Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej

Z wikiSSPW
(Przekierowano z SSPW)
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej – samorząd studencki reprezentujący interesy studentów Politechniki Warszawskiej.

Przewodniczący SSPW

Kolegium Senatorów Studenckich

Kolegium Senatorów jest to organ wykonawczy Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej. Jest także organem opiniodawczym i doradczym Przewodniczącego SSPW. Członkowie Kolegium Senatorów Studenckich są przedstawicielami studentów w Senacie oraz Komisjach Senackich Politechniki Warszawskiej.

Skład Kolegium Senatorów:

 • Przewodniczący SSPW
 • 9 Przewodniczących Komisji Programowych
 • Senator ds. Rozliczeń Jednostek Podstawowych SSPW
 • 2 Wolnych Senatorów

Kolegium Senatorów (kadencja 2016)


Kolegium Senatorów (kadencja 2015)

Kolegium Senatorów (kadencja 2014)

Kolegium Senatorów (kadencja 2013)

Kolegium Senatorów (kadencja 2012)

Kolegium Senatorów (kadencja 2011)

Parlament Studentów

Parlament Studentów Politechniki Warszawskiej jest najwyższym organem uchwałodawczym Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej.

W skład Parlamentu Studentów wchodzi:

 • Przewodniczący SSPW (z wyłączeniem głosowania kandydatur pretendentów, czyli kandydatów do Kolegium Senatorów),
 • Przewodniczący Wydziałowych Rad Samorządu
 • Przewodniczący Rad Mieszkańców
 • Delegaci wybrani po jednym z każdej Wydziałowej Rady Samorządu
 • Delegaci w liczbie 8 wybrani w wyborach ogólnouczelniach (z List Ogólnouczelnianych, czyli odpowiednio wcześniej zgłoszonych stowarzyszeń studenckich, organizacji studenckich, kół naukowych lub grup z nich złożonych).

Parlament Studentów PW obraduje podczas posiedzeń zwyczajnych lub nadzwyczajnych. Posiedzenia zwyczajne mają charakter wyborczy, programowy lub sprawozdawczy. Parlament Studentów PW jest organem wybierającym Kolegium Senatorów.

Komisje Programowe

Komisje Programowe SSPW są uczelnianymi organami Samorządu powołanymi do wypełniania jego podstawowych zadań.

Istnieje 9 Komisji Programowych:

Wydziałowe Rady Samorządu i Rady Mieszkańców Domu Studenckiego

W Samorządzie Studentów Politechniki Warszawskiej istnieje 20 Wydziałowych Rad Samorządu oraz 12 Rad Mieszkańców. Są to tak zwane jednostki podstawowe, czyli jednostki tworzące fundamenty Samorządu Studentów PW.

Wydziałowe Rady Samorządu i Rady Mieszkańców wybierane są co roku w bezpośrednich wyborach odpowiednio na każdym z wydziałów i w każdym z domów studenckich Politechniki Warszawskiej.

Do zadań Wydziałowej Rady Samorządu należy:

 • Reprezentowanie interesów studentów wydziału na wydziale, Uczelni i poza nią.
 • Uczestniczenie poprzez swoich przedstawicieli w organach kolegialnych wydziału oraz innych organach Samorządu (Komisje Programowe, Parlament Studentów).
 • Opiniowanie: harmonogramu sesji egzaminacyjnych, szczegółowego planu i rozkładu zajęć, programu kształcenia, zasad rejestracji na kolejny rok studiów, podań studentów np. o umorzenie opłat, itp.
 • Uczestniczenie w podejmowaniu decyzji w sprawach wydziału.
 • Współpraca z organami wydziału w działaniach zmierzających do poprawy systemu kształcenia.
 • Uczestniczenie w podziale środków i przyznawaniu świadczeń z FPMSiD oraz innych środków, z których przyznaje się stypendia i zapomogi.
 • Uczestniczenie w przeprowadzaniu akcji kwaterunkowej.
 • Obrona praw studentów wydziału, a w szczególności bierze udział w charakterze obserwatora w zaliczeniu komisyjnym na wniosek studenta lub z własnej inicjatywy.
 • Dbanie o rozwój kultury, sportu i turystyki wśród studentów wydziału oraz wsparcie studenckiego ruchu naukowego.

Do zadań Rad Mieszkańców należy:

 • Reprezentowanie wszystkich mieszkańców DS w akademiku i poza nim.
 • Współgospodarowanie domem studenckim.
 • Organizacja życia społeczna na terenie DS.
 • Wyrażanie opinii, uwag i wniosków związanych z działalnością DS.
 • Ustala z Kierownikiem DS wyposażenia i świadczeń na rzecz mieszkańców, a w szczególności środki czystości, higieny osobistej itp.

Komisja Regulaminowa

Komisja Regulaminowa jest organem nadzorczym i kontrolnym Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej. Komisja Regulaminowa składa się z 5 członków, którzy nie mogą posiadać mandatu żadnego innego organu SSPW oraz pełnomocnictw wydanych przez organy SSPW z wyjątkiem pełnomocnictwa tymczasowego.

Projekty

Dokumenty

Regulamin Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej

Uchwała Kompetencyjna

Regulamin Obrad Parlamentu Studentów Politechniki Warszawskiej

Regulamin Wydziałowej Rady Samorządu

Regulamin Rady Mieszkańców

Regulamin Komisji Regulaminowej

Regulamin Finansowo-Gospodarczy

Księga Identyfikacji Graficznej

Linki zewnętrzne

 • Źródło: wiki PSRP