Stypendia

Z wikiSSPW
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Stypendia – studentom PW przysługuje szeroka gama stypendiów. Rozpatrywaniem wniosków zajmuję się Wydziałowa Komisja Stypendialna każdego z wydziałów uczelni.

W skład WKS wchodzi:

 • Przewodniczący WKS (pracownik uczelni)
 • Studenci (liczba zależna od wydziału)
 • Opcjonalnie dodatkowy pracownik uczelni

WKS zajmuje się rozpatrywaniem wniosków o stypendia socjalne, stypendia rektora, stypendia dla osób niepełnosprawnych oraz zapomogi. W przypadku odwołania od decyzji WKSu, sprawa wędruje do wyższej instancji – Odwoławczej Komisji Stypendialnej (OKS).

Stypendium socjalne

Stypendium socjalne na podstawie udokumentowanego wniosku może otrzymać student znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej, który posiada aktualny status studenta na Politechnice Warszawskiej, bez względu na wiek, tryb czy kierunek studiów. Aby otrzymać stypendium należy:

 • złożyć kompletny wniosek
 • spełniać kryteria przyznawania stypendium socjalnego.

W roku akademickim 2019/20 miesięczny dochód przypadający na jednego członka w rodzinie nie może przeszkadzać 1050,00 zł.

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości

Stypendium socjalne w zwiększonej wysokości, może otrzymać student począwszy od pierwszego roku studiów stacjonarnych, znajdujący się w trudnej sytuacji materialnej. By otrzymać stypendium socjalne w zwiększonej wysokości trzeba spełniać warunki pobierania stypendium socjalnego.

Stypendium dla osób niepełnosprawnych

Stypendium dla osób niepełnosprawnych może otrzymać od pierwszego roku studiów, który posiada

 • orzeczenie ustalające stopień niepełnosprawności

albo

 • orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem ustalającym stopień niepełnosprawności

na podstawie przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.


Stypendium rektora dla najlepszych studentów

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów za wyniki w nauce może być przyznawane na okres 5 miesięcy (semestr) lub na okres 10 miesięcy (rok akademicki). Decyzję o okresie na jaki przyznawane będzie stypendium rektora dla najlepszych studentów na danym kierunku studiów podejmuje dziekan w porozumieniu z wydziałowym organem samorządu studentów w terminie 2 tygodni przed rozpoczęciem roku akademickiego. Aby otrzymać stypendium rektora należy ukończyć pierwszy rok studiów oraz uzyskał wszystkie punkty ECTS przewidziane w programie studiów.

Listy rankingowe tworzone są na podstawie punktów za:

 • wyniki w nauce
 • osiągnięcia naukowe
 • osiągnięcia sportowe
 • osiągnięcia artystyczne

Za każdą z wyżej wymienionych kategorii student może otrzymać po 10 pkt

Punkty za część za wyniki w nauce stypendium może otrzymać student, który łącznie spełnił następujące warunki:

 • zaliczył przynajmniej pierwszy rok studiów lub studiuje przynajmniej na pierwszym roku studiów drugiego stopnia rozpoczętych w ciągu roku od ukończenia studiów pierwszego stopnia;
 • nie później niż do końca roku akademickiego uzyskał wszystkie punkty ECTS przewidziane w programie studiów;
 • w dwóch poprzednich semestrach uzyskał średnią ważoną ocen nie niższą niż 4,00;

Stypendium to może uzyskać też student pierwszego roku studiów pierwszego stopnia rozpoczętych w roku złożenia egzaminu maturalnego, który zdobył tytuł laureata olimpiady międzynarodowej albo laureata lub finalisty olimpiady stopnia centralnego lub jest medalistą co najmniej współzawodnictwa sportowego o tytuł Mistrza Polski w danym sporcie, o którym mowa w przepisach o sporcie.

Zapomoga

O zapomogę ubiegać może się każdy student, który spełnia następują znalazł się w trudnej, przejściowej złej sytuacji materialnej. Każdy student może uzyskać zapomogę nie więcej niż 2 razy w roku akademickim. Nie można jednak otrzymać tego świadczenia dwukrotnie z tytułu tego samego zdarzenia.