niebezpieczeństwo dla środowiska naturalnego. W szczególności absolwenci posiadają umiejętności projektowania systemów procesowych do oczyszczania powietrza i wody oraz wiedzę dotyczącą konstrukcji aparatów stosowanych do separacji niebezpiecznych substancji z fazy ciekłej i gazowej. Znają również technologie utylizacji odpadów stałych i ciekłych pochodzenia przemysłowego i komunalnego.

Studia III stopnia

Studia magisterskie II stopnia trwają 1,5 roku (3 semestry) i rozpoczynają się w semestrze letnim.