Regulamin Samorządu 2007.06.28

Z wikiSSPW
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

1

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Uchwalony przez Parlament Studentów PW wdniu 8 lutego 1995 r.

z poprawkami z dnia:

04.12.1996r,

30.11.1997r.,

16.11.2001r.,

03.06.2002r.,

23.01.2003r.,

20.10.2003r.,

03.11.2004r.,

24.05.2005r.,

28.06.2007r.

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1.

1. Samorząd Studentów PW tworzą wszyscy studenci PW .

2. Samorząd współtworzy samorządną społecznośćakademicką PW .

§ 11.

W treści niniejszego Regulaminu stosuje się następujące określenia i skróty,które oznaczają

odpowiednio:

a) Regulamin – Regulamin Samorządu StudentówPW,

b) Parlament – Parlament Studentów PW, októrym mowa w Rozdziale II Regulaminu,

c) Samorząd – Samorząd Studentów PW,

d) Przewodniczący Samorządu –Przewodniczący Samorządu Studentów PW,

e) Senatorowie Studenccy – Studenci – członkowieSenatu PW, o których mowa w Rozdziale IV

Regulaminu,

f) Kolegium – Kolegium Senatorów Samorządu StudentówPW, o którym mowa w Rozdziale V

Regulaminu,

g) WRS – Wydziałowa Rada Samorządu, Rada Samorządu innejjednostki organizacyjnej

Uczelni, która zgodnie ze statutem PWprowadzi samodzielną działalnośćdydaktyczną,

h) RM – Rada Mieszkańców DomuStudenckiego, o której mowa w Rozdziale VII Regulaminu,

i) Sąd – Sąd KoleŜeński, o którym mowa w Rozdziale XRegulaminu,

j) UKW – Uczelniany Komisarz Wyborczy, októrym mowa w § 57 ust. 1 Regulaminu,

k) PW, Uczelnia – Politechnika Warszawska,

l) Komisja Wyborcza, KW – WydziałowaKomisja Wyborcza, Komisja Wyborcza Domu

Studenckiego,

m) Ustawa – Ustawa Prawo o Szkolnictwie WyŜszym z dnia 27lipca 2005r. (Dz.U. z 2005 r. nr

164, poz. 1365, z późn. zm.),

n) Komisje Programowe – komisje, o którychmowa w Rozdziale III Regulaminu,

o) Komisja Regulaminowa – komisja, októrej mowa w o Rozdziale IX Regulaminu,

p) BudŜet – podział środków budŜetowych zFunduszu Kulturalno-Wychowawczego,

q) Wydział – wydział, kolegium lub innajednostka organizacyjna Uczelni, która zgodnie ze

statutem PW organizuje i prowadzisamodzielną działalnośćdydaktyczną,

r) Lista ogólnouczelniana – stowarzyszeniestudenckie, organizacja studencka, koło naukowe

lub grupa tych jednostek startująca w wyborach,

s) UKK – Uczelniany Komisarz Kwaterunkowy,o którym mowa w § 553.

2

t) Jednostka samorządu – KolegiumSenatorów, Parlament, Komisja Programowa, WRS, RM,

Komisja Regulaminowa, UKW, UKK, Sąd koleŜeński, WydziałowaKomisja Kwaterunkowa

lub Wydziałowa Komisja Wyborcza,

u) Zakończenie studiów – ukończenie studióww wyniku uzyskania dyplomu, rezygnacja albo

skreślenie z listy studentów. Zakończeniem studiównie jest ukończenie studiów pierwszego

stopnia gdy student kontynuuje studiadrugiego stopnia, po uzyskaniu dyplomu studiów

pierwszego stopnia, w okresie nie dłuŜszym niŜ 4 miesiące.

§ 2.

1. Samorząd działa na podstawie Ustawy, Statutu PW i niniejszegoRegulaminu.

2. Samorząd Studentów PW posługuje sięznakiem graficznym zwanymdalej logo, zgodnym ze

wzorem w załączniku nr 2. Zasady korzystania z logookreślaspecyfikacja zatwierdzona przez

Parlament.

3. Zastrzega się nazwę Samorząd Studentów Politechniki Warszawskiej ilogo Samorządu.

§ 3.

Samorząd działając poprzez swoje organy:

1. reprezentuje interesy studentów na Uczelni i na zewnątrz,

2. wyraŜa opinie społeczności studentów PW w sprawach, którymi społeczność ta jest

zainteresowana,

3. uczestniczy, poprzez swoich przedstawicieli w organachkolegialnych, w podejmowaniu decyzji

w sprawach PW, a w szczególności:

a) opiniuje projekty decyzji organów PW w sprawach dotyczących studentów,w tym

związanych z organizacją i RegulaminemStudiów w PW,

b) współpracuje z władzami Uczelni i Wydziałów w działaniach zmierzających do poprawy

systemu kształcenia,

c) uczestniczy w podziale środków i przyznawaniu świadczeń z WłasnegoFunduszu

Stypendialnego PW oraz innych środków, zktórych przyznaje się stypendia i nagrody na

zasadach określonych w odrębnychprzepisach,

d) porozumiewa się z odpowiednimi organami Uczelni w sprawachpodziału Funduszu

Pomocy Materialnej dla Studentów iDoktorantów i współdecyduje w zakresie podziału

środkówprzeznaczonych na cele studenckie.

e) dba o rozwój kultury, sportu i turystyki wśród studentóworaz wspiera studencki ruch

naukowy,

4. broni praw studentów.

Rozdział II

Parlament Studentów

§ 4.

Parlament jest organem uchwałodawczymSamorządu.

§ 41.

Parlament obraduje zgodnie z RegulaminemObrad Parlamentu Studentów Politechniki Warszawskiej

uchwalonym przez Parlament.

§ 5.

1. Parlament składa się z:

a) przewodniczących WRS,

b) delegatów wybranych po jednym z kaŜdego WRS,

c) delegatów w liczbie 8 wybranych w wyborach ogólnouczelnianychzgodnie z §65,

d) delegatów wybranych po jednym z kaŜdej RM.

3

Ilekroć w niniejszym Regulaminie uŜywa się pojęcia składregulaminowy, oznacza ono liczbę

członków Parlamentu wynikającą z ust. 1.

§ 6.

Student PW moŜe posiadać tylko jedenmandat członka Parlamentu.

§ 7.

Parlament podejmuje decyzje w sprawach:

a) zastrzeŜonych do jego wyłącznej kompetencji w niniejszymRegulaminie,

b) wszystkich innych, nie zastrzeŜonych w niniejszym Regulaminie do wyłącznej

kompetencji innych organów Samorządu.

§ 8.

1. Parlament podejmuje decyzje oraz wyraŜa opinie wformie uchwał.

2. Uchwały Parlamentu są wiąŜące dla wszystkich organów Samorządu chyba, Ŝe z treści uchwały

wynika inaczej.

3. Podejmowanie uchwał przez Parlament następuje w głosowaniujawnym, chyba, Ŝe przepisy

Regulaminu stanowią inaczej.

§ 9.

Parlament wybiera ze swojego gronaPrzewodniczącego Samorządu Studentów PW.

§ 10.

1. Posiedzenia Parlamentu są jawne.

2. Parlament obraduje na posiedzeniach zwyczajnych i nadzwyczajnych.

3. Posiedzenia zwyczajne zwołuje Przewodniczący Samorządu co najmniej4 razy w roku. Imienne,

pisemne zawiadomienia rozsyła się wszystkim członkomParlamentu, nie później niŜ na 14 dni

przed posiedzeniem. Ponadto informacja oposiedzeniu powinna zostać umieszczona na

ogólnodostępnej stronie internetowej oraz wysłanawszystkim członkom Parlamentu pocztą

elektroniczną.

4. Posiedzenia zwyczajne mają charakter: wyborczy, budŜetowy,programowy

i sprawozdawczy. Parlament rozpoczynakadencję posiedzeniem wyborczym, a kończy

posiedzeniem sprawozdawczym.

5. Posiedzenia nadzwyczajne zwołuje Przewodniczący Samorządu z własnejinicjatywy lub na

wniosek:

a) Rektora PW,

b) Komisji Programowej,

c) co najmniej połowy Senatorów Studenckich,

d) co najmniej 1/4 ogólnej liczby jednostek spośród WRS lub RM,

e) co najmniej 1/4 regulaminowego składu Parlamentu,

f) Komisji Regulaminowej.

6. Posiedzenie nadzwyczajne odbywa sięw terminie 7 dni od dnia złoŜenia wnioskuprzez organy

określone w ust.5. W takim przypadku,zawiadomienia o posiedzeniu są przekazywane

wszystkim członkom Parlamentu, niezwłoczniepo ustaleniu terminu posiedzenia.

7. W przypadku, gdy Przewodniczący nie zwołuje posiedzenia pomimo wniosku,o którym mowa w

ust. 5 lub wskutek wygaśnięcia mandatuPrzewodniczącego, posiedzenie Parlamentu zwołuje i

prowadzi Przewodniczący KomisjiRegulaminowej.

§ 11.

1. Parlament podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej1/3

regulaminowego składu, chyba Ŝe niniejszyRegulamin stanowi inaczej.

2. Parlament podejmuje uchwały w sprawach personalnych bezwzględną większością głosów,

w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej1/3 regulaminowego składu.

3. Parlament podejmuje uchwały w sprawach proceduralnych zwykłą większością, w obecności co

najmniej 1/3 regulaminowego składu. Uchwałajest uchwałą w sprawach proceduralnych, jeŜeli z

4

jej treści wynika, Ŝe jest ona wiąŜąca wyłącznie dla członkówParlamentu i tylko na czas danego

posiedzenia.

§ 12.

W zakresie pełnienia swego mandatu członekParlamentu zobowiązany jest do:

a) czynnego udziału w jego pracach,

b) działania zgodnie z jego uchwałami,

c) uczestniczenia w pracach co najmniej jednej Komisji Programowej.

§ 13.

1. Do obowiązków Przewodniczącego Samorządu naleŜy:

a) koordynowanie prac organów Samorządu,

b) reprezentowanie Samorządu na zewnątrz,

c) czuwanie nad przestrzeganiem przez organy Samorządu postanowień niniejszego

Regulaminu i innych przepisów prawa,

d) nadzorowanie wykonywania uchwał Parlamentu,

e) dysponowanie, w uzgodnieniu z przewodniczącym KomisjiFinansowo–Gospodarczej,

środkami, októrych mowa w §37 ust. 3 pkt. c),

f) dbanie o zapewnienie organom Samorządu odpowiednich warunków dla ich działalności,

g) kierowanie pracami Parlamentu,

h) prowadzenie polityki informacyjnej.

2. Przewodniczący Samorządu za swojąpracę odpowiadaprzed Parlamentem i Komisją

Regulaminową.

3. Zastępcami Przewodniczącego Samorządu są Przewodniczący wszystkich Komisji

Programowych.

§ 14.

Przewodniczący Samorządu moŜe powoływaćswoich pełnomocników do sprawwymienionych

w §13 ust.1 pkt. b), f), h) określając zakres ichkompetencji oraz termin wygaśnięcia pełnomocnictwa.

Rozdział III

Komisje Programowe

§ 15.

Komisje Programowe Samorządu Studentów PWsą uczelnianymiorganami Samorządu powołanymi

do wypełniania jego podstawowych zadań.

§ 16.

Kompetencje Komisji Programowych określa Parlament wdrodze uchwały, zwanej uchwałą

kompetencyjną.

§ 17.

1. W Uczelni funkcjonują następujące Komisje Programowe:

a) Socjalna,

b) Dydaktyczna,

c) Finansowo–Gospodarcza,

d) Zagraniczna,

e) Kultury,

f) Sportu i Turystyki,

g) Domów Studenckich.

2. Parlament moŜe powoływać Komisje doraźne określając zakres ich kompetencji oraz termin

5

realizacji powierzonego zadania.

§ 18.

1. W skład Komisji Socjalnej wchodzą:

a) delegaci wybrani po jednym z kaŜdej WRS,

b) przewodniczący tej Komisji,

c) przewodniczący Komisji Domów Studenckich.

2. W skład Komisji Dydaktycznej wchodzą:

a) delegaci wybrani po jednym z kaŜdej WRS,

b) delegaci wybrani po jednym przez kaŜdą jednostkęlub grupę jednostekwymienionych

w §65 ust.1 posiadającą swoją reprezentację w Parlamencie,

c) trzej przedstawiciele Kół Naukowych działających wPolitechnice Warszawskiej,

wybrani na podstawie odrębnychprzepisów,

d) przewodniczący tej Komisji.

3. W skład Komisji Domów Studenckich wchodzą:

a) przewodniczący RM–ów,

b) przewodniczący tej Komisji,

c) przewodniczący Komisji Socjalnej.

3a. W skład Komisji Finansowo–Gospodarczej wchodzą:

a) delegaci wybrani po jednym z kaŜdej WRS,

b) przewodniczący tej Komisji,

c) delegaci wybrani po jednym przez kaŜdą jednostkę lub grupę jednostekwymienionych

w §65 ust.1 posiadającą swoją reprezentację w Parlamencie,

d) przewodniczący Rady KółNaukowych

e) delegat z Komisji Domów Studenckich,

4. W skład pozostałych Komisji Programowych wchodzą:

a) delegaci wybrani po jednym z kaŜdej WRS,

b) delegaci wybrani po jednym przez kaŜdą jednostkęlub grupę jednostekwymienionych

w §65 ust.1 posiadającą swoją reprezentację w Parlamencie,

c) przewodniczący właściwej Komisji.

5. Przewodniczących Komisji Programowych wybiera ze swojego gronaParlament.

6. Pracami Komisji Programowej kieruje jej Przewodniczący.

7. Delegaci, o których mowa w ust. 2 lit.b, ust. 3a. lit.c, orazust.4 lit.b. wchodzą w skład właściwej

komisji jedynie pod warunkiem, Ŝe takajednostka lub grupa jednostek złoŜy do UKW, w ciągu

14 dni od uznania wyborów za waŜne, pisemne zgłoszeniedelegata do danej komisji.

§ 181.

Członkowie Komisji Programowej mają prawo do:

a) reprezentowania środowiska studenckiego Uczelni w zakresiedziałania Komisji po

udzieleniu pełnomocnictwa przezPrzewodniczącego Komisji,

b) zabierania głosu, zgłaszania tematów do dyskusji, zgłaszaniawniosków o podjęcie

uchwały i głosowania na forum Komisji,

c) składania interpelacji i zapytań do Przewodniczącego Komisji i Ŝądaniaodpowiedzi,

d) zgłaszania na forum komisji wniosku o wotum nieufności wobecPrzewodniczącego

Komisji zgodnie z §64 ust. 1 Regulaminu.

§ 182.

W zakresie pełnienia swego mandatu członekKomisji Programowej zobowiązany jest do:

a) regularnego i czynnego udziału w jej pracach,

b) działania zgodnie z jej uchwałami i uchwałami Parlamentu,

6

c) informowania na bieŜąco organów delegujących o pracachKomisji.

§ 19.

Komisje Programowe podejmują uchwały wtrybie §11 w sprawach powierzonych im przez Parlament

uchwałą kompetencyjną.

§ 20.

Uchwała Komisji Programowej staje się prawomocna pokontrasygnowaniu jej treści przez

Przewodniczącego Samorządu. Przewodniczący Samorządu ma prawoodmówić podpisania uchwały

Komisji tylko w przypadku stwierdzenia jejniezgodności z uchwałami Parlamentu, uchwałami innych

Komisji Programowych, Statutem PW,niniejszym Regulaminem i innymi przepisami prawa. Wobec

podtrzymania uchwały przez Komisję wniezmienionym brzmieniu, o jej prawomocności decyduje

Komisja Regulaminowa.

§ 21.

1. Posiedzenia Komisji Programowej sąjawne.

2. Komisja Programowa obraduje na posiedzeniach zwyczajnych inadzwyczajnych.

3. Posiedzenia zwyczajne Komisji Programowej zwołuje jej Przewodniczący z własnejinicjatywy.

4. Posiedzenia nadzwyczajne Komisji Programowej zwołuje jejPrzewodniczący z własnej

inicjatywy lub na wniosek:

a) Przewodniczącego Samorządu,

b) Komisji Regulaminowej,

c) co najmniej 1/4 regulaminowego składu Komisji Programowej.

5. Posiedzenie zwyczajne zwoływane jest nie rzadziej niŜ raz na dwamiesiące(z wyłączeniem

miesięcy: lipiec, sierpień, wrzesień),jednak niemniej niŜ 7 razy w ciągu kadencji, a

zawiadomienia o nim rozsyła się nie później niŜ na 14 dniprzed posiedzeniem.

6. Posiedzenie zwyczajne Komisji Finansowo–Gospodarczej oraz KomisjiSocjalnej zwoływane jest

nie rzadziej niŜ raz na trzymiesiące(z wyłączeniem miesięcy: lipiec, sierpień, wrzesień), a

zawiadomienia o nim rozsyła się nie później niŜ 14 dni przedposiedzeniem.

7. Posiedzenie nadzwyczajne odbywa sięw terminie 7 dni od daty wpłynięcia wniosku.

Zawiadomienia o posiedzeniu są przekazywaneniezwłocznie po ustaleniu terminu posiedzenia.

Ponadto informacja o posiedzeniu powinnazostać umieszczonana ogólnodostępnej stronie

internetowej oraz wysłana wszystkim członkomParlamentu pocztą elektroniczną.

8. Posiedzenia Komisji Programowej prowadzi jej Przewodniczący lub upowaŜniony przezniego

członek Samorządu.

§ 22.

Do podstawowych obowiązkówPrzewodniczącego Komisji Programowej naleŜy:

a) Kierowanie pracami Komisji Programowej,

b) Kierowanie wykonywaniem uchwał Parlamentu i Komisji Programowej,

c) Reprezentowanie Samorządu w sprawach będących wkompetencji Komisji

Programowej jako zastępcy Przewodniczącego Samorządu StudentówPW,

d) W sytuacjach nagłych podejmowanie decyzji, w porozumieniu zPrzewodniczącym

Samorządu Studentów PW, w sprawach będących wkompetencji Komisji Programowej,

e) Przeprowadzenie na początku kadencji szkolenia członków KomisjiProgramowej w

zakresie zadań i celów stojących przedKomisją Programowąoraz rozliczania

dofinansowańz wyłączeniem KomisjiSocjalnej,

f) Składanie sprawozdań z bieŜącej działalności na kaŜdym posiedzeniuKomisji

Programowej oraz przedstawianie pisemnychsprawozdań finansowych, co najmniej raz

na 3 miesiące (z wyłączeniem miesięcy: lipiec,sierpień, wrzesień),

g) Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytania członków KomisjiProgramowej,

h) Informowanie Przewodniczących organów delegujących onieobecnościach członków

Komisji Programowej na jej posiedzeniach,

7

i) Prowadzenie dokumentacji z wniosków o dofinansowanie,

j) UmoŜliwianie członkom Komisji Programowej wglądu dodokumentacji wymienionej w

pkt. i),

k) Przekazanie kompletnej dokumentacji wymienionej w pkt. i) ipozostałych istotnych

dokumentów niewymienionych w tymparagrafie Przewodniczącemu Komisji

Programowej kolejnej kadencji.

Rozdział IV

Przedstawiciele studentów w Senacie PW

§ 23.

1. Senatorowie Studenccy reprezentująspołeczność studentów wSenacie PW i biorą aktywny

udział w jego pracach.

2. Liczbę Senatorów Studenckich określają odpowiednieprzepisy.

§ 24.

1. Przewodniczący Samorządu i przewodniczący KomisjiProgramowych pełnią funkcję Senatorów

Studenckich z mocy niniejszego Regulaminu.

2. Pozostałych Senatorów Studenckich wybiera ze swojego gronaParlament.

3. Praca Senatorów Studenckich podlega ocenie Parlamentu na konieckadencji lub na najbliŜszym

posiedzeniu po wygaśnięciu mandatu.

4. Tryb i konsekwencje wynikające z oceny pracy, o której mowa w ust. 3,określają zasady oceny

pracy Senatorów Studenckich, uchwaloneprzez Parlament.

5. Senatorem Studenckim nie moŜe zostać osoba, której Parlament nie udzieliłabsolutorium w

czasie 18 miesięcy poprzedzających wybory.

§ 25.

W zakresie pełnienia swego mandatu SenatorStudencki działa zgodnie z uchwałami Parlamentu,

Statutem PW oraz właściwymiprzepisami prawa.

Rozdział V

Kolegium Senatorów

§ 26.

1. Senatorowie Studenccy tworzą Kolegium Senatorów.

2. Kolegium Senatorów jest organem opiniodawczym i doradczymPrzewodniczącego Samorządu.

3. W waŜnych sprawach Przewodniczący Samorządu podejmuje decyzje po zasięgnięciu opinii

Kolegium.

4. Pracami Kolegium kieruje Przewodniczący Samorządu.

Rozdział VI

Organy Samorządu StudentówWydziału.

§ 27.

1. Samorząd Studentów Wydziału stanowiąwszyscy studenci danegoWydziału.

2. Wybieralne organy Samorządu Studentów Wydziału są reprezentantamiogółu studentów

Wydziału.

3. Organy Samorządu Studentów Wydziału podejmują w ramachkompetencji Samorządu wszelkie

decyzje i działania dotyczące wewnętrznych sprawWydziału.

§ 28.

1. Wydziałowym organem Samorządu Studentów jest WRS wybierana przezwszystkich studentów

Wydziału.

8

2. WRS działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Parlament.

§ 29.

W skład WRS wchodzi co najmniej 5 członków,którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród

siebie Przewodniczącego. Dokładną liczbę członków WRSokreślaustępująca WRS uchwalając

wydziałowąordynację wyborczą.

§ 30.

Do obowiązków Przewodniczącego WRS naleŜy:

a) reprezentowanie Studentów Wydziału wobec władz Wydziału,

b) zwoływanie co najmniej raz w miesiącu (z wyłączeniem miesięcy: lipiec, sierpień i

wrzesień) posiedzenia WRS,

c) koordynowanie prac WRS,

d) nadzorowanie wykonywania przez WRS obowiązków w zakresiekompetencji

przekazanych przez odpowiednie Komisje iich Przewodniczących.

§ 31.

Przewodniczący WRS zwołuje posiedzenie WRS z własnejinicjatywy lub na wniosek:

a) Dziekana,

b) co najmniej jednego członka WRS,

c) Przewodniczącego Komisji Regulaminowej,

d) Przewodniczącego Samorządu,

e) 10% studentów danego Wydziału.

Rozdział VII

Organy Samorządu Mieszkańców DomuStudenckiego

§ 32.

1. Samorząd Mieszkańców Domu Studenckiego stanowią mieszkańcy danego domustudenckiego

będący studentami PW.

2. Samorząd Mieszkańców wybiera spośród siebie RM.

3. RM jest reprezentantem ogółu mieszkańców danego Domu Studenckiego i podejmuje wich

imieniu decyzje dotyczące wewnętrznych sprawDomu Studenckiego w zakresie swoich

kompetencji.

§ 33.

RM działa w oparciu o Regulamin RMuchwalony przez Parlament oraz regulamin Domu

Studenckiego. Dokładną liczbę członków RMokreślaustępująca RM uchwalając Ordynację

Wyborczą Domu Studenckiego..

§ 34.

W skład RM wchodzi co najmniej 5 członków,którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają spośród

siebie Przewodniczącego.

§ 35.

Do obowiązków Przewodniczącego RM naleŜy:

a) reprezentowanie mieszkańców DS wobec administracji DomuStudenckiego,

b) zwoływanie co najmniej raz w miesiącu (z wyłączeniem miesięcy: lipiec,sierpień i

wrzesień) posiedzeńRM,

c) koordynacja prac RM.

9

§ 36.

Przewodniczący RM zwołuje jej posiedzenie z własnejinicjatywy lub na wniosek:

a) kierownika Domu Studenckiego,

b) co najmniej jednego członka RM,

c) Przewodniczącego Komisji Regulaminowej,

d) Przewodniczącego Samorządu,

e) 10 % Samorządu mieszkańców DS.

Rozdział VIII

Finanse

§ 37.

1. W celu opracowania projektu BudŜetu Parlament uchwala RegulaminFinansowo-Gospodarczy,

który zawiera zasady podziału środków budŜetowychprzeznaczonych na działalność studenckąi

zasady gospodarowania środkami trwałymi.Parlament uchwala Regulamin Finansowo–

Gospodarczy większością 2/3 głosów.

2. Projekt BudŜetu opracowuje Komisja Finansowo-Gospodarcza zgodnie z § 38Regulaminu.

3. Projekt BudŜetu zawiera:

a) podział środków budŜetowych przeznaczonych na działalność studentóworaz

działalnośćorganizacyjną Samorządu,

b) zasady wykorzystywania środków budŜetowych przeznaczonych na działalność

studentów,

c) zasady wykorzystywania środków budŜetowych na działalność organizacyjną

Samorządu.

4. Parlament uchwala BudŜet Samorządu w trybie §11.

5. Dodatkowe środki, które wpływają na działalnośćstudencką w trakcie rokubudŜetowego,

pozostająw dyspozycji KomisjiFinansowo–Gospodarczej, a w przypadku dotacji celowej w

dyspozycji odpowiedniej jednostki Samorządu. KomisjaFinansowo-Gospodarcza oraz inne

jednostki Samorządu przedstawiają Parlamentowido zatwierdzenia sprawozdania z

rozdysponowania dodatkowych środków. W ciągu 3 miesięcy odotrzymania dodatkowych

środków lubdotacji Parlament uchwala korektę BudŜetu .

§ 38.

1. Projekt BudŜetu opracowuje Komisja Finansowo–Gospodarcza w oparciu oRegulamin

Finansowo-Gospodarczy, preliminarzepozostałych Komisji Programowych, WRS, RM,

stowarzyszeńi innych organizacjistudenckich działających w Politechnice Warszawskiej.

2. Szczegółową formę i tryb składania preliminarzy ustalaKomisja Finansowo–Gospodarcza.

3. Wybierając poszczególne wnioski Komisja Finansowo–Gospodarczakieruje się przede

wszystkim ich treścią biorąc pod uwagę potrzeby ogółustudentów.

§ 39.

1. Komisja Finansowo–Gospodarcza sprawuje nadzór nad realizacją BudŜetu.

2. Komisja Finansowo–Gospodarcza, działając wporozumieniu z Rektorem pełni bieŜące funkcje

kontrolne w stosunku do wszystkich, którzykorzystają z przyznanych w budŜecie środków.

Rozdział IX

Komisja Regulaminowa

§ 40.

1. Komisja Regulaminowa jest organem nadzorczym i kontrolnym Samorządu.

2. Komisja Regulaminowa działa w oparciu o regulamin uchwalony przezParlament.

§ 41.

10

1. Komisja Regulaminowa składa się z 5 członków. Komisja wybiera ze swojegogrona

Przewodniczącego.

2. Członków Komisji Regulaminowej wybiera Parlament spośród studentówPW.

3. Wyboru, o którym mowa w ust. 2, Parlament dokonuje w semestrzeletnim jednak nie później niŜ

20 kwietnia.

4. Kadencja Komisji Regulaminowej trwa 1 rok, jednak nie dłuŜej niŜ do chwiliwyboru następnego

składu Komisji.

5. W skład Komisji Regulaminowej moŜe być wybrany student PW wyróŜniający się wiedzą

i doświadczeniem w działalności Samorządu.

6. Z pełnieniem funkcji członka Komisji Regulaminowej nie moŜna łączyć mandatu członka

Ŝadnego innegoorganu Samorządu.

7. Na członka Komisji Regulaminowej nie moŜe być wybranystudent ukarany prawomocnym

orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej właściwej do sprawstudentów.

§ 42.

1. Mandat członka Komisji Regulaminowej wygasa na skutek:

a) złoŜenia rezygnacji z pełnienia funkcji,

b) ukarania prawomocnym orzeczeniem przez Komisję Dyscyplinarną właściwa do spraw

studentów karami, o których mowa w §23ust. 3 lit. c), d) i e) Regulaminu Studiów w

PW.

2. Kadencja członka Komisji Regulaminowej, który otrzymał dyplom ukończenia studiówna

Politechnice Warszawskiej wygasa z chwilą upływu okresuokreślonegow §41 ust. 4.

3. W przypadku zmniejszenia się liczby członków Komisji RegulaminowejParlament uzupełnienia

jej skład na najbliŜszymposiedzeniu. Członek Komisji wybrany w tym trybie pełni swoją funkcję

do końca kadencji, na którą wybrany byłjego poprzednik.

§ 43.

1. Członek Komisji Regulaminowej ponosi odpowiedzialność za naruszenieniniejszego

Regulaminu oraz regulaminu, o którym mowaw § 40 ust. 2 przed Komisją Dyscyplinarną

właściwą do spraw Studentów.

2. Pociągnięcie do odpowiedzialności członka Komisji Regulaminowej moŜe nastąpić na podstawie

uchwały Parlamentu podjętej większością co najmniej2/3 głosów w obecności co najmniej

połowy regulaminowego składu na wniosekgremiów, o których mowa w §10 ust. 5 pkt. c) i e).

3. Z dniem podjęcia uchwały o pociągnięciu do odpowiedzialności członkaKomisji Regulaminowej

przed KomisjąDyscyplinarną właściwą do sprawStudentów sprawowanie przez niego funkcji

członka Komisji Regulaminowej ulegazawieszeniu.

§ 44.

1. Komisja Regulaminowa podejmuje swoje decyzje i wyraŜa swoje opiniew formie uchwał.

2. Komisja Regulaminowa podejmuje uchwały zwykłą większością głosów wobecności co

najmniej 3 członków z uwzględnieniem §67ust.2.

§ 45.

Do podstawowych zadań KomisjiRegulaminowej naleŜy:

a) nadzór i kontrola działalności organów Samorządu wszystkichszczebli,

b) stwierdzanie waŜności wyborów do organów Samorządu,

c) czuwanie nad przestrzeganiem zasad prawa i współŜycia koleŜeńskiego,

d) składanie Parlamentowi wniosków w przedmiocie udzieleniaabsolutorium

Przewodniczącemu Samorządu, Przewodniczącym KomisjiProgramowych i pozostałym

Senatorom Studenckim.

§ 46.

1. Komisja Regulaminowa wykonuje swoje zadania w zakresie kontroli inadzoru poprzez:

11

a) stwierdzanie zgodności uchwał podejmowanych przez organySamorządu z przepisami

prawa,

b) ocenę zgodności decyzji organów wykonawczych z uchwałamiParlamentu,

Komisji Programowych,

c) ocenę stopnia wywiązywania sięczłonków organów Samorządu, wszczególności:

członków Parlamentu, Przewodniczącego Samorządu, Przewodniczących Komisji

Programowych i Senatorów Studenckich, zeswoich obowiązków oraz ocenę zgodności

podejmowanych przez nich działań z przepisamiprawa,

d) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych międzyposzczególnymi organami Samorządu,

e) okresowe sprawdzanie zasadności wydatkowania środków budŜetowych ibadanie

wykonywania budŜetu, o którymmowa w §37,

f) przeprowadzanie innych kontroli zleconych przez Parlament.

2. Przewodniczący Komisji Regulaminowej lub upowaŜniony przezniego jej członek ma prawo

uczestniczyćz głosem doradczym wposiedzeniach wszystkich organów Samorządu.

§ 47.

1. W przypadku stwierdzenia niezgodności uchwały Parlamentu ze Statutem PW, Ustawą lub

innymi aktami normatywnymi KomisjaRegulaminowa uchyla w części lub w całości

kwestionowanąuchwałę. KomisjaRegulaminowa proponuje sposób usunięcia niezgodności.

2. Parlament na najbliŜszym posiedzeniu moŜe odrzucić uchwałę KomisjiRegulaminowej

określoną w ust.1 większością 3/4 głosów w obecności co najmniejpołowy regulaminowego

składu.

3. W przypadku stwierdzenia niezgodności uchwały lub decyzji jakiegokolwiekinnego organu

Samorządu ze Statutem PW, Ustawą lub innymiaktami normatywnymi, Komisja Regulaminowa

uchyla w części lub w całości kwestionowaną uchwałę lub decyzję. KomisjaRegulaminowa

proponuje sposób usunięcia niezgodności.

4. Uchwały Komisji Regulaminowej określone w ust. 3 , są wiąŜące. KomisjaRegulaminowa

stosuje środki potrzebne do usunięcia wszelkichniezgodności.

§ 48.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości wwydatkowaniu środków budŜetowych, o których

mowa w §37, Komisja Regulaminowa moŜe zablokować środki KomisjiProgramowej, WRS oraz

innych samodzielnych finansowo jednostekdo czasu wyjaśnienia sprawy przez Parlament.

§ 49.

W przypadku zdecydowanie negatywnej oceny,o której mowa w §46 ust.1 pkt. c) Komisja

Regulaminowa moŜe wnioskować:

a) do Parlamentu o uchwalenie wotum nieufności wobecPrzewodniczącego Samorządu,

Przewodniczących Komisji Programowych lub pozostałychSenatorów Studenckich,

b) o odwołanie innych członków organów Samorządu do właściwych organów

delegujących lub gremiów wyborczych.

§ 50.

Szczegółowy tryb postępowania KomisjiRegulaminowej jako organu nadzorczego i kontrolnego

reguluje Regulamin, o którym mowa w §40ust.2.

Rozdział X

Sąd KoleŜeński

§ 51.

Sąd posiada uprawnienia dyscyplinarne wobecstudentów PW wynikające z Ustawy oraz niniejszego

Regulaminu.

12

§ 52.

1. Sąd składa się ze studentów wybranych po jednym przez kaŜdą WRS.

2. Członka Sądu wybiera na pierwszym posiedzeniu właściwa WRS.

3. WRS nie ma moŜliwości odwołania wybranego przez siebie członkaSądu.

4. Pierwsze posiedzenie Sądu zwołuje UKW w styczniu, jednak nie później niŜ 21 stycznia.

5. Sąd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojego gronaPrzewodniczącego Sądu.

6. Do zadań Przewodniczącego Sądu naleŜy w szczególności wyznaczanieskładów orzekających,

ich przewodniczącego i protokolantóworaz terminów rozpraw.

7. Z pełnieniem funkcji członka Sądu nie moŜna łączyć mandatu członka Ŝadnego innegoorganu

Samorządu oraz członkostwa w podmiotachwymienionych w §65.

8. Członkiem Sądu nie moŜe być student ukarany prawomocnym orzeczeniem Komisji

Dyscyplinarnej właściwej do sprawstudentów.

§ 53.

1. Sąd orzeka:

a) w pierwszej instancji w składzie 5 członków

b) w drugiej instancji w składzie 7 członków

2. Członek Sądu, który rozstrzygnął sprawę w pierwszej instancji nie moŜe być członkiem składu

orzekającego w tej sprawie w instancji odwoławczej.

§ 54.

Rektor Uczelni przekazuje sprawę do KomisjiDyscyplinarnej właściwej do spraw studentów lub do

Sądu KoleŜeńskiego po zasięgnięciu opiniiPrzewodniczącego Sądu.

§ 55.

Sąd działa na podstawie regulaminu, którystanowi Załącznik nr1 do niniejszego Regulaminu.

Regulamin Sądu zawiera szczegółowe zasady i trybprowadzenia postępowania.

Rozdział Xa

Pozostałe jednostki Samorządu Studentów

§ 551

1. W Politechnice Warszawskiej działa Rada Kół Naukowych, która jestorganem doradczym

Komisji Dydaktycznej Samorządu.

2. Rada Kół Naukowych działa na podstawie Regulaminu Rady KółNaukowych zatwierdzonego

przez Parlament.

§ 552

1. Studenckie media informacyjne Samorządu Studentów PW, są organamiSamorządu Studentów

Politechniki Warszawskiej.

2. Studenckie media informacyjne działają na podstawieRegulaminu funkcjonowania mediów

studenckich Politechniki Warszawskiejuchwalonego przez Parlament.

3. Nadzór nad studenckimi mediami informacyjnymi sprawują, z zachowaniemswobody

programowej i wolności słowa,Przewodniczący SSPW lub osoby przez niego upowaŜnione.

§ 553

1. Przewodniczący Samorządu po zasięgnięciu opinii kolegium senatorów powołujeUczelnianego

Komisarza Kwaterunkowego.

2. Do zadań UKK naleŜy w szczególności:

a) kierowanie pracą Uczelnianej Komisji Kwaterunkowej,

b) reprezentowanie Samorządu przed władzami uczelni i Administracją Centralną we

wszystkich sprawach dotyczących akcjikwaterunkowej,

c) przygotowanie i przedstawienie Rektorowi projektu harmonogramukwaterowania na

następny rok akademicki.

d) rozpatrywanie odwołań od decyzji o przyznaniu miejsca w DS.

13

3. Uczelniana Komisja Kwaterunkowa składa się z przewodniczących WydziałowychKomisji

Kwaterunkowych.

4. Zadaniem Uczelnianej Komisji Kwaterunkowej jest podejmowanie uchwałdotyczących akcji

kwaterunkowej oraz zatwierdzenie podziałumiejsc przeznaczonych do kwaterowania studentów

między wydziały.

5. Wydziałową Komisję Kwaterunkowąpowołuje przewodniczący WRS.

6. W skład Wydziałowej Komisji Kwaterunkowej wchodzą studenciwydziału w liczbie co najmniej

trzech. Przewodniczący komisjipowinien być członkiem WRS.

Rozdział XI

Wybory

§ 56.

1. Wybory do organów Samorządu są powszechne, tajne, wolne i równe.

2. Wybory do WRS i RM oraz przedstawicieli studentów w kolegiumelektorów do wyboru

dziekana i prodziekanów są bezpośrednie.

3. Czynne prawo wyborcze posiada kaŜdy student PW studiów stacjonarnych iniestacjonarnych:

a) na wszystkich wydziałach, na których studiuje – do WRS oraz naelektorów

dziekańskich,

b) w DS, którego jest mieszkańcem – do RM,

c) Na Listy ogólnouczelniane głosuje sięraz, wyłącznie nawydziale prowadzącym

podstawowy dla studenta kierunek studiów.

4. Bierne prawo wyborcze ma kaŜdy student wymieniony w ust. 3 z wyjątkiem:

a) studenta ukaranego prawomocnym orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnejwłaściwejdo

spraw studentów, zawieszającym go wprawach studenta,

b) członków Komisji Wyborczych,

c) UKW i jego pełnomocników,

d) członków Komisji Regulaminowej.

W przypadku, gdy student studiuje na więcej niŜ jednymwydziale, bierne prawo wyborcze

posiada tylko na jednym, wybranym przezsiebie wydziale.

§ 561

1. Wybory przedstawicieli Samorządu do kolegium elektorów do wyboru Rektorai prorektorów są

pośrednie.

2. Wybory przedstawicieli Samorządu do kolegium elektorów do wyboru Rektorai prorektorów

odbywają się na podstawie terminarza uchwalonego przezSenat PW.

3. Liczbę przedstawicieli Samorządu w kolegiumelektorów do wyboru Rektora i prorektorów

określa Statut PW.

4. KaŜda WRS ma prawo zgłosić jednego kandydata na posiedzeniuParlamentu z grona WRS.

5. Parlament głosuje łącznie nad listą osóbproponowanych z kaŜdego WRS do kolegium elektorów

do wyboru Rektora i prorektorów.

6. W przypadku, gdy Parlament nie przyjmie listy, o której mowa wust.5, Parlament głosuje osobno

nad kaŜdą kandydaturązgłoszoną zgodnie z ust.4.

7. Pozostałych przedstawicieli studentów do kolegium elektorów dowyboru Rektora i prorektorów

wybiera Parlament z grona członkówJednostek Samorządu.

8. Kadencja przedstawicieli studentów w kolegium elektorów do wyboruRektora i prorektorów

trwa 4 lata. Zaczyna się i kończy wraz zkadencją kolegium elektorów do wyboru Rektora i

prorektorów.

9. Mandat przedstawiciela studentów w kolegium elektorów do wyboruRektora i prorektorów

wygasa na skutek:

a) Zakończenia studiów,

b) zrzeczenia się mandatu,

c) odwołania przez Parlament

d) ukarania prawomocnym orzeczeniem przez Komisję Dyscyplinarną właściwą do spraw

studentów karami, o których mowa w §23 ust.3 lit. c), d) i e) Regulaminu Studiów w

PW.

14

10. UKW po konsultacjach z KomisjąRegulaminową, moŜe zadecydować o wyborach

uzupełniających do kolegium elektorów do wyboruRektora i prorektorów. Wybory uzupełniające

przeprowadza się na okrespozostały do końca kadencji.

11. Przepisy ust. 8,9 i 10 dotycząodpowiednio kolegiumelektorów do wyboru dziekana i

prodziekanów.

§ 57.

1. NajwyŜszym organem wyborczym Samorządu jest UKW.

2. Parlament powołuje UKW w semestrze letnim jednak nie później niŜ 20 kwietnia.

3. UKW moŜe powoływać swoich pełnomocników do pełnienia obowiązków w zakresie

określonym Ordynacją.

§ 58.

1. UKW organizuje i nadzoruje wybory.

2. UKW ustala skład:

a) Wydziałowej Komisji Wyborczej,

b) Komisji Wyborczej Domu Studenckiego.

3. Sposób proponowania składu KW określa Ordynacja Wyborcza.

4. skreślony

5. skreślony

6. Funkcję UKW, członka Komisji Wyborczej mogą pełnić studenci, októrych mowa w §56 ust. 3,

za wyjątkiem studentów ukaranych prawomocnymorzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej

właściwej do spraw studentów karami, o którychmowa w §23 ust. 3 lit. c), d) i e) Regulaminu

Studiów w PW.

§ 59.

Wybory na Wydziałach i w DomachStudenckich przeprowadzają odpowiednio Wydziałowa Komisja

Wyborcza i Komisja Wyborcza DomuStudenckiego.

§ 60.

Kadencja Parlamentu, WRS, RM i Sądu trwa jedenrok i rozpoczyna się od pierwszego posiedzenia

Parlamentu zwołanego w styczniu, jednaknie później niŜ 21 stycznia, przy czym kończy się wraz z

pierwszym posiedzeniem Parlamentu następnej kadencji.

§ 61.

1. Mandat członka Parlamentu, WRS, RM i Komisji Programowej wygasa naskutek:

a) zrzeczenia się mandatu,

b) Zakończenia studiów,

c) odwołania przez wyborców lub organ delegujący,

d) ukarania przez Komisję Dyscyplinarnąwłaściwą do sprawstudentów karami o których

mowa

w §23 ust. 3 lit. c), d) i e) RegulaminuStudiów w PW.

e) wykwaterowania z Domu Studenckiego, w przypadku mandatu członkaRM, z

wyłączeniem wakacji letnich.

2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Parlamentu:

a) będącego delegatem z WRS lub RM właściwy organdelegujący wybiera nowego

delegata,

b) który otrzymał mandat z Listy ogólnouczelnianej mandat otrzymujenastępnaosoba

z listy.

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka WRS lub RM dokonuje się kooptacjizgodnie z

OrdynacjąWyborczą.

4. JeŜeli obsadzenie mandatu, o którym mowa w ust. 2 pkt. b) iust. 3 byłoby niemoŜliwe, mandat

ten pozostaje nie obsadzony do końca kadencji.

15

§ 62.

1. Mandat członka Sądu wygasa na skutek:

a) zrzeczenia się mandatu,

b) Zakończenia studiów,

c) ukarania przez Komisję Dyscyplinarnąwłaściwą do sprawstudentów karami, o których

mowa w

§23 ust. 3 lit. c), d) i e) RegulaminuStudiów w PW.

2. W przypadku zmniejszenia liczby członków Sądu do mniej niŜ 14 osób właściwe organy

delegujące, z których wybrani członkowie Sądu utraciliswoje mandaty, wybierają nowych

delegatów.

§ 63.

1. Kadencja Senatorów Studenckich trwa jeden rok, przy czym kończy się z wyboremnowego

Przewodniczącego Samorządu na pierwszym posiedzeniu Parlamentunowej kadencji.

2. Mandat osób wymienionych w ust. 1 wygasa na skutek:

a) złoŜenia rezygnacji,

b) Zakończenia studiów,

c) uchwalenia wotum nieufności przez Parlament.

3. W przypadku wygaśnięcia mandatu osób wymienionych w ust. 1Parlament dokonuje wyboru

nowego przedstawiciela celem obsadzeniazwolnionego mandatu na posiedzeniu zwołanym w

terminie 14 dni od zwolnienia mandatu, zwyjątkiemsytuacji, o których mowa w § 64.

§ 64.

1. Wniosek o wotum nieufności w stosunku do osób określonych w §63ust.1 moŜe być zgłoszony

przez gremia wymienione w §10 ust. 5 pkt.a), b), c), d), e) i f).

2. Parlament uchwala wotum nieufności, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z §11ust. 2, przy czym

nie moŜe być ono głosowane wcześniej niŜ po tygodniu oddnia zgłoszenia wniosku.

3. Parlament uchwala wotum nieufności wobec Przewodniczącego Samorządu w głosowaniutajnym

większością 2/3 głosów przy obecności co najmniejpołowy regulaminowego składu.

4. Uchwała w sprawie wotum nieufności jest skuteczna tylko wtedy, gdyParlament uchwalając

wotum nieufności dokonawyboru następcy na tym samym posiedzeniu.

§ 65.

1. Prawo zgłaszania List ogólnouczelnianych przysługuje:

a) stowarzyszeniom studenckim,

b) organizacjom studenckim,

c) kołom naukowym,

d) grupom złoŜonym z jednostek wymienionych pod pkt. a), b) i c).

2. Od stowarzyszeń studenckich, o których mowa w ust.1 pkt.a) jest wymagany aktualny wpis do

ewidencji stowarzyszeń działających wPolitechnice Warszawskiej.

3. Jednostki wymienione w ust.1 pkt. b) i c) muszą być aktualniezarejestrowane na PW

w rozumieniu art.204 i 205 Ustawy.

4. Osoba, która ubiega się o mandat członka Parlamentu z Listyogólnouczelnianej nie moŜe

równocześnie ubiegaćsię o mandat członkaWRS lub RM.

§ 66. skreślony

§ 67.

1. Komisja Regulaminowa na wniosek osób, o których mowa w §56 ust. 3moŜew formie uchwały

stwierdzićnie nabycie mandatu przezosoby, które w okresie wyborów dopuściły się raŜącego

naruszenia przepisów niniejszegoRegulaminu i Ordynacji wyborczej.

2. Uchwałę, o której mowa w ust.1 Komisja Regulaminowa podejmujebezwzględną większością

głosów w obecności co najmniej4 członków w terminie 7 dni po ogłoszeniu przez UKW

16

wyników wyborów.

§ 68.

1. Szczegółową organizacjęwyborów określa OrdynacjaWyborcza uchwalona przez Parlament.

2. Szczegółowy terminarz wyborczy określa Parlament w semestrze letnim, jednaknie później niŜ

do 30 czerwca.

Rozdział XII

Przepisy końcowe

§ 69.

1. Zmiany niniejszego Regulaminu uchwala Parlament większością 2/3 głosów, wobecności co

najmniej połowy regulaminowego składu.

2. Propozycje zmian w niniejszym Regulaminie powinny być rozesłanewszystkim członkom

Parlamentu na co najmniej 7 dni przedterminem posiedzenia Parlamentu, na którym będą

rozpatrywane.

3. We wszystkich sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminemdecyzje podejmuje

Parlament.

§ 70.

Organem właściwym do dokonywania wykładni niniejszegoRegulaminu jest Komisja

Regulaminowa.

§ 71.

Parlament moŜe podejmowaćuchwały w sprawie przyznaniaoraz wysokości stypendium dla

Senatorów Studenckich oraz UKW z WłasnegoFunduszu Stypendialnego PW.

§ 72.

1. Senatorowie studenccy, UKW i UKK mogąna zasadach określonych wRegulaminie Studiów w

PW, ubiegaćsię o urlopokolicznościowy z tytułu pełnionych w Samorządzie funkcji.

2. Wniosek o urlop składa zainteresowana osoba. Wniosek ten moŜe być zaopiniowanyprzez

Parlament.

§ 73.

1. W przypadku, gdy w Regulaminie lub innych aktach normatywnych mówisię owyborach

przedstawicieli Samorządu z jegogrona, nie wskazując trybu wyboru, naleŜy przez to rozumieć

ich wybór w wyborach powszechnych lubprzez właściwy organ przedstawicielski Samorządu .

W takim wypadku przyjmuje się następujące zasadydelegowania:

a) Delegatów do organów działających na wydziale wybiera właściwa WRS spośród

studentów danej jednostki, chyba Ŝe odrębne przepisystanowią inaczej.

b) Delegatów do organów działających w domach studenckich PW wybiera właściwa RM

spośród studentów PW mieszkających w danymdomu studenckim, chyba Ŝe odrębne

przepisy stanowią inaczej.

c) Delegatów do organów ogólnouczelnianych wybiera Parlament spośród wszystkich

studentów PW, chyba Ŝe odrębne przepisystanowią inaczej.

2. Kandydatów w wyborach, o których mowa w ust. 1 moŜe zgłaszać jedynie członekorganu

delegującego.

3. Mandat osób, o których mowa w ust. 1 wygasa na skutek:

a) złoŜenia rezygnacji

b) odwołania przez organ delegujący,

c) Zakończenia studiów,

17

d) ukarania przez Komisję Dyscyplinarnąwłaściwą do sprawstudentów karami, o których

mowa w §23 ust. 3 lit. c), d) i e)Regulaminu Studiów w PW.

e) wykwaterowania z domu studenckiego PW, z wyłączeniem wakacjiletnich, w przypadku

delegatów o których mowa w ust. 1 lit b.,

chyba Ŝe odrębne przepisy stanowią inaczej.

4. Odwołania delegata, o którym mowa w ust. 3 lit. b dokonuje się w takim samymtrybie, w jakim

dokonany został wybór. Odwołanie jestskuteczne jedynie jeśli na tym samym posiedzeniu organ

delegujący dokona wyboru następcy. Głosowanienad odwołaniem nie moŜe odbyć się wcześniej

niŜ w terminie 7 dni od daty złoŜenia wniosku oodwołanie.

§ 731

1. Delegaci studentów do rady bibliotecznej wybierani są zgodnie zpostanowieniami § 73.

Kadencja delegata do rady bibliotecznejtrwa 1 rok.

§ 74.

1. W przypadku, gdy w innych aktach normatywnych mówi się o “właściwych organach

Samorządu” bez bliŜszego określania o jakie organy chodzi, naleŜy przez torozumieć organy

Samorządu, do których zadań naleŜą sprawyuregulowane w tych przepisach.

2. Jeśli ustalenie właściwego organu Samorządu zgodnie zust.1 nie jest jednoznaczne, organ

właściwy wskazuje:

a) na Uczelni – Przewodniczący Samorządu,

b) na Wydziale – Przewodniczący WRS,

c) w DS. – Przewodniczący RM.

§ 75.

1. Organy Samorządu działająna Wydziałach i w DomachStudenckich Politechniki Warszawskiej.

2. W stosunku do organów Samorządu Studentów w pozawydziałowychjednostkach

organizacyjnych stosuje się odpowiednioprzepisy dotyczące Wydziału przy czym:

a) zamiast nazwy Samorządu Studentów Wydziału uŜywa się nazwy Samorząd Studentów

danej jednostki organizacyjnej,

b) zamiast nazwy Wydziałowa Rada Samorządu uŜywa się nazwy Rada Samorządu danej

jednostki organizacyjnej,

c) zamiast nazwy Wydziałowa Komisja Wyborcza uŜywa się nazwy KomisjaWyborcza

danej jednostki organizacyjnej,

d) w skład Rady Samorządu pozawydziałowej jednostkiorganizacyjnej wchodzi co

najmniej 3 członków.

§ 76.

Nie stosowanie się do postanowień zawartych wniniejszym Regulaminie stanowi przewinienie

przeciwko obowiązkom studentaPW i moŜe być podstawą wszczęcia postępowania dyscyplinarnego

przed Sądem na zasadach przewidzianych Ustawą, Statutem PWoraz niniejszym Regulaminem.

Rozdział XIII

Przepisy przejściowe

§ 77. skreślony

§ 78. skreślony

§ 79.

1. skreślony

2. skreślony

18

Regulamin RM przewidziany niniejszymRegulaminem zostanie uchwalony nie później niŜ 5

miesięcy od dnia wejścia w Ŝycieniniejszego Regulaminu.

3. Zobowiązuje się Przewodniczącego SSPW do zastrzeŜenia nazwy ilogo Samorządu Studentów

Politechniki Warszawskiej, o których mowaw §2, zgodnie z obowiązującymi przepisami w

terminie 3 miesięcy od dnia wejścia w Ŝycieniniejszego Regulaminu.

§ 80.

Przepisy §18 dotyczące składukomisji programowych, wchodzą w Ŝycie wraz z rozpoczęciem się

kadencji Samorządu Studentów wroku 2008.

19

Załącznik nr1

do Regulaminu Samorządu StudentówPolitechniki Warszawskiej

„REGULAMIN SĄDU KOLEśEŃSKIEGO

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ”

Rozdział I

Przepisy ogólne

§ 1.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa bez bliŜszego określenia o:

a) Obwinionym - rozumie się przez tostudenta, przeciwko któremu zostało wszczęte

postępowanie wyjaśniające lub dyscyplinarne.

b) Komisjach dyscyplinarnych - rozumie się przez tokomisję dyscyplinarnąwłaściwą do spraw

studentów oraz odwoławczą komisję dyscyplinarną właściwą do sprawstudentów .

c) Stronach - rozumie się przez toobwinionego i Rzecznika dyscyplinarnego, w sprawach o

charakterze dyscyplinarnym lub osoby występujące wcharakterze wnioskodawców w

postępowaniu mediacyjnym.

d) Rzeczniku – rozumie się przez torzecznika dyscyplinarnego właściwego do spraw studentów,

powołanego przez Rektora PW, zgodnie zUstawą.

e) Postępowaniu – rozumie się przez to postępowaniedyscyplinarne lub postępowanie

mediacyjne przed Sądem.

f) Ustawie – rozumie się przez to ustawę Prawo oszkolnictwie wyŜszym z dnia 27 lipca 2005 r.

(Dz.U. z 2005 r. nr 164, poz. 1365, z późn. zm.)..

g) Rozporządzeniu – rozumie się przez torozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa WyŜszego z

dnia 6 grudnia 2006 r. (Dz. U. z 2006 r.nr 236, poz. 1707, z późn. zm.) w sprawie szczegółowego

trybu postępowania wyjaśnienia i dyscyplinarnego wobec studentów.

h) PW – rozumie się przez toPolitechnikę Warszawską

i) Sądzie – rozumie się przez to Sąd KoleŜeński PW.

§ 2.

1. Przed rozpoczęciem postępowaniadyscyplinarnego przed Sądem przeprowadzane jest

postępowanie wyjaśniające zgodnie z Rozdziałem 2 Rozporządzenia.

2. Sąd posiada uprawnienia dyscyplinarne wobecstudentów PW tylko w przypadku, gdy sprawa

została mu przekazana przez Rektora.

§ 3.

Za ten sam czyn student nie moŜe być ukarany przezkomisję dyscyplinarnąi przez Sąd.

§ 4.

1. W przypadku postępowaniamediacyjnego nie ma zastosowania postępowanie wyjaśniające, o

którym mowa w § 2 ust. 1, a wnioskodawcy samiprzedstawiają dowody na poparcie swoich

stanowisk.

2. Postępowanie mediacyjne kończy się zawarciemugody pomiędzy Stronami, a Sąd nie moŜe

wymierzaćŜadnych kar.

§ 5.

1. Sąd wybiera ze swojego grona przewodniczącego napierwszym posiedzeniu zwołanym przez

Uczelnianego Komisarza Wyborczego Samorządu Studentów.

2. Wyboru przewodniczącego dokonujesię bezwzględną większością głosów, w głosowaniutajnym,

w obecności co najmniej 1/3 regulaminowego składu.

§ 6.

1. Obwinionego nie uwaŜa się za winnegodopóty, dopóki nie zostanie mu udowodniona wina w trybie

określonym w niniejszym Regulaminie.

2. Obwiniony nie ma obowiązku dowodzeniaswej niewinności, a nie dających się usunąć

wątpliwości nie wolno rozstrzygać na jegoniekorzyść.

20

§ 7.

Wezwania oraz wszystkie pisma dostarcza się stronomzgodnie z przepisami rozdziału 15 Kodeksu

Postępowania Karnego (Dz.U. 1997 nr 89 poz. 555z późn.zm.)

§ 8.

Wykonanie prawomocnego orzeczeniadyscyplinarnego zarządza Rektor PW.

Rozdział II

Postępowanie przed Sądem KoleŜeńskim wsprawach o charakterze dyscyplinarnym

§ 9.

1. Po otrzymaniu wniosku o wszczęcie postępowania przed Sądem przewodniczący Sądu wyznacza

protokolanta oraz skład orzekający I i IIinstancji.

2. Sąd w I instancji orzeka w składzie 5 członków,Sądw II instancji orzeka w składzie 7 członków.

Spośród składu orzekającegoprzewodniczący Sądu wyznacza jego przewodniczącego.

3. Skład orzekający rozpoznajewniosek na posiedzeniu niejawnym, które odbywa sięw terminie do

14 dni od dnia wpłynięcia wniosku.

4. Na posiedzeniu niejawnym skład orzekający I instancjiwydaje postanowienie o:

a) wszczęciu postępowania przed Sądem iskierowaniu wniosku do rozpoznania na rozprawie;

b) odmowie wszczęcia postępowania przed Sądem z powodunie popełnienia przewinienia

dyscyplinarnego albo znikomej szkodliwości czynu;

c) zwrocie wniosku Rzecznikowi w celuuzupełnienia, wskazując, w jakim zakresie i kierunku

ma nastąpić uzupełnienie postępowania, orazwyznaczając termin na uzupełnienie wniosku,

który nie powinien przekraczać 14 dni.

§ 10.

1. Odpisy postanowień wydanych naposiedzeniu niejawnym doręcza się Stronom.

2. Na postanowienie odmawiające wszczęcia postępowania przed Sądem przysługuje

wnioskującemu prawo wniesienia zaŜalenia do Sądu IIinstancji. Termin wniesienia zaŜalenia

wynosi 14 dni od dnia doręczeniapostanowienia. Sąd II instancji rozpatruje zaŜalenie

w trybie §27.

§ 11.

1. Przewodniczący składuorzekającego:

a) wyznacza termin rozprawy, która powinnaodbyć się w ciągu 30 dni oddaty wniesienia

wniosku;

b) zawiadamia na piśmie Rzecznika iRektora o terminie rozprawy;

c) wzywa na rozprawę Strony izawiadamia obrońcę o terminie rozprawy;

d) wzywa na rozprawę świadków ibiegłych.

2. Obwinionemu doręcza się wraz zwezwaniem:

a) odpis wniosku Rzecznika o ukaranie;

b) listę członków składu orzekającego;

c) pouczenie o uprawnieniach wynikających z przepisu§ 7, § 12 i skutkach niestawiennictwa

na rozprawę.

3. Termin rozprawy powinien być wyznaczonytak, aby między doręczeniem obwinionemu wezwania

a dniem rozprawy upłynęło co najmniej7 dni.

§ 12.

1. Członek składu orzekającego ulega zmocy prawa wyłączeniu ze składu jeŜeli:

a) sprawa dotyczy bezpośrednio jego,

b) jest krewnym jednej ze Stron lub obrońcy obwinionego,

c) brał udział w wydaniu zaskarŜonegoorzeczenia lub wydał zaskarŜone postanowienie,

d) prowadził w tej sprawie mediację

2. JeŜeli członek składu orzekającego uznaje, Ŝe zachodziprzyczyna określona w ust.1, wyłącza się

składając oświadczenie na piśmie.

3. Członek składu orzekającego ulega wyłączeniu, jeŜeli istniejeokoliczność, która moŜe wzbudzać

wątpliwości co do jego bezstronności w danejsprawie.

21

4. Wniosek o wyłączenie moŜe zgłosić kaŜda ze Stron niepóźniejniŜ przedrozpoczęciem rozprawy

chyba, Ŝe przyczyna wyłączenia powstałalub stała się Stronie wiadoma dopiero po rozpoczęciu

rozprawy..

5. Wniosek o wyłączenierozpoznaje skład orzekający na posiedzeniu niejawnym przed rozprawą.

Członek składu orzekającego, w sprawiektórego złoŜono wniosek o wyłączenie nie ma prawa

głosu w tej sprawie. W razie niemoŜliwości podjęcia decyzji, głosdecydujący ma przewodniczący

składu orzekającego.

6. Decyzja w sprawie wniosku, o którymmowa w ust. 2 i 3, powinna być ogłoszona nie później niŜ

przed rozpoczęciem rozprawy.

7. Przewodniczący Sądu wyznaczainnego członka składu orzekającego w miejsce wyłączonego.

§ 13.

1. Obwiniony moŜe dla potrzebpostępowaniaprzybrać obrońcę. Obrońcą moŜe być kaŜda

pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych,która w ocenie

obwinionego daje rękojmię naleŜytej obronyjego interesów.

2. Obwiniony i obrońca mają prawo dozapoznania się z aktami sprawy i sporządzania z nich

odpisów i notatek.

§ 14.

1. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo narozprawę obwinionego, któremu wezwanie doręczono

prawidłowo, nie stanowi przeszkody dorozpoznania sprawy.

2. W razie uznania niestawiennictwaobwinionego na rozprawę za usprawiedliwione, skład

orzekający odracza rozprawę i wyznaczanowy jej termin. Rozprawa moŜe ulec odroczeniu na

okres do 30 dni. JeŜeli jednak wtym terminie stawienie się obwinionego z przyczyn od niego

niezaleŜnych nie jest moŜliwe, terminten moŜe zostać przedłuŜony do czasu ustania powstałych

przeszkód.

§ 15.

1. Rozprawąkieruje przewodniczący składuorzekającego.

2. Rozprawa rozpoczyna się od sprawdzeniaobecności Stron i usunięcia świadków z sali, po czym

przewodniczący odczytuje wniosek o wszczęcie postępowaniadyscyplinarnego, wraz z

uzasadnieniem. Następnie zapytujeobwinionego, czy przyznaje się do popełnienia zarzucanego

mu czynu oraz czy i jakie zamierza złoŜyć wyjaśnienia.

3. Po złoŜeniu wyjaśnień przez obwinionego przewodniczący zarządza postępowaniedowodowe:

skład orzekający przesłuchujeświadkówi biegłych oraz przeprowadza inne dowody zebrane w

postępowaniu wyjaśniającym. JeŜeli Ŝadna ze Stron postępowania niewyrazi sprzeciwu, a

bezpośrednie przeprowadzenie dowodu nie jestniezbędne,przewodniczący moŜe odczytać

zeznania świadków i opinie biegłych oraz przedstawić inne dowodyzebrane w postępowaniu

wyjaśniającym.

4. W trakcie rozprawy skład orzekający, na wniosekStron lub z własnej decyzji, dopuszcza dowody

z zeznań świadków i opinii biegłych oraz innedowody, jeŜeli uzna, Ŝe ich przeprowadzenie jest

istotne dla sprawy.

5. Rzecznik oraz obwiniony lub jego obrońca mają prawowypowiadać się co do kaŜdego dowodu, a

takŜe zadawaćpytania świadkom i biegłym.

6. JeŜeli wyjaśnienia obwinionego, który na rozprawieprzyznaje się do winy, nie budzą wątpliwości,

skład orzekający za zgodą Stron moŜe nieprzeprowadzać postępowania dowodowego lub

ograniczyćje.

7. Po zakończeniu postępowania dowodowego przewodniczący składuorzekającego udziela głosu

rzecznikowi, obrońcy iobwinionemu. Obwinionemu przysługuje zawsze głos ostatni.

8. Przewodniczący moŜe podjąć środkizapobiegające porozumiewaniu się osób przesłuchanych z

osobami, które jeszcze nie zostały przesłuchane.

§ 16.

Z przebiegu rozprawy sporządza się protokół,który podpisują przewodniczący składu orzekającego

i protokolant.

§ 17.

1. Po wysłuchaniu głosów Stron przewodniczący składuorzekającego zamyka rozprawę i skład

orzekający przystępuje niezwłocznie do narady nadorzeczeniem.

22

2. Przebieg narady i głosowania nadorzeczeniem są tajne. Podczas narady i głosowania oprócz

członków składu orzekającego moŜe być obecny jedynieprotokolant, chyba Ŝe przewodniczący

składu orzekającego uzna jegoobecność za zbędną.

3. Narada i głosowanie odbywają się osobno co dowiny i osobno co do kary. Przewodniczący

składu orzekającego głosujeostatni.

§ 18.

1. Postanowienia i orzeczenia składuorzekającego zapadają zwykłą większością głosów.

2. Głosy członków składu orzekającego wstrzymujących się od głosowanialiczą się na korzyść

obwinionego.

3. JeŜeli przy głosowaniu co do kary zdania członkówskładu orzekającego tak się podzielą, Ŝe na

Ŝadną zproponowanych kar nie przypadnie większość głosów, zdanie najmniej przychylne dla

obwinionego przyłącza się do zdanianajbardziej doń zbliŜonego.

4. Przegłosowany członek składu orzekającego ma prawo złoŜyć na piśmie zdanie odrębne, z

uzasadnieniem.

§ 19.

1. Skład orzekający wydajeorzeczenie:

a) o ukaraniu, mocą którego uznajeobwinionego za winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, i

wymierza karę;

b) umarzające postępowanie i rozstrzygające oprzekazaniu sprawy do rozpatrzenia przez komisję

dyscyplinarną, jeśli uzna, Ŝe naleŜy zastosowaćkary, których nie moŜe wymierzać Sąd.

c) uniewinniające odpostawionych zarzutów.

2. Przy wymiarze kary bierze się pod uwagę stopień winy, rodzaj,znaczenie i skutki czynu.

3. JeŜeli obwiniony dopuścił się kilkuprzewinień rozpoznawanych w jednym postępowaniu

dyscyplinarnym, wymierza się jedną karę za wszystkieprzewinienia.

4. Karami dyscyplinarnymi, które moŜe orzekać Sąd są:

a) upomnienie;

b) nagana;

c) nagana z ostrzeŜeniem.

§ 20.

1. Orzeczenie jest sporządzane na piśmie i zawiera:

a) nazwę Sądu, datę i miejsce rozpoznania sprawy i wydaniaorzeczenia;

b) imiona i nazwiska członków składuorzekającego, Rzecznika, obrońcy i protokolanta;

c) imię i nazwisko oraz inne dane określające toŜsamość obwinionego,w tym równieŜ nr

albumu, wydział, kierunek i rok studiów;

d) opis zarzucanego czynu, z podaniemmiejsca i daty jego popełnienia;

e) rozstrzygnięcie Sądu;

f) uzasadnienie zawierające wyjaśnienie podstawyfaktycznej i wskazanie podstawy prawnej

orzeczenia.

2. Orzeczenie wraz z uzasadnieniempodpisują wszyscy członkowie składu orzekającego.

§ 21.

1. Orzeczenie powinno być ogłoszonebezpośredniopo naradzie.

2. Po ogłoszeniu orzeczenia przewodniczący składuorzekającego podaje ustnie motywy orzeczenia i

poucza obwinionego o trybie i terminiewniesienia odwołania.

3. Orzeczenie wraz z uzasadnieniem powinnobyć doręczone Stronom wterminie 14 dni od jego

ogłoszenia.

§ 22.

1. Od orzeczenia Sądu I instancjiStronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Sądu II

instancji.

2. Odwołanie, wraz z uzasadnieniem iodpisami dla Stron, wnosi się za pośrednictwem

przewodniczącego Sądu, w terminie 14 dni od dnia doręczeniaorzeczenia. ZłoŜenie odwołania

wstrzymuje wykonanie orzeczenia.

3. Niewniesienie lub cofnięcie odwołaniaprzed rozpoczęciem rozprawy odwoławczej powoduje

uprawomocnienie się orzeczenia.

23

§ 23.

1. Przewodniczący Sądu odrzuca odwołaniew razie wniesienia go po upływie terminu

przewidzianego w § 22 ust. 2 albo przezosobę nieuprawnioną.

2. Przewodniczący Sądu, na wniosekStrony, przywraca uchybiony termin, jeśli uprawdopodobni

ona, Ŝe uchybienie nastąpiło z przyczynod niej niezaleŜnych.

3. Wniosek o przywrócenie terminu składasię wrazz odwołaniem do przewodniczącego Sądu

w terminie 7 dni od dnia ustaniaprzeszkody.

§ 24.

Przewodniczący Sądu, po stwierdzeniu, Ŝe odwołaniezostało wniesione w terminie lub nie odpowiada

innym warunkom formalnym, wyznaczaprotokolanta, skład orzekający i spośród składu orzekającego

wybiera jego przewodniczącego i zarządza doręczenie odpisuodwołania Stronie przeciwnej.

Rozprawa odwoławcza powinna odbyć się w terminie 14dni od dnia złoŜenia odwołania. Przepisy §

11 ust.1 pkt. b) i c) § 12 i § 13 stosujesię odpowiednio.

§ 25.

1. Rozprawęodwoławczą rozpoczynaustne sprawozdanie, w którym członek składu Sądu

II instancji, wyznaczony jakosprawozdawca, przedstawia przebieg dotychczasowego

postępowania, treśćzaskarŜonegoorzeczenia, przytoczone w odwołaniu zarzuty oraz okoliczności

faktyczne sprawy, jak równieŜ zawiadamiaStrony o postanowieniu składu orzekającego w

sprawie dopuszczenia nowych dowodów.

2. Strony mogą składać wyjaśnienia, oświadczenia iwnioski ustne lub na piśmie.

3. Przed zakończeniemrozprawy odwoławczej przewodniczący składu orzekającego udziela głosu

Rzecznikowi oraz obrońcy iobwinionemu, przy czym pierwszy głos przysługuje Stronie, która

wniosła odwołanie.

4. Przepisy § 14, § 15 ust. 1, 3, 5, 6 i 7oraz § 16 - § 18 stosuje się odpowiednio.

§ 26.

1. Skład orzekający II instancjibądź utrzymuje wmocy orzeczenie składu orzekającego I instancji,

bądź je uchyla i sam wydaje orzeczenie.Przepisy § 19 - § 21 stosuje się odpowiednio.

2. Skład orzekający II instancjimoŜezaostrzyć orzeczonąkarę jedyniewówczas, gdy orzeczenie

dyscyplinarne zostało zaskarŜone przezRzecznika dyscyplinarnego na niekorzyść obwinionego.

3. JeŜeli obwiniony został niesłusznieuniewinniony albo zachodzi konieczność uzupełnienia

postępowania dowodowego, a orzeczenie zaskarŜył Rzecznik, składorzekający II instancji uchyla

orzeczenie w całości i przekazujesprawę doponownego rozpoznania przez inny skład orzekający

I instancji.

§ 27.

1. Skład orzekający II instancjirozpoznaje na posiedzeniu niejawnym zaŜalenie Rzecznika na

postanowienie odmawiające wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.Rozpoznanie zaŜalenia

następuje w terminie 14 dni od dnia wpłynięcia zaŜalenia.

2. Uwzględniając zaŜalenie, skład orzekający II instancjiwydaje postanowienie o wszczęciu

postępowania dyscyplinarnego.

3. Postanowienie składu orzekającego IIinstancji, utrzymujące w mocy zaskarŜone postanowienie o

odmowie wszczęcia postępowaniadyscyplinarnego, kończy postępowanie.

§ 28.

Przepisy dotyczące odwołań stosuje się odpowiednio dorozpatrywania zaŜaleń.

§ 29.

1. Nie moŜna wszcząćpostępowaniadyscyplinarnego po upływie sześciu miesięcy od dnia

uzyskania przez właściwy organwiadomości o popełnieniu czynu lub trzech lat od jego

popełnienia. JeŜeli czynstanowi przestępstwo, okres ten pokrywa sięz okresem przedawnienia dla

tego przestępstwa, przewidzianego w Kodeksie karnym.

2. Przedawnienie orzekania następuje równieŜ po upływieroku od opuszczenia uczelni przez

studenta.

§ 30.

1. Zatarcie kary dyscyplinarnej następuje z mocyprawa po upływie trzech lat od uprawomocnienia

24

się orzeczenia o ukaraniu.

2. Organ, który orzekł karę dyscyplinarną, moŜe nie wcześniej jednak niŜ po upływiejednego roku

od wydania orzeczenia o ukaraniu, nawniosek ukaranego lub Rzecznika, orzec zatarcie lub

darowanie kary.

Rozdział III

Wznowienie postępowania

§ 31.

1. Postępowanie dyscyplinarne zakończoneprawomocnym orzeczeniem moŜna wznowić, jeŜeli:

a) w związku z postępowaniem dopuszczono się przestępstwa, aistnieje uzasadniona podstawa

do przyjęcia, Ŝe mogło to mieć wpływ na treść orzeczenia;

b) po wydaniu orzeczenia ujawnią się nowe fakty lubdowody nie znane przedtem, wskazujące

na to, Ŝe obwiniony jest niewinny.

2. Wniosek o wznowienie postępowaniadyscyplinarnego moŜe wnieść osoba ukarana lub Rzecznik.

3. Wniosek o wznowienie postępowania dyscyplinarnegonaleŜywnieść wciągu30 dni od dnia,

w którym Strona dowiedziała się o przyczynieuzasadniającej wznowienie.

4. Wniosek o wznowienie postępowaniadyscyplinarnego wnosi się do przewodniczącego Sądu.

Przewodniczący Sądu wyznacza inny skład orzekający, który badana posiedzeniu niejawnym, czy

wniosek złoŜony został w terminie i czy opiera się na przesłankachokreślonychw ust. 1.

5. W przypadku braku warunków dowznowienia postępowania skład orzekający wniosek odrzuca;

w przeciwnym razie wydaje postanowienie owznowieniu postępowania.

6. Do wznowienia i dalszego postępowania powznowieniu stosuje się odpowiednio przepisy

niniejszego Regulaminu.

Rozdział IV

Postępowanie mediacyjne przed Sądem KoleŜeńskim

§ 32.

Drobne sprawy konfliktowe z uczestnictwemstudentów PW, mogą być rozpoznawane przez Sąd w

celu polubownego ich rozstrzygnięcia.

§ 33.

Rozpoznaniu przez Sąd podlegają spory pomiędzy Stronami,które wyraziły na piśmie chęć

polubownego rozstrzygnięcia konfliktu.Sądw takim sporze pełni rolę arbitra.

§ 34.

1. W postępowaniu mediacyjnym Skład orzekający składa się z trzecharbitrów, z czego jeden

wyznaczany jest przez Przewodniczącego Sądu, a pozostałychdwóch mają prawo wybraćStrony

z listy członków Sądu.

2. W przypadku gdy Strony nie wyznaczą we wniosku owszczęciepostępowaniamediacyjnego

arbitrów, wyznacza ich Przewodniczący Sądu.

§ 35.

Sąd wyznacza termin rozprawy w ciągu 14 dni oddaty złoŜenia wniosku o wszczęcie postępowania

mediacyjnego. Rozprawa odbywa w ciągu 30 dni oddnia złoŜenia wniosku.

§ 36.

Wniosek o wszczęcie postępowaniamediacyjnego zawiera:

a) miejscowośći datę złoŜenia wniosku;

b) imiona i nazwiska Stron, adres orazinne dane określające ich toŜsamość, w tym równieŜ nr

albumu, wydział, kierunek i rok studiów;

c) dokładne określenie zaistniałychokoliczności, Ŝądań Stron wraz z ich uzasadnieniem oraz z

powołaniem dowodów na poparcieprzytoczonych okoliczności;

d) imiona i nazwiska arbitrów wyznaczonychprzez Strony, z listy członków Sądu;

e) czytelne podpisy Stron.

§ 37.

25

Strona moŜe Ŝądać wyłączenia arbitra ze względu nauzasadnione wątpliwości, co do jego

bezstronności lub niezaleŜności wobec Stron.Strona w takim wypadku zwraca się do

Przewodniczącego Sądu z pisemnym wnioskiem o wyłączenie arbitra,podającpodstawy jego

wyłączenia. Decyzję o wyłączeniu arbitrapodejmuje Przewodniczący Sądu. Jeśli nastąpi wyłączenie

arbitra Przewodniczący Sądu wyznaczanowego arbitra.

§ 38.

Niestawienie się jednej zeStron na rozprawie, nie stanowi przeszkody do odbycia się rozprawy.

§ 39.

1. Rozprawa w trakcie postępowaniamediacyjnego odbywa się według następującego porządku:

a) otwarcie posiedzenia Sądu,przedstawienie składu orzekającego;

b) sprawdzenie obecności Stron i osóbwezwanych na rozprawę;

c) usunięcie świadków z sali;

d) odczytanie wniosku o wszczęcie postępowaniamediacyjnego przez jednego z arbitrów;

e) zgłoszenie wniosków formalnych idowodów;

f) postępowanie dowodowe (przesłuchaniewnioskodawców, opinie biegłych, zapoznanie

z dokumentami, itp.);

g) wysłuchanie wyjaśnień Stron i świadków;

h) tajna narada arbitrów;

i) przedstawienie Stronom stanowiskaarbitrów i wysłuchanie ostatecznego stanowiska Stron;

j) podpisanie ugody przez Strony i składorzekający,

k) ogłoszenie ugody albo decyzji Sądu, o którychmowa w § 40 ust. 1 i 2.

2. Rozprawa moŜe zostać przez składorzekający odroczona z waŜnej przyczyny lecz nie dłuŜej niŜ

na okres 14 dni.

§ 40.

1. Postępowanie mediacyjne kończy się zawarciemugody przez Strony albo umorzeniem

postępowania w przypadku braku woli Stron dozawarcia ugody. Ugoda wymaga zatwierdzenia przez

Sąd.

2. Sąd, o ile w trakcie postępowania okaŜe się, Ŝe wymaga tegowaga rozpoznawanej sprawy,

zawiadomi Rektora o postępowaniuuchybiającym godności studenta lub naruszeniu przepisów

obowiązujących w PW i umorzy postępowanie.

3. Poprzez zawarcie ugody Strona, moŜe zobowiązać się do:

a) przeproszenia pokrzywdzonego, wterminie określonym przez Sąd;

b) naprawienia szkody w terminie określonym przez Sąd;

c) wykonania określonej pracy narzecz Domu Studenckiego, Wydziału lub innych jednostek

PW;

d) zezwolićna podanie treści ugody dowiadomości ogółowi studentów PW;

e) zezwolićna zawiadomienie o treści ugody władzakademickich Uczelni, opiekunów,

organizacji społecznych i politycznych;

f) zobowiązać się do wykonania innych czynności, które będą adekwatne dowagi czynu.

4. Sąd czuwa nad wykonaniem przez Stronę zobowiązań, o którychmowa w ust. 3. Niewykonanie

tych zobowiązań, moŜe być podstawą do zawiadomienia Rektora przez Sąd o konieczności

wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.

§ 41.

Ogłoszenie ugody albo decyzji, o którychmowa w § 40 ust. 1 i 2 kończy postępowanie.

§ 42.

1. Odpisy ugodyalbo decyzji, o których mowa w § 40 ust. 1 i 2 otrzymuje kaŜda ze Stron.

2. Od zawartej ugody albo decyzji, októrych mowa w § 40 ust. 1 i 2 nie przysługuje odwołanie.

§ 43.

Z rozprawy i kaŜdej czynności Sądu, w postępowaniumediacyjnym sporządzany jest przez arbitrów

protokół.

§ 44.

Ugoda zawarta przed Sądem musi być sporządzona na piśmie. Ugodazawiera:

26

a) miejscowośći datę jej sporządzenia;

b) nazwę Sądu;

c) imiona i nazwiska arbitrów;

d) imiona i nazwiska Stron, adresy orazinne dane określające ich toŜsamość, w tym równieŜ nr

albumu, wydział, kierunek i rok studiów;

e) zobowiązania Stron;

f) podpisy arbitrów i Stron.

Rozdział V

Postanowienia końcowe

§ 45.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszymRegulaminie stosuje się przepisy Ustawy, odpowiednio

przepisy Rozporządzenia orazinne, właściwe przepisy prawa.

27

Załącznik nr 2

do Regulaminu Samorządu StudentówPolitechniki Warszawskiej

„Wzór i opis logo Samorządu StudentówPolitechniki Warszawskiej”

1. Samorząd Studentów PW wykorzystuje następujące logo w dwóchwersjach: z i bez podpisu.

2. Logo Samorządu Studentów PWzawiera litery SSPW po lewej stronie znaku graficznego

ukazującego stylizowany widok Gmachu GłównegoPolitechniki Warszawskiej.

3. Logo w wersji z podpisem dodatkowo poprawej stronie posiada napis „SAMORZĄD

STUDENTÓW POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ”formatowany „w chorągiewkę”

wyrównanądo lewej strony. KaŜdy z wyrazówpisany jest w osobnej linii.

4. Całe logo występuje w kolorzePANTONE 1665Ci odpowiednio CMYK 0/68/100/0, RGB

200/88/0 (#C85800). Tło jest koloru białego.

5. Dopuszcza się stosowanielogo w kontrze. Kolory logo są identyczne z wymienionymi w pkt.

5. Tło jest koloru czarnego.

6. Do druku jednotonalnego lub w skaliszarościstosuje się logo o intensywności koloru na

poziomie 72%, a w kontrze 36%.

7. Do druku bez rozróŜnienia pokryciabarwą stosujesię logoczarne, a w kontrze logo białe.

8. Wymiary logo nie mogą być mniejsze niŜ 5% wymiarów nośnika lub urządzenia

wyświetlającego (ekranu lub projektora). DodatkowoniezaleŜnie od wielkości nośnika lub

obszaru wyświetlania minimalna wysokość dla nośników wynosi 1 cm a przy wyświetlaniu 50

px.

9. Obszar ochronny wokół logo ma kształtprostokątny. Jest on większy od prostokąta opisanego

na logo o ¼ jego wysokości z kaŜdej jegostrony.

x x

x

x

4x

x x

x

x

4x