Wydziałowa Rada Samorządu

Z wikiSSPW
(Przekierowano z WRS)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

WRS - Wydziałowa Rada Samorządu jest organem Samorządu Studentów Wydziału. WRS wybierana jest przez wszystkich studentów wydziału, w wolnych wyborach przeprowadzanych na zasadach ustalonych w Wydziałowej Ordynacji Wyborczej.

Działania WRS

 • Reprezentowanie interesów studentów swojego wydziału na wydziale, Uczelni i poza nią.
 • Uczestniczenie poprzez swoich przedstawicieli w organach kolegialnych wydziału oraz innych organach Samorządu.
 • Wyrażanie opinii społeczności studentów wydziału w sprawach, którymi społeczność ta jest zainteresowana, a w szczególności:

Na temat prowadzonych zajęć dydaktycznych.
Opiniowanie harmonogramu sesji egzaminacyjnych.
Opiniowanie szczegółowego planu i rozkładu zajęć.
Opiniowanie programu kształcenia.

 • O ile na wydziale prowadzone są studia w systemie tradycyjnym, opiniowanie:

Zasad rejestracji na kolejny rok studiów.
Zasad udzielania zgody na warunkowe podjęcie studiów na wyższym roku.
Zasad podejmowania decyzji o skreśleniu studenta z listy studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce.

 • Uczestniczenie w podejmowaniu decyzji w sprawach wydziału, a w szczególności:

Współpraca z organami wydziału w działaniach zmierzających do poprawy systemu kształcenia.
Uczestniczenie w podziale środków i przyznawaniu świadczeń z FPMSiD oraz innych środków, z których przyznaje się stypendia i zapomogi, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Uczestniczenie w przeprowadzaniu akcji kwaterunkowej.

 • Obrona praw studentów wydziału, a w szczególności branie udziału w charakterze obserwatora w zaliczeniu komisyjnym na wniosek studenta

lub z własnej inicjatywy.

 • Dbanie o rozwój kultury, sportu i turystyki wśród studentów wydziału oraz wspieranie studenckiego ruchu naukowego.

Przewodniczący WRS

Na czele działań Wydziałowej Rady Samorządu stoi wybierany wśród członków WRS - Przewodniczący, który:

 • Reprezentuje studentów wydziału wobec władz wydziału.
 • Z urzędu pełni funkcję delegata do Rady Wydziału.
 • Z urzędu pełni funkcję delegata do Parlamentu
 • Kieruje i koordynuje pracami WRS.
 • Zwołuje posiedzenia WRS, co najmniej raz w miesiącu (z wyłączeniem miesięcy lipiec, sierpień i wrzesień).
 • Przedstawia na zakończenie kadencji jak i na wniosek KR sprawozdania z działalności WRS. Sprawozdanie jest przedstawiane na posiedzeniu WRS,

wywieszane w miejscu ogólnodostępnym na wydziale, umieszczane na stronie Samorządu oraz podlega przekazaniu do KR.

Regulamin

Funkcjonowanie Wydziałowej Rady Samorządu reguluje Regulamin WRS.