Regulamin Samorządu 2005.05.24

Z wikiSSPW
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW


POLITECHNIKIWARSZAWSKIEJ

Uchwalony przezParlament Studentów PW w dniu 8 lutego 1995 r.z poprawkami z dnia:

04.12.1996r,

30.11.1997r., 16.11.2001r.,

03.06.2002r.,

23.01.2003r.,

20.10.2003r.,

03.11.2004r.

24.05.2005r.

Rozdział I Postanowienia ogólne § 1. 1. Samorząd Studentów PW tworzą wszyscy studenci PW . 2. Samorząd współtworzy samorządną społecznośćakademicką PW . §11.W treści niniejszego Regulaminustosuje się następujące określenia i skróty, które oznaczają odpowiednio:a) Regulamin – Regulamin Samorządu Studentów PW,b) Parlament – Parlament Studentów PW, o którym mowa wRozdziale II Regulaminu, c) Samorząd – Samorząd Studentów PW,d) Przewodniczący Samorządu – Przewodniczący SamorząduStudentów PW,e) Senatorowie Studenccy – Studenci – członkowie SenatuPW, o których mowa w Rozdziale IV Regulaminu,f) Kolegium – Kolegium Senatorów Samorządu Studentów PW, októrym mowa w Rozdziale V Regulaminu, g) WRS – Wydziałowa Rada Samorządu oraz Rady Samorząduinnych jednostek organizacyjnych Uczelni, h) RM – Rada Mieszkańców Domu Studenckiego, o której mowaw Rozdziale VII Regulaminu, i) Sąd – Sąd Koleżeński, o którym mowa w Rozdziale XRegulaminu, j) UKW – Uczelniany Komisarz Wyborczy, o którym mowa w §57 ust. 1 Regulaminu, k) PW, Uczelnia –Politechnika Warszawska,l) Komisja Wyborcza, KW – Wydziałowa Komisja Wyborcza,Komisja Wyborcza Domu Studenckiego,m) Ustawa – Ustawa o Szkolnictwie Wyższym z dnia 12września 1990 r. (Dz.U. z 1990, nr 65,poz. 385 ze zm.),n) Komisje Programowe – komisje, o których mowa w Rozdziale III Regulaminu,

o) Komisja Regulaminowa – komisja, o której mowa w oRozdziale IX Regulaminu,

p) Budżet – podział środków budżetowych z FunduszuKulturalno-Wychowawczego

                                                                          § 2. 

Samorząd działa na podstawie Ustawy, Statutu PW ininiejszego Regulaminu.


                                                                          § 3. 

Samorząd działając poprzez swoje organy:

1. reprezentuje interesy studentów na Uczelni i nazewnątrz, 2. wyraża opinie społeczności studentów PW w sprawach,którymi społeczność ta jest zainteresowana, 3. uczestniczy, poprzez swoich przedstawicieli worganach kolegialnych, w podejmowaniu decyzji w sprawach PW, a w szczególności:a) opiniuje projekty decyzji organów PW w sprawachdotyczących studentów w tym związanych z organizacją i regulaminem studiów, b) współpracuje z władzami Uczelni i Wydziałów wdziałaniach zmierzających do poprawy systemu kształcenia, c) uczestniczy w podziale środków i przyznawaniuświadczeń z Własnego Funduszu Stypendialnego PW oraz innych środków, z którychprzyznaje się stypendia i nagrody na zasadach określonych w odrębnychprzepisach, d) porozumiewa się z odpowiednimi organami Uczelni wsprawach podziału Funduszu Pomocy Materialnej i współdecyduje w zakresiepodziału środków przeznaczonych na cele studenckie. e) dba o rozwój kultury, sportu i turystyki wśródstudentów oraz wspiera studencki ruch naukowy,4. broni praw studentów.Rozdział II Parlament Studentów § 4. Parlament jest organem uchwałodawczym Samorządu. § 5. 1. Parlament składa się z: a) przewodniczących WRS, b) delegatów wybranych po jednym z każdego WRS, c) delegatów w liczbie 8 wybranych w wyborachogólnouczelnianych zgodnie z §65,d) delegatów wybranych po jednym z każdej RM. e) Delegatów, o których mowa w ust.1 pkt. b) i d)wybierają ze swojego grona odpowiednio właściwa WRS i RM.


2. Ilekroćw niniejszym Regulaminie używa się pojęcia skład regulaminowy, oznacza ono liczbę członków Parlamentu wynikającą z ust.1. § 6. Student PW może posiadać tylko jeden mandat członka Parlamentu. § 7. Parlament podejmuje decyzje w sprawach: a) zastrzeżonych do jego wyłącznej kompetencji wniniejszym Regulaminie,b) wszystkich innych, nie zastrzeżonych w niniejszymRegulaminie do wyłącznej kompetencji innych organów Samorządu.                                                                          § 8. 1.    Parlament podejmuje decyzje oraz wyraża opinie wformie uchwał. 2.    Uchwały Parlamentu są wiążące dla wszystkichorganów Samorządu chyba, że z treści uchwały wynika inaczej. 

3. Podejmowanie uchwał przez Parlamentnastępuje w głosowaniu jawnym, chyba, że przepisy Regulaminu stanowią inaczej.

                                                                          § 9.

Parlament wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Samorządu Studentów PW. § 10. 1. Posiedzenia Parlamentu są jawne. 2. Parlament obraduje na posiedzeniach zwyczajnych inadzwyczajnych. 3. Posiedzenia zwyczajne zwołuje PrzewodniczącySamorządu co najmniej 4 razy w roku. Imienne, pisemne zawiadomienia rozsyła sięwszystkim członkom Parlamentu, nie później niż na 14 dni przed posiedzeniem. 4. Posiedzenia zwyczajne mają charakter: wyborczy,budżetowy, programowy i sprawozdawczy. Parlament rozpoczyna kadencję posiedzeniem wyborczym, a kończyposiedzeniem sprawozdawczym.5. Posiedzenia nadzwyczajne zwołuje PrzewodniczącySamorządu z własnej inicjatywy lub na wniosek: a) Rektora PW, b) Komisji Programowej, c) co najmniej połowy Senatorów Studenckich, d) co najmniej 1/4 ogólnej liczby jednostek spośródWRS lub RM, e) co najmniej 1/4 regulaminowego składu Parlamentu, f) Komisji Regulaminowej. 6. Posiedzenie nadzwyczajne odbywa się w terminie 7dni od dnia złożenia wniosku przez organyokreślone w ust.5. W takim przypadku, zawiadomienia o posiedzeniu sąprzekazywane wszystkim członkom Parlamentu, niezwłocznie po ustaleniu terminuposiedzenia. § 11. 1. Parlament podejmuje uchwały bezwzględną większościągłosów w obecności co najmniej 1/3 regulaminowego składu, chyba że niniejszyRegulamin stanowi inaczej. 2. Parlament podejmuje uchwały w sprawach personalnychbezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej 1/3 regulaminowego składu. 3. Parlament podejmuje uchwały w sprawachproceduralnych zwykłą większością, w obecności co najmniej 1/3 regulaminowegoskładu. Uchwała jest uchwałą w sprawach proceduralnych, jeżeli z jej treściwynika, że jest ona wiążąca wyłącznie dla członków Parlamentu i tylko na czasdanego posiedzenia. § 12.

W zakresie pełnienia swego mandatu członek Parlamentuzobowiązany jest do:

a) czynnego udziału w jego pracach, b) działania zgodnie z jego uchwałami, c) uczestniczenia w pracach co najmniejjednej Komisji Programowej.


                                                                         § 13. 1.    Do obowiązków Przewodniczącego Samorządu należy: a)    koordynowanie prac organów Samorządu, b)    reprezentowanie Samorządu na zewnątrz, c)    czuwanie nad przestrzeganiem przez organy Samorządupostanowień niniejszego Regulaminu i innych przepisów prawa, d)    nadzorowanie wykonywania uchwał Parlamentu, e)    dysponowanie, w uzgodnieniu zprzewodniczącym Komisji Finansowo–Gospodarczej, środkami, o których mowa w §37ust. 3 pkt. c),f)     dbanie o zapewnienieorganom Samorządu odpowiednich warunków dla ich działalności, g)    kierowanie pracami Parlamentu, h)    prowadzenie polityki informacyjnej. 2.    Przewodniczący Samorządu za swoją pracę odpowiadaprzed Parlamentem i Komisją Regulaminową.3.    Zastępcami Przewodniczącego Samorządu sąPrzewodniczący wszystkich Komisji Programowych.                                                                          § 14.

Przewodniczący Samorządu może powoływać swoich pełnomocników do sprawwymienionych w §13 ust.1 pkt. b), f), h) określając zakres ichkompetencji oraz termin wygaśnięcia pełnomocnictwa.


Rozdział III KomisjeProgramowe § 15. Komisje ProgramoweSamorządu Studentów PW są uczelnianymi organami Samorządu powołanymi dowypełniania jego podstawowych zadań. § 16.

Kompetencje Komisji Programowych określa Parlament w drodzeuchwały, zwanej uchwałą kompetencyjną.

                                                                         § 17. 1.    W Uczelni funkcjonują następujące KomisjeProgramowe: a)    Socjalna, b)    Dydaktyczna, c)    Finansowo–Gospodarcza, d)    Zagraniczna, e)    Kultury, f)     Sportu i Turystyki, g)    Domów Studenckich. 2.    Parlament może powoływać Komisje doraźne określajączakres ich kompetencji oraz termin realizacji powierzonego zadania.                                                                          § 18. 1.    W skład Komisji Socjalnej wchodzą: a)    delegaci wybrani po jednym z każdej WRS,b)    przewodniczący tej Komisji,c)    przewodniczący Komisji Domów Studenckich. 2.    W skład Komisji Dydaktycznej wchodzą: a)    delegaci wybrani po jednym z każdej WRS,b)    delegaci wybrani po jednym przez każdą jednostkęlub grupę jednostek wymienionych w §65 ust.1 posiadającą swojąreprezentację w Parlamencie w rozumieniu §5 pkt. c),c)    trzej przedstawiciele Kół Naukowych działających wPolitechnice Warszawskiej, wybrani na podstawie odrębnych przepisów,d)    przewodniczący tej Komisji.3.    W skład KomisjiDomów Studenckich wchodzą: a)    przewodniczący RM–ów,b)    przewodniczący tej Komisji,c)    przewodniczący Komisji Socjalnej. 4.    W skład pozostałych Komisji Programowych wchodzą: a)    delegaci wybrani po jednym z każdej WRS,b)    delegaci wybrani po jednym przez każdą jednostkęlub grupę jednostek wymienionych w §65 ust.1 posiadającą swojąreprezentację w Parlamencie w rozumieniu §5 pkt. c),c)    przewodniczący właściwej Komisji. 5.    Przewodniczących Komisji Programowych wybiera zeswojego grona Parlament. 6.    Pracami Komisji Programowej kieruje jejPrzewodniczący. 


§ 181.

Członkowie KomisjiProgramowej mają prawo do:a) reprezentowania środowiska studenckiego Uczelni wzakresie działania Komisji po udzieleniu pełnomocnictwa przez PrzewodniczącegoKomisji,b) zabierania głosu, zgłaszania tematów do dyskusji,zgłaszania wniosków o podjęcie uchwały i głosowania na forum Komisji,c) składania interpelacji i zapytań doPrzewodniczącego Komisji i żądania odpowiedzi,d) zgłaszania wniosku o wotum nieufności wobecPrzewodniczącego Komisji zgodnie z §64 ust. 1 Regulaminu SamorząduStudentów PW. §182.W zakresie pełnieniaswego mandatu członek Komisji Programowej zobowiązany jest do:a) regularnego i czynnego udziału w jej pracach,b) działania zgodnie z jej uchwałami i uchwałamiParlamentu,c) informowania na bieżąco organów delegujących opracach Komisji. § 19.

Komisje Programowe podejmują uchwały w trybie §11 w sprawachpowierzonych im przez Parlament uchwałą kompetencyjną.

                                                                         § 20. UchwałaKomisji Programowej staje się prawomocna po kontrasygnowaniu jej treści przezPrzewodniczącego Samorządu. Przewodniczący Samorządu ma prawo odmówićpodpisania uchwały Komisji tylko w przypadku stwierdzenia jej niezgodności zuchwałami Parlamentu, uchwałami innych Komisji Programowych, Statutem PW,niniejszym Regulaminem i innymi przepisami prawa. Wobec podtrzymania uchwałyprzez Komisję w niezmienionym brzmieniu, o jej prawomocności decyduje KomisjaRegulaminowa.                                                                          § 21. 1.    Posiedzenia Komisji Programowej są jawne.2.    Komisja Programowa obraduje na posiedzeniachzwyczajnych i nadzwyczajnych.3.    Posiedzenia zwyczajne Komisji Programowej zwołujejej Przewodniczący z własnej inicjatywy.4.    Posiedzenia nadzwyczajne Komisji Programowejzwołuje jej Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek:a)    Przewodniczącego Samorządu,b)    Komisji Regulaminowej,c)    co najmniej 1/4 regulaminowego składu KomisjiProgramowej.5.    Posiedzenie zwyczajne zwoływane jest nie rzadziejniż jeden raz w miesiącu (z wyłączeniem miesięcy: lipiec, sierpień, wrzesień),a zawiadomienia o nim rozsyła się nie później niż na 14 dni przed posiedzeniem.6.    Posiedzenie zwyczajne KomisjiFinansowo–Gospodarczej oraz Komisji Socjalnej zwoływane jest nie rzadziej niżraz na trzy miesiące (z wyłączeniem miesięcy: lipiec, sierpień, wrzesień), azawiadomienia o nim rozsyła się nie później niż 14 dni przed posiedzeniem.7.    Posiedzenie nadzwyczajne odbywa się w terminie 7dni od daty wpłynięcia wniosku. Zawiadomienia o posiedzeniu sąprzekazywane niezwłocznie po ustaleniu terminu posiedzenia.8.    Posiedzenia Komisji Programowej prowadzi jejPrzewodniczący lub upoważniony przez niego członek właściwej Komisji lubczłonek Kolegium Senatorów.


                                                                         § 22. Dopodstawowych obowiązków Przewodniczącego Komisji Programowej należy: a)    Kierowanie pracami Komisji Programowej,b)    Kierowanie wykonywaniem uchwał Parlamentu i KomisjiProgramowej,c)    Reprezentowanie Samorządu w sprawach będących wkompetencji Komisji Programowej jako zastępcy Przewodniczącego SamorząduStudentów PW,d)    W sytuacjach nagłych podejmowanie decyzji, wporozumieniu z Przewodniczącym Samorządu Studentów PW, w sprawach będących wkompetencji Komisji Programowej,e)    Przeprowadzenie na początku kadencji szkoleniaczłonków Komisji Programowej w zakresie rozliczania dofinansowań oraz zadań icelów stojących przed Komisją Programową,f)     Składanie sprawozdań z bieżącej działalności nakażdym posiedzeniu Komisji Programowej oraz przedstawianie pisemnych sprawozdańfinansowych, co najmniej raz na 3 miesiące (z wyłączeniem miesięcy: lipiec,sierpień, wrzesień),g)    Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytaniaczłonków Komisji Programowej,h)    Informowanie Przewodniczących organów delegujących o nieobecnościach członków KomisjiProgramowej na jej posiedzeniach,i)     Prowadzenie dokumentacji z wniosków odofinansowanie,j)     Umożliwianie członkom Komisji Programowej wglądu dodokumentacji wymienionej w pkt. i), k)    Przekazanie kompletnej dokumentacji wymienionej wpkt. i) i pozostałych istotnych dokumentów niewymienionych w tym paragrafiePrzewodniczącemu Komisji Programowej kolejnej kadencji.


Rozdział IV Przedstawiciele studentów w Senacie PW § 23. 1. Senatorowie Studenccy reprezentują społecznośćstudentów w Senacie PW i biorą aktywny udział w jego pracach. 2. Liczbę Senatorów Studenckich określają odpowiednieprzepisy. § 24. 1. Przewodniczący Samorządu i przewodniczący KomisjiProgramowych pełnią funkcję Senatorów Studenckich z mocy niniejszego Regulaminu.2. Pozostałych Senatorów Studenckich wybiera zeswojego grona Parlament. § 25. W zakresie pełnieniaswego mandatu Senator Studencki działa zgodnie z uchwałami Parlamentu, StatutemPW oraz właściwymi przepisami prawa. Rozdział V Kolegium Senatorów § 26. 1. Senatorowie Studenccy tworzą Kolegium Senatorów. 2. Kolegium Senatorów jest organem opiniodawczym idoradczym Przewodniczącego Samorządu. 3. W ważnych sprawach Przewodniczący Samorządupodejmuje decyzje po zasięgnięciu opinii Kolegium. 4. Pracami Kolegium kieruje Przewodniczący Samorządu.


Rozdział VI Organy Samorządu Studentów Wydziału. § 27. 1. Samorząd Studentów Wydziału stanowią wszyscystudenci danego Wydziału.2. Wybieralne organy Samorządu Studentów Wydziału sąreprezentantami ogółu studentów Wydziału.3. Organy Samorządu Studentów Wydziału podejmują wramach kompetencji Samorządu wszelkie decyzje i działania dotyczącewewnętrznych spraw Wydziału. § 28. 1. Wydziałowym organem Samorządu Studentów jest WRSwybierana przez wszystkich studentów Wydziału. 2. WRS działa na podstawie regulaminu uchwalonego przezParlament. § 29. W skład WRS wchodzi co najmniej 5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniuwybierają spośród siebie Przewodniczącego. Dokładną liczbę członków WRS określaustępująca WRS uchwalając wydziałową ordynację wyborczą.


                                                                         § 30.

Do obowiązków Przewodniczącego WRS należy: a) reprezentowanie Studentów Wydziału wobec władzWydziału, b) zwoływanie co najmniej raz w miesiącu posiedzeniaWRS, c) koordynowanie prac WRS,d) nadzorowanie wykonywania przez WRS obowiązków wzakresie kompetencji przekazanych przez odpowiednie Komisje i ichPrzewodniczących. § 31. Przewodniczący WRS zwołuje posiedzenie WRS z własnej inicjatywy lub na wniosek:a) Dziekana, b) co najmniej jednego członka WRS, c) Przewodniczącego Komisji Regulaminowej, d) Przewodniczącego Samorządu, e) 10% studentów danego Wydziału. Rozdział VII Organy Samorządu Mieszkańców DomuStudenckiego § 32. 1. Samorząd Mieszkańców Domu Studenckiego stanowiąmieszkańcy danego domu studenckiego będący studentami PW. 2. Samorząd Mieszkańców wybiera spośród siebie RM.3. RM jest reprezentantem ogółu mieszkańców danegoDomu Studenckiego i podejmuje w ich imieniu decyzje dotyczące wewnętrznychspraw Domu Studenckiego w zakresie swoich kompetencji. § 33. RM działa w oparciu o Regulamin RM uchwalony przez Parlament oraz regulaminDomu Studenckiego. Dokładną liczbę członków RM określa ustępująca RM. § 34. W skład RM wchodzi co najmniej 5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniuwybierają spośród siebie Przewodniczącego. § 35. Do obowiązków Przewodniczącego RM należy:a) reprezentowanie mieszkańców DS wobec administracjiDomu Studenckiego,b) zwoływanie co najmniej raz w miesiącu posiedzeń RM,c) koordynacja prac RM. § 36. Przewodniczący RM zwołuje jej posiedzenie z własnej inicjatywy lub na wniosek: a) kierownika Domu Studenckiego, b) co najmniej jednego członka RM, c) Przewodniczącego Komisji Regulaminowej, d) Przewodniczącego Samorządu, e) 10 % mieszkańców danego Domu Studenckiego,studentów PW.Rozdział VIII Finanse § 37. 1. W celu opracowaniaprojektu budżetu Samorządu Parlament uchwala Regulamin Finansowo-Gospodarczy,który zawiera zasady podziału środków budżetowych przeznaczonych na działalnośćstudencką i zasady gospodarowania środkami trwałymi. Parlament uchwalaRegulamin Finansowo–Gospodarczy większością 2/3 głosów.2. Projekt budżetu Samorządu opracowuje KomisjaFinansowo-Gospodarcza zgodnie z § 38 Regulaminu.3. Projekt budżetu Samorządu zawiera: a) podział środków budżetowych przeznaczonych nadziałalność studentów oraz działalność organizacyjną Samorządu,b) zasady wykorzystywania środkówbudżetowych przeznaczonych na działalność studentów, c) zasady wykorzystywania środków budżetowych nadziałalność organizacyjną Samorządu. 4. Parlament uchwala budżet Samorządu w trybie par.11.5. Dodatkowe środki, które wpływają na działalnośćstudencką w trakcie roku budżetowego, pozostają w dyspozycji KomisjiFinansowo–Gospodarczej, a w przypadku dotacji celowej w dyspozycji odpowiedniejjednostki Samorządu. Komisja Finansowo-Gospodarcza oraz inne jednostkiSamorządu przedstawiają Parlamentowi do zatwierdzenia sprawozdania zrozdysponowania dodatkowych środków. Na posiedzeniu sprawozdawczym Parlamentuchwala korektę budżetu Samorządu. § 38. 1. Projekt budżetu opracowuje KomisjaFinansowo–Gospodarcza w oparciu o RegulaminFinansowo-Gospodarczy, preliminarze pozostałych Komisji Programowych,WRS, RM, stowarzyszeń i innych organizacji studenckich działającychw Politechnice Warszawskiej. 2. Szczegółową formę i tryb składania preliminarzyustala Komisja Finansowo–Gospodarcza. 3. Wybierając poszczególne wnioski KomisjaFinansowo–Gospodarcza kieruje się przede wszystkim ich treścią biorąc pod uwagępotrzeby ogółu studentów. § 39. 1. Komisja Finansowo–Gospodarcza sprawuje nadzór nadrealizacją budżetu. 2. Komisja Finansowo–Gospodarcza, działając wporozumieniu z Rektorem pełni bieżące funkcje kontrolne w stosunku dowszystkich, którzy korzystają z przyznanych w budżecie środków. Rozdział IX Komisja Regulaminowa § 40. 1. Komisja Regulaminowa jest organem nadzorczym ikontrolnym Samorządu. 2. Komisja Regulaminowa działa w oparciu o regulaminuchwalony przez Parlament. § 41. 1. Komisja Regulaminowa składa się z 5 członków.Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego. 2. Członków Komisji Regulaminowej wybiera Parlamentspośród studentów PW. 3. Wyboru, o którym mowa w ust. 2, Parlament dokonujew semestrze letnim jednak nie później niż 20 maja.4. Kadencja Komisji Regulaminowej trwa 1 rok, jednaknie dłużej niż do chwili wyboru następnego składu Komisji. 5. W skład Komisji Regulaminowej może być wybranystudent PW wyróżniający się wiedzą i doświadczeniem w działalności Samorządu. 6. Z pełnieniem funkcji członka Komisji Regulaminowejnie można łączyć mandatu członka żadnego innego organu Samorządu.7. Na członka Komisji Regulaminowej nie może byćwybrany student ukarany prawomocnym orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej ds. studentów. § 42. 1. Mandatczłonka Komisji Regulaminowej wygasa na skutek: a) złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji,b) ukarania prawomocnym orzeczeniem przez KomisjęDyscyplinarną ds. studentów karami, o których mowa w §20 ust. 3 pkt. c), d) ie) Regulaminu Studiów na PW.2. Kadencja członka Komisji Regulaminowej, któryotrzymał dyplom ukończenia studiów na Politechnice Warszawskiej wygasa z chwiląupływu okresu określonego w §41 ust. 4. 3. W przypadku zmniejszenia się liczby członkówKomisji Regulaminowej Parlament uzupełnienia jej skład na najbliższymposiedzeniu. Członek Komisji wybrany w tym trybie pełni swoją funkcję do końcakadencji, na którą wybrany był jego poprzednik. § 43. 1. Członek Komisji Regulaminowej ponosiodpowiedzialność za naruszenie niniejszego Regulaminu oraz regulaminu, o którymmowa w § 40 ust. 2 przed Komisją Dyscyplinarną ds. Studentów. 2. Pociągnięcie do odpowiedzialności członka KomisjiRegulaminowej może nastąpić na podstawie uchwały Parlamentu podjętejwiększością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowyregulaminowego składu na wniosek gremiów, o których mowa w §10 ust. 5 pkt. c) ie). 3. Z dniem podjęcia uchwały o pociągnięciu doodpowiedzialności członka Komisji Regulaminowej przed Komisją Dyscyplinarna ds.Studentów sprawowanie przez niego funkcji członka Komisji Regulaminowej ulegazawieszeniu. § 44. 1. Komisja Regulaminowa podejmuje swoje decyzje iwyraża swoje opinie w formie uchwał. 2. Komisja Regulaminowa podejmuje uchwały zwykłąwiększością głosów w obecności co najmniej 3 członków z uwzględnieniem §67ust.2. § 45.

Do podstawowych zadań Komisji Regulaminowej należy:

a) nadzór i kontrola działalności organów Samorząduwszystkich szczebli, b) stwierdzanie ważności wyborów do organów Samorządu,c) czuwanie nad przestrzeganiem zasad prawa iwspółżycia koleżeńskiego, d) składanie Parlamentowi wniosków w przedmiocieudzielenia absolutorium Przewodniczącemu Samorządu, Przewodniczącym KomisjiProgramowych i pozostałym Senatorom Studenckim. § 46. 1. Komisja Regulaminowa wykonuje swoje zadania wzakresie kontroli i nadzoru poprzez: a) stwierdzanie zgodności uchwał podejmowanych przezorgany Samorządu z przepisami prawa, b) ocenę zgodności decyzji organów wykonawczych zuchwałami Parlamentu, Komisji Programowych, c) ocenę stopnia wywiązywania się członków organówSamorządu, w szczególności: członków Parlamentu, Przewodniczącego Samorządu,Przewodniczących Komisji Programowych i Senatorów Studenckich, ze swoichobowiązków oraz ocenę zgodności podejmowanych przez nich działań z przepisamiprawa, d) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych międzyposzczególnymi organami Samorządu, e) okresowe sprawdzanie zasadności wydatkowaniaśrodków budżetowych i badanie wykonywania budżetu, o którym mowa w §37,f) przeprowadzanie innych kontroli zleconych przezParlament. 2. Przewodniczący Komisji Regulaminowej lubupoważniony przez niego jej członek ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym wposiedzeniach wszystkich organów Samorządu. § 47. 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności uchwałyParlamentu ze Statutem PW, Ustawą lub innymi aktami normatywnymi KomisjaRegulaminowa uchyla w części lub w całości kwestionowaną uchwałę. KomisjaRegulaminowa proponuje sposób usunięcia niezgodności. 2. Parlament na najbliższym posiedzeniu może odrzucićuchwałę Komisji Regulaminowej określonąw ust.1 większością 3/4 głosów w obecności co najmniej połowy regulaminowegoskładu. 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności uchwały lubdecyzji jakiegokolwiek innego organu Samorządu ze Statutem PW, Ustawą lubinnymi aktami normatywnymi, Komisja Regulaminowa uchyla w części lub w całościkwestionowaną uchwałę lub decyzję. Komisja Regulaminowa proponuje sposóbusunięcia niezgodności. 4. Uchwały Komisji Regulaminowej określone w ust. 3 ,są wiążące. Komisja Regulaminowa stosuje środki potrzebne do usunięciawszelkich niezgodności. § 48. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wydatkowaniu środków budżetowych, októrych mowa w §37, Komisja Regulaminowa może zablokować środki KomisjiProgramowej, WRS oraz innych samodzielnych finansowo jednostek do czasuwyjaśnienia sprawy przez Parlament. § 49. W przypadku zdecydowanie negatywnej oceny, o której mowa w §46 ust.1 pkt. c)Komisja Regulaminowa może wnioskować: a) do Parlamentu o uchwalenie wotum nieufności wobecPrzewodniczącego Samorządu, Przewodniczących Komisji Programowych lubpozostałych Senatorów Studenckich, b) o odwołanie innych członków organów Samorządu dowłaściwych organów delegujących lub gremiów wyborczych. § 50. Szczegółowy tryb postępowania Komisji Regulaminowej jako organu nadzorczegoi kontrolnego reguluje Regulamin, o którym mowa w §40ust.2. Rozdział X Sąd Koleżeński § 51. Sąd posiada uprawnienia dyscyplinarnewobec studentów PW wynikające z Ustawyoraz niniejszego Regulaminu. § 52. 1. Sąd składa się ze studentów wybranych po jednymprzez każdą WRS.2. Członka Sądu wybiera na pierwszym posiedzeniuwłaściwa WRS.3. WRS nie ma możliwości odwołania wybranego przezsiebie członka Sądu.4. Pierwsze posiedzenie Sądu zwołuje UKW w styczniu, jednak nie później niż 21stycznia.5. Sąd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojegogrona Przewodniczącego Sądu.6. Do zadań Przewodniczącego Sądu należy wszczególności wyznaczanie składów orzekających, ich przewodniczącego iprotokolantów oraz terminów rozpraw.7. Z pełnieniem funkcji członka Sądu nie można łączyćmandatu członka żadnego innego organu Samorządu oraz członkostwa w podmiotachwymienionych w §65.8. Członkiem Sądu nie może być student ukaranyprawomocnym orzeczeniem KomisjiDyscyplinarnej ds. studentów. § 53. 1. Sąd orzeka:a) w pierwszej instancji w składzie 5 członkówb) w drugiej instancji w składzie 7 członków 2. Członek Sądu, który rozstrzygnął sprawę w pierwszejinstancji nie może być członkiem składu orzekającego w tej sprawie w instancjiodwoławczej. § 54.

Rektor Uczelni przekazuje sprawę do Komisjidyscyplinarnej ds. studentów lub do Sądu Koleżeńskiego po zasięgnięciu opiniiPrzewodniczącego Sądu.

                                                                         § 55. 

Sąd działa na podstawie regulaminu, który stanowi Załączniknr1 do niniejszego Regulaminu. Regulamin Sądu zawiera szczegółowe zasady i trybprowadzenia postępowania.


Rozdział XI Wybory § 56. 1. Wybory do organów Samorządu są powszechne, tajne irówne. 2. Wybory do WRS i RM oraz na elektorów do wyborudziekana są bezpośrednie.3. Czynne prawo wyborcze posiada każdy student PW licencjackich, inżynierskich i magisterskichstudiów dziennych, wieczorowych i zaocznych.4. Bierne prawo wyborcze ma każdy student wymieniony wust. 3 z wyjątkiem studenta: a) ukaranego prawomocnym orzeczeniem KomisjiDyscyplinarnej ds. studentów, zawieszającym go w prawach studenta, b) będącego członkiem Komisji Wyborczej, c) będącego UKW ,d) będącego pełnomocnikiem UKW,e) będącego członkiem KomisjiRegulaminowej. § 57. 1. Najwyższym organem wyborczym Samorządu jest UKW.2. Parlament powołuje UKW w semestrze letnim jednaknie później niż 20 maja. 3. UKW może powoływać swoich pełnomocników dopełnienia obowiązków w zakresie określonym Ordynacją. § 58. 1. UKW organizuje i nadzoruje wybory.2. UKW zatwierdza skład: a) Wydziałowej Komisji Wyborczej, b) Komisji Wyborczej Domu Studenckiego.3. Propozycje składu Komisji Wyborczej przedstawiaodpowiednia WRS lub RM.4. UKW w uzasadnionych przypadkach ma prawo odmówićzatwierdzenia części lub całości składu Komisji.5. Nowe propozycje składu Komisji Wyborczejprzedstawia odpowiednia WRS lub RM, przy czym nie mogą one zawierać odrzuconychprzez UKW osób.6. Funkcję UKW, członka Komisji Wyborczej mogą pełnićstudenci, o których mowa w §56 ust. 3, za wyjątkiem studentów ukaranychprawomocnym orzeczeniem KomisjiDyscyplinarnej ds. studentów karami, o których mowa w §20 ust. 3 pkt. c), d) ie) Regulaminu Studiów na PW. § 59. Wybory na Wydziałach i w Domach Studenckich przeprowadzają odpowiednioWydziałowa Komisja Wyborcza i Komisja Wyborcza Domu Studenckiego. § 60. KadencjaParlamentu, WRS, RM i Sądu trwa jeden rok i rozpoczyna się od pierwszegoposiedzenia Parlamentu zwołanego w styczniu, jednak nie później niż 21stycznia, przy czym kończy się wraz z pierwszym posiedzeniem Parlamentunastępnej kadencji. § 61. 1. Mandat członka Parlamentu, WRS, RM i KomisjiProgramowej wygasa na skutek: a) zrzeczenia się mandatu, b) ukończenia studiów,c) skreślenia z listy studentów, d) odwołania przez wyborców lub organ delegujący,e) ukarania przez Komisję Dyscyplinarną ds. studentów karami o których mowa w §20 ust. 3 pkt. c), d) i e) Regulaminu Studiów w PW.2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Parlamentu:a) będącego delegatem z WRS lub RM właściwy organdelegujący wybiera nowego delegata,b) który otrzymał mandat z listy ogólnouczelnianejmandat otrzymuje następna osoba z listy.3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka WRS lub RMdokonuje się kooptacji zgodnie z Ordynacją Wyborczą.4. Jeżeli obsadzenie mandatu, o którym mowa w ust. 2pkt. b) i ust. 3 byłoby niemożliwe, mandat ten pozostaje nie obsadzony do końcakadencji. § 62. 1. Mandat członka Sądu wygasa na skutek: a) zrzeczenia się mandatu, b) ukończenia studiów,c) skreślenia z listy studentów,d) ukarania przez Komisję Dyscyplinarną ds. studentówkarami, o których mowa w §20 ust. 3 pkt. c), d) i e) Regulaminu Studiów na PW. 2. W przypadku zmniejszenia liczby członków Sądu domniej niż 14 osób właściwe organy delegujące, z których wybraniczłonkowie Sądu utracili swoje mandaty, wybierają nowych delegatów. § 63. 1. Kadencja Przewodniczącego Samorządu,Przewodniczących Komisji Programowych i Senatorów Studenckich trwa jeden rok,przy czym kończy się z wyborem nowego Przewodniczącego Samorządu na pierwszymposiedzeniu Parlamentu nowej kadencji.2. Mandat osób wymienionych w ust. 1wygasa na skutek:a) złożenia rezygnacji, b) ukończenia studiów, c) uchwalenia wotum nieufności przez Parlament.3. W przypadku wygaśnięcia mandatu osób wymienionych wust. 1 Parlament dokonuje wyboru nowego przedstawiciela celem obsadzeniazwolnionego mandatu. § 64. 1. Wniosek o wotum nieufności w stosunku do osóbokreślonych w §63 ust.1 może być zgłoszony przez gremia wymienione w §10 ust. 5pkt. a), b), c), d), e) i f). 2. Parlament uchwala wotum nieufności, o którym mowa wust. 1, zgodnie z §11 ust. 2, przy czym nie może być ono głosowane wcześniejniż po tygodniu od dnia zgłoszenia wniosku.3. Parlament uchwala wotum nieufności wobec PrzewodniczącegoSamorządu w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów przy obecności co najmniejpołowy regulaminowego składu.4. Uchwała w sprawie wotum nieufności jest skutecznatylko wtedy, gdy Parlament uchwalając wotum nieufności dokona wyboru następcyna tym samym posiedzeniu. § 65. 1. Prawo zgłaszania list ogólnouczelnianychprzysługuje:a) stowarzyszeniom studenckim,b) organizacjom studenckim,c) kołom naukowym,d) grupom złożonym z jednostek wymienionych pod pkt.a), b) i c).2. Od stowarzyszeń studenckich, o których mowa w ust.1pkt. a) jest wymagany aktualny wpis do ewidencji stowarzyszeń działających wPolitechnice Warszawskiej.3. Jednostki wymienione w ust.1 pkt. b) i c) muszą byćaktualnie zarejestrowane na PW w rozumieniu art.159 Ustawy.4. Osoba, która ubiega się o mandat członka Parlamentuz listy ogólnouczelnianej nie może równocześnie ubiegać się o mandat członkaWRS lub RM. § 66. skreślony


                                                                         § 67. 1.    Komisja Regulaminowa na wniosek osób, o którychmowa w §56 ust. 3 może w formie uchwały stwierdzić nie nabycie mandatu przezosoby, które w okresie wyborów dopuściły się rażącego naruszenia przepisówniniejszego Regulaminu i Ordynacji wyborczej.2.    Uchwałę, o której mowa w ust.1 Komisja Regulaminowapodejmuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 4 członków wterminie 7 dni po ogłoszeniu przez UKW wyników wyborów.                                                                          § 68.

Szczegółową organizację wyborów określa Ordynacja Wyborcza uchwalona przezParlament.Rozdział XII Przepisy końcowe § 69. 1. Zmiany niniejszego Regulaminu uchwala Parlamentwiększością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy regulaminowego składu. 2. Propozycje zmian w niniejszym Regulaminie powinnybyć rozesłane wszystkim członkom Parlamentu na co najmniej 7 dni przed terminemposiedzenia Parlamentu, na którym będą rozpatrywane. § 70. Organem właściwym do dokonywania wykładni niniejszego Regulaminu jestParlament. § 71. Parlament może podejmować uchwały w sprawie przyznania oraz wysokościstypendium dla Senatorów Studenckich oraz UKW z Własnego Funduszu Stypendialnego PW. § 72. 1. Przewodniczący Samorządu i Przewodniczący KomisjiProgramowych mogą na zasadach określonych w Regulaminie Studiów w PW, ubiegaćsię jednokrotnie o urlop okolicznościowy z tytułu pełnionych w Samorządziefunkcji. 2. Wniosek o urlop składa zainteresowana osoba.Wniosek ten może być zaopiniowany przez Parlament. § 73. W przypadku, gdy w innych aktach normatywnych mówi się o wyborachprzedstawicieli Samorządu z jego grona, należy przez to rozumieć ich wybór w wyborach powszechnych lubprzez właściwy organ przedstawicielski Samorządu spośród jego członków. § 74. 1. W przypadku, gdy w innych aktach normatywnych mówisię o “właściwych organach Samorządu” bez bliższego określania o jakie organychodzi, należy przez to rozumieć organy Samorządu, do których zadań należąsprawy uregulowane w tych przepisach. 2. Jeśli ustalenie właściwego organu Samorządu zgodniez ust.1 nie jest jednoznaczne, organ właściwy wskazuje: a) na Uczelni – Przewodniczący Samorządu, b) na Wydziale – Przewodniczący WRS.


                                                                                § 75. 1.    Organy Samorządu działają na Wydziałach, wKolegiach oraz innych jednostkach organizacyjnych PW wykonujących zadaniadydaktyczne, jak np. MCB.2.    W stosunku do organów Samorządu Studentów wpozawydziałowych jednostkach organizacyjnych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Wydziału przy czym : a)    zamiast nazwy Samorządu Studentów Wydziału używasię nazwy Samorząd Studentów danej jednostki organizacyjnej, b)    zamiast nazwy Wydziałowa Rada Samorządu używa sięnazwy Rada Samorządu danej jednostki organizacyjnej, c)    zamiast nazwy Wydziałowa Komisja Wyborcza używa sięnazwy Komisja Wyborcza danej jednostki organizacyjnej, d)    w skład Rady Samorządu pozawydziałowej jednostkiorganizacyjnej wchodzi co najmniej 3członków.                                                                          § 76.

Nie stosowanie się do postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie stanowiprzewinienie przeciwko obowiązkomstudenta PW i może być podstawąwszczęcia postępowania dyscyplinarnego przed Sądem na zasadachprzewidzianych Ustawą, Statutem PW oraz niniejszym Regulaminem.Rozdział XIII Przepisy przejściowe § 77. skreślony § 78. skreślony § 79. 1. skreślony2. skreślony3. Regulamin RM przewidziany niniejszymRegulaminem zostanie uchwalony nie później niż 5 miesięcy od dnia wejścia wżycie niniejszego regulaminu.
Załącznik nr1

do Regulaminu Samorządu StudentówPolitechniki Warszawskiej


„REGULAMIN SĄDU KOLEŻEŃSKIEGO

POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ”Rozdział I

Przepisy ogólne


§ 1.

Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowabez bliższego określenia o:

a) Obwinionym - rozumie się przez tostudenta, przeciwko któremu zostało wszczęte

postępowanie wyjaśniające lub dyscyplinarne..

b) Komisjach dyscyplinarnych - rozumie sięprzez to komisje dyscyplinarne dla studentów oraz

odwoławcze komisje dyscyplinarne dlastudentów.

c) Stronach - rozumie się przez toobwinionego i Rzecznika dyscyplinarnego, w sprawach o

charakterze dyscyplinarnym lub osobywystępujące w charakterze wnioskodawców w

postępowaniu mediacyjnym.

d) Rzeczniku – rozumie się przez to rzecznikadyscyplinarnego powołanego przez Rektora PW,

zgodnie z Ustawą o szkolnictwie wyższym.

e) Postępowaniu – rozumie się przez topostępowanie dyscyplinarne lub postępowanie

mediacyjne przed Sądem.

f) Ustawie – rozumie się przez to ustawę oszkolnictwie wyższym.

g) Rozporządzeniu – rozumie się przez toRozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1

lipca 1991 r. w sprawie szczegółowych zasad itrybu postępowania dyscyplinarnego wobec

studentów.

h) PW – rozumie się przez to PolitechnikęWarszawską

i) Sądzie – rozumie się przez to SądKoleżeński PW.


§ 2.

1. Przed rozpoczęciem postępowaniadyscyplinarnego przed Sądem przeprowadzane jest

postępowanie wyjaśniające zgodnie zRozdziałem 2 Rozporządzenia.

2. Sąd posiada uprawnienia dyscyplinarnewobec studentów PW tylko w przypadku, gdy sprawa

została mu przekazana przez Rektora.


§ 3.

Za ten sam czyn student nie może być ukaranyprzez komisję dyscyplinarną i przez Sąd.


§ 4.

1. W przypadku postępowania mediacyjnego niema zastosowania postępowanie wyjaśniające, o

którym mowa w § 2 ust. 1, a wnioskodawcy samiprzedstawiają dowody na poparcie swoich

stanowisk.

2. Postępowanie mediacyjne kończy sięzawarciem ugody pomiędzy Stronami, a Sąd nie może

wymierzać żadnych kar.


§ 5.

1. Sąd wybiera ze swojego gronaprzewodniczącego na pierwszym posiedzeniu zwołanym przez

Uczelnianego Komisarza Wyborczego SamorząduStudentów.

2

2. Wyboru przewodniczącego dokonuje siębezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym,

w obecności co najmniej 1/3 regulaminowegoskładu.§ 6.

1. Obwinionego nie uważa się za winnegodopóty, dopóki nie zostanie mu udowodniona winaw trybie określonym w niniejszymRegulaminie.

2. Obwiniony nie ma obowiązku dowodzenia swejniewinności, a nie dających się usunąć

wątpliwości nie wolno rozstrzygać na jegoniekorzyść.


§ 7.

1. Wezwania i inne pisma, wysłane Stronom podostatnim znanym adresem, uznaje się za doręczone,

jeżeli Strona, której doręczono zawiadomienieo wszczęciu postępowania, albo która wystąpiła z

wnioskiem o wszczęcie postępowania, zmienimiejsce zamieszkania, nie powiadamiając o tym

Sądu.

2. O obowiązku zawiadomienia o zmianiemiejsca zamieszkania i skutkach jego niedopełnienia

należy poinformować Strony przy pierwszymdoręczeniu.


§ 8.

Wykonanie prawomocnego orzeczeniadyscyplinarnego zarządza Rektor PW.Rozdział II

Postępowanie przed Sądem Koleżeńskimw sprawach o charakterze dyscyplinarnym§ 9.

1. Po otrzymaniu wniosku o wszczęciepostępowania przed Sądem przewodniczący Sądu wyznacza

protokolanta oraz skład orzekający I i IIinstancji.

2. Sąd w I instancji orzeka w składzie 5członków, Sąd w II instancji orzeka w składzie 7 członków.

Spośród składu orzekającego przewodniczącySądu wybiera jego przewodniczącego.

3. Skład orzekający rozpoznaje wniosek naposiedzeniu niejawnym, które odbywa się w terminie do

14 dni od dnia wpłynięcia wniosku.

4. Na posiedzeniu niejawnym skład orzekającyI instancji wydaje postanowienie o:

a) wszczęciu postępowania przed Sądem iskierowaniu wniosku do rozpoznania na rozprawie;

b) odmowie wszczęcia postępowania przed Sądemz powodu nie popełnienia przewinienia

dyscyplinarnego albo znikomej szkodliwościczynu;

c) zwrocie wniosku Rzecznikowi w celuuzupełnienia, wskazując, w jakim zakresie i kierunku

ma nastąpić uzupełnienie postępowania, orazwyznaczając termin na uzupełnienie wniosku,

który nie powinien przekraczać 14 dni.


§ 10.

1. Odpisy postanowień wydanych na posiedzeniuniejawnym doręcza się Stronom.

2. Na postanowienie odmawiające wszczęciapostępowania przed Sądem przysługuje

wnioskującemu prawo wniesienia zażalenia doSądu II instancji. Termin wniesienia zażalenia

wynosi 14 dni od dnia doręczeniapostanowienia. Sąd II instancji rozpatruje zażalenie w trybie §27.


§ 11.

1. Przewodniczący składu orzekającego:

a) wyznacza termin rozprawy, która powinnaodbyć się w ciągu 30 dni od daty wniesienia

wniosku;

b) zawiadamia na piśmie Rzecznika i Rektora oterminie rozprawy;

c) wzywa na rozprawę Strony i zawiadamiaobrońcę o terminie rozprawy;

d) wzywa na rozprawę świadków i biegłych.

2. Obwinionemu doręcza się wraz z wezwaniem:

a) odpis wniosku Rzecznika o ukaranie;

b) listę członków składu orzekającego;

c) pouczenie o uprawnieniach wynikających zprzepisu § 7, § 12 i skutkach niestawiennictwa na rozprawę.

3. Termin rozprawy wyznacza się tak, abymiędzy doręczeniem obwinionemu wezwania a dniem

rozprawy upłynęło co najmniej 7 dni.


§ 12.

1. Członek składu orzekającego ulegawyłączeniu, jeżeli istnieje okoliczność, która może wzbudzać

wątpliwości co do jego bezstronności w danejsprawie.

2. Wniosek o wyłączenie może zgłosić każda zeStron nie później niż przed rozpoczęciem rozprawy.

3. Wniosek o wyłączenie rozpoznaje składorzekający na posiedzeniu niejawnym przed rozprawą.

Członek składu orzekającego, w sprawie któregozłożono wniosek o wyłączenie nie ma prawa

głosu w tej sprawie. W razie niemożliwościpodjęcia decyzji, głos decydujący ma przewodniczący

składu orzekającego.

4. Decyzja w sprawie wniosku, o którym mowa wust. 2 i 3, powinna być ogłoszona nie później niż

przed rozpoczęciem rozprawy.

4. PrzewodniczącySądu wyznacza innego członka składu orzekającego w miejsce wyłączonego.


§ 13.

1. Obwiniony może dla potrzeb postępowaniaprzybrać obrońcę. Obrońcą może być każda

pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełnązdolność do czynności prawnych, która w ocenie

obwinionego daje rękojmię należytej obronyjego interesów.

2. Obwiniony i obrońca mają prawo dozapoznania się z aktami sprawy i sporządzania z nich

odpisów i notatek.


§ 14.

1. Nieusprawiedliwione niestawiennictwo narozprawę obwinionego, któremu wezwanie doręczono

prawidłowo, nie stanowi przeszkody dorozpoznania sprawy.

2. W razie uznania niestawiennictwaobwinionego na rozprawę za usprawiedliwione, skład

orzekający odracza rozprawę i wyznacza nowyjej termin. Rozprawa może ulec odroczeniu na

okres do 30 dni. Jeżeli jednak w tym terminiestawienie się obwinionego z przyczyn od niego

niezależnych nie jest możliwe, termin tenmoże zostać przedłużony do czasu ustania powstałych

przeszkód.


§ 15.

1. Rozprawą kieruje przewodniczący składuorzekającego.

2. Rozprawa rozpoczyna się od sprawdzeniaobecności Stron i usunięcia świadków z sali, po czym

przewodniczący odczytuje wniosek o wszczęciepostępowania dyscyplinarnego, wraz z

uzasadnieniem. Następnie zapytuje obwinionego,czy przyznaje się do popełnienia zarzucanego

mu czynu oraz czy i jakie zamierza złożyćwyjaśnienia.

3. Po złożeniu wyjaśnień przez obwinionegoprzewodniczący zarządza postępowanie dowodowe:

skład orzekający przesłuchuje świadków ibiegłych oraz przeprowadza inne dowody zebrane w

postępowaniu wyjaśniającym. Jeżeli żadna zeStron postępowania nie wyrazi sprzeciwu, a

bezpośrednie przeprowadzenie dowodu nie jestniezbędne, przewodniczący może odczytać

zeznania świadków i opinie biegłych orazprzedstawić inne dowody zebrane w postępowaniu

wyjaśniającym.

4. W trakcie rozprawy skład orzekający, nawniosek Stron lub z własnej decyzji, dopuszcza dowody

z zeznań świadków i opinii biegłych oraz innedowody, jeżeli uzna, że ich przeprowadzenie jest

istotne dla sprawy.

5. Rzecznik oraz obwiniony lub jego obrońcamają prawo wypowiadać się co do każdego dowodu, a

także zadawać pytania świadkom i biegłym.

6. Jeżeli wyjaśnienia obwinionego, który narozprawie przyznaje się do winy, nie budzą wątpliwości,

skład orzekający za zgodą Stron może nieprzeprowadzać postępowania dowodowego lub

ograniczyć je.

7. Po zakończeniu postępowania dowodowegoprzewodniczący składu orzekającego udziela głosu

rzecznikowi, obrońcy i obwinionemu.Obwinionemu przysługuje zawsze głos ostatni.


§ 16.

Z przebiegu rozprawy sporządza się protokół,który podpisują przewodniczący składu orzekającego

i protokolant.


§ 17.

1. Po wysłuchaniu głosów Stron przewodniczącyskładu orzekającego zamyka rozprawę i skład

orzekający przystępuje niezwłocznie do naradynad orzeczeniem.

2. Przebieg narady i głosowania nadorzeczeniem są tajne. Podczas narady i głosowania oprócz

członków składu orzekającego może być obecnyjedynie protokolant, chyba że przewodniczący

składu orzekającego uzna jego obecność zazbędną.

3. Narada i głosowanie odbywają się osobno codo winy i osobno co do kary. Przewodniczący

składu orzekającego głosuje ostatni.


§ 18.

1. Postanowienia i orzeczenia składuorzekającego zapadają zwykłą większością głosów.

2. Głosy członków składu orzekającego wstrzymującychsię od głosowania liczą się na korzyść

obwinionego.

3. Jeżeli przy głosowaniu co do kary zdaniaczłonków składu orzekającego tak się podzielą, że na

żadną z proponowanych kar nie przypadniewiększość głosów, zdanie najmniej przychylne dla

obwinionego przyłącza się do zdanianajbardziej doń zbliżonego.

4. Przegłosowany członek składu orzekającegoma prawo złożyć na piśmie zdanie odrębne, z

uzasadnieniem.


§ 19.

1. Skład orzekający wydaje orzeczenie:

a) o ukaraniu, mocą którego uznaje obwinionegoza winnego popełnienia zarzucanego mu czynu, i

wymierza karę;

b) umarzające postępowanie i rozstrzygające oprzekazaniu sprawy do rozpatrzenia przez komisję

dyscyplinarną, jeśli uzna, że należyzastosować kary, których nie może wymierzać Sąd.

c) uniewinniające od postawionych zarzutów.

2. Przy wymiarze kary bierze się pod uwagęstopień winy, rodzaj, znaczenie i skutki czynu.

3. Jeżeli obwiniony dopuścił się kilkuprzewinień rozpoznawanych w jednym postępowaniu

dyscyplinarnym, wymierza się jedną karę za wszystkieprzewinienia.

4. Karami dyscyplinarnymi, które może orzekaćSąd są:

a) upomnienie;

b) nagana;

5

c) nagana z ostrzeżeniem.


§ 20.

1. Orzeczenie jest sporządzane na piśmie izawiera:

a) nazwę Sądu, datę i miejsce rozpoznaniasprawy i wydania orzeczenia;

b) imiona i nazwiska członków składuorzekającego, Rzecznika, obrońcy i protokolanta;

c) imię i nazwisko oraz inne dane określającetożsamość obwinionego, w tym również nr

albumu, wydział, kierunek i rok studiów;

d) opis zarzucanego czynu, z podaniem miejscai daty jego popełnienia;

e) rozstrzygnięcie Sądu;

f) uzasadnienie zawierające wyjaśnieniepodstawy faktycznej i wskazanie podstawy prawnej

orzeczenia.

2. Orzeczenie wraz z uzasadnieniem podpisująwszyscy członkowie składu orzekającego.§ 21.

1. Orzeczenie powinno być ogłoszonebezpośrednio po naradzie.

2. Po ogłoszeniu orzeczenia przewodniczącyskładu orzekającego podaje ustnie motywy orzeczenia i

poucza obwinionego o trybie i terminiewniesienia odwołania.

3. Orzeczenie wraz z uzasadnieniem powinnobyć doręczone Stronom w terminie 14 dni od jego

ogłoszenia.


§ 22.

1. Od orzeczenia Sądu I instancji Stronomprzysługuje prawo wniesienia odwołania do Sądu II

instancji.

2. Odwołanie, wraz z uzasadnieniem i odpisamidla Stron, wnosi się za pośrednictwem

przewodniczącego Sądu, w terminie 14 dni oddnia doręczenia orzeczenia. Złożenie odwołania

wstrzymuje wykonanie orzeczenia.

3. Niewniesienie lub cofnięcie odwołaniaprzed rozpoczęciem rozprawy odwoławczej powoduje

uprawomocnienie się orzeczenia.


§ 23.

1. Przewodniczący Sądu odrzuca odwołanie wrazie wniesienia go po upływie terminu

przewidzianego w § 22 ust. 2 albo przez osobęnieuprawnioną.

2. Przewodniczący Sądu, na wniosek Strony,przywraca uchybiony termin, jeśli uprawdopodobni

ona, że uchybienie nastąpiło z przyczyn odniej niezależnych.

3. Wniosek o przywrócenie terminu składa sięwraz z odwołaniem do przewodniczącego Sądu

w terminie 7 dni od dnia ustania przeszkody.


§ 24.

Przewodniczący Sądu, po stwierdzeniu, żeodwołanie zostało wniesione w terminie lub nie odpowiada

innym warunkom formalnym, wyznaczaprotokolanta, skład orzekający i spośród składu orzekającego

wybiera jego przewodniczącego i zarządzadoręczenie odpisu odwołania Stronie przeciwnej.

Rozprawa odwoławcza powinna odbyć się wterminie 14 dni od dnia złożenia odwołania. Przepisy §

11 ust.1 pkt. b) i c) § 12 i § 13 stosuje sięodpowiednio.


§ 25.

1. Rozprawę odwoławczą rozpoczyna ustnesprawozdanie, w którym członek składu Sądu

II instancji, wyznaczony jako sprawozdawca,przedstawia przebieg dotychczasowego

postępowania, treść zaskarżonego orzeczenia,przytoczone w odwołaniu zarzuty oraz okoliczności

faktyczne sprawy, jak również zawiadamiaStrony o postanowieniu składu orzekającego w

sprawie dopuszczenia nowych dowodów.

2. Strony mogą składać wyjaśnienia,oświadczenia i wnioski ustne lub na piśmie.

3. Przed zakończeniem rozprawy odwoławczejprzewodniczący składu orzekającego udziela głosu

Rzecznikowi oraz obrońcy i obwinionemu, przyczym pierwszy głos przysługuje Stronie, która

wniosła odwołanie.

5. Przepisy §14, § 15 ust. 1, 3, 5, 6 i 7 oraz § 16 - § 18 stosuje się odpowiednio.


§ 26.

1. Skład orzekający II instancji bądźutrzymuje w mocy orzeczenie składu orzekającego I instancji,

bądź je uchyla i sam wydaje orzeczenie.Przepisy § 19 - § 21 stosuje się odpowiednio.

2. Skład orzekający II instancji możezaostrzyć orzeczoną karę jedynie wówczas, gdy orzeczenie

dyscyplinarne zostało zaskarżone przezRzecznika dyscyplinarnego na niekorzyść obwinionego.

3. Jeżeli obwiniony został niesłusznie uniewinnionyalbo zachodzi konieczność uzupełnienia

postępowania dowodowego, a orzeczeniezaskarżył Rzecznik, skład orzekający II instancji uchyla

orzeczenie w całości i przekazuje sprawę doponownego rozpoznania przez inny skład orzekający

I instancji.§ 27.

1. Skład orzekający II instancji rozpoznajena posiedzeniu niejawnym zażalenie Rzecznika na

postanowienie odmawiające wszczęciapostępowania dyscyplinarnego. Rozpoznanie zażalenia

następuje w terminie 14 dni od dniawpłynięcia zażalenia.

2. Uwzględniając zażalenie, skład orzekającyII instancji wydaje postanowienie o wszczęciu

postępowania dyscyplinarnego.

3. Postanowienie składu orzekającego IIinstancji, utrzymujące w mocy zaskarżone postanowienie o

odmowie wszczęcia postępowaniadyscyplinarnego, kończy postępowanie.


§ 28.

Przepisy dotyczące odwołań stosuje sięodpowiednio do rozpatrywania zażaleń.


§ 29.

1. Nie można wszcząć postępowaniadyscyplinarnego po upływie sześciu miesięcy od dnia

uzyskania przez właściwy organ wiadomości opopełnieniu czynu lub trzech lat od jego

popełnienia. Jeżeli czyn stanowiprzestępstwo, okres ten pokrywa się z okresem przedawnienia dla

tego przestępstwa, przewidzianego w Kodeksiekarnym.

2. Przedawnienie orzekania następuje równieżpo upływie roku od opuszczenia uczelni przez

studenta.


§ 30.

1. Zatarcie kary dyscyplinarnej następuje zmocy prawa po upływie trzech lat od uprawomocnienia

się orzeczenia o ukaraniu.

2. Organ, który orzekł karę dyscyplinarną,może nie wcześniej jednak niż po upływie jednego roku

od wydania orzeczenia o ukaraniu, na wniosekukaranego lub Rzecznika, orzec zatarcie lub

darowanie kary.


Rozdział III

Wznowienie postępowania


§ 31.

1. Postępowanie dyscyplinarne zakończoneprawomocnym orzeczeniem można wznowić, jeżeli:

a) w związku z postępowaniem dopuszczono sięprzestępstwa, a istnieje uzasadniona podstawa

do przyjęcia, że mogło to mieć wpływ na treśćorzeczenia;

b) po wydaniu orzeczenia ujawnią się nowefakty lub dowody nie znane przedtem, wskazujące

na to, że obwiniony jest niewinny.

2. Wniosek o wznowienie postępowaniadyscyplinarnego może wnieść osoba ukarana lub Rzecznik.

3. Wniosek o wznowienie postępowaniadyscyplinarnego należy wnieść w ciągu 30 dni od dnia,

w którym Strona dowiedziała się o przyczynieuzasadniającej wznowienie.

4. Wniosek o wznowienie postępowaniadyscyplinarnego wnosi się do przewodniczącego Sądu.

Przewodniczący Sądu wyznacza inny składorzekający, który bada na posiedzeniu niejawnym, czy

wniosek złożony został w terminie i czyopiera się na przesłankach określonych w ust. 1.

5. W przypadku braku warunków do wznowieniapostępowania skład orzekający wniosek odrzuca;

w przeciwnym razie wydaje postanowienie owznowieniu postępowania.

6. Do wznowienia i dalszego postępowania powznowieniu stosuje się odpowiednio przepisy

niniejszego Regulaminu.


Rozdział IV

Postępowanie mediacyjne przed SądemKoleżeńskim


§ 32.

Drobne sprawy konfliktowe z uczestnictwemstudentów PW, mogą być rozpoznawane przez Sąd w

celu polubownego ich rozstrzygnięcia.§ 33.

Rozpoznaniu przez Sąd podlegają spory pomiędzyStronami, które wyraziły na piśmie chęć

polubownego rozstrzygnięcia konfliktu. Sąd wtakim sporze pełni rolę arbitra.


§ 34.

1. W postępowaniu mediacyjnym Składorzekający składa się z trzech arbitrów, z czego jeden

wyznaczany jest przez Przewodniczącego Sądu,a pozostałych dwóch mają prawo wybrać Strony

z listy członków Sądu.

2. W przypadku gdy Strony nie wyznaczą wewniosku o wszczęcie postępowania mediacyjnego

arbitrów, wyznacza ich Przewodniczący Sądu.


§ 35.

Sąd wyznacza termin rozprawy w ciągu 14 dniod daty złożenia wniosku o wszczęcie postępowania

mediacyjnego. Rozprawa odbywa w ciągu 30 dniod dnia złożenia wniosku.


§ 36.

Wniosek o wszczęcie postępowania mediacyjnegozawiera:

a) miejscowość i datę złożenia wniosku;

b) imiona i nazwiska Stron, adres oraz innedane określające ich tożsamość, w tym również nr

albumu, wydział, kierunek i rok studiów;

c) dokładne określenie zaistniałychokoliczności, żądań Stron wraz z ich uzasadnieniem oraz z

powołaniem dowodów na poparcie przytoczonychokoliczności;

d) imiona i nazwiska arbitrów wyznaczonychprzez Strony, z listy członków Sądu;

e) czytelne podpisy Stron.


§ 37.

Strona może żądać wyłączenia arbitra zewzględu na uzasadnione wątpliwości, co do jego

bezstronności lub niezależności wobec Stron.Strona w takim wypadku zwraca się do

Przewodniczącego Sądu z pisemnym wnioskiem owyłączenie arbitra, podając podstawy jego

wyłączenia. Decyzję o wyłączeniu arbitrapodejmuje Przewodniczący Sądu. Jeśli nastąpi wyłączenie

arbitra Przewodniczący Sądu wyznacza nowegoarbitra.


§ 38.

Niestawienie się jednej ze Stron narozprawie, nie stanowi przeszkody do odbycia się rozprawy.


§ 39.

1. Rozprawa w trakcie postępowaniamediacyjnego odbywa się według następującego porządku:

a) otwarcie posiedzenia Sądu, przedstawienieskładu orzekającego;

b) sprawdzenie obecności Stron i osóbwezwanych na rozprawę;

c) usunięcie świadków z sali;

d) odczytanie wniosku o wszczęciepostępowania mediacyjnego przez jednego z arbitrów;

e) zgłoszenie wniosków formalnych i dowodów;

f) postępowanie dowodowe (przesłuchaniewnioskodawców, opinie biegłych, zapoznanie

z dokumentami, itp.);

g) wysłuchanie wyjaśnień Stron i świadków;

h) tajna narada arbitrów;

i) przedstawienie Stronom stanowiska arbitrówi wysłuchanie ostatecznego stanowiska Stron;

j) podpisanie ugody przez Strony i składorzekający,

k) ogłoszenie ugody albo decyzji Sądu, októrych mowa w § 40 ust. 1 i 2.

2. Rozprawa może zostać przez składorzekający odroczona z ważnej przyczyny lecz nie dłużej niż

na okres 14 dni.§ 40.

1. Postępowanie mediacyjne kończy sięzawarciem ugody przez Strony albo umorzeniem

postępowania w przypadku braku woli Stron dozawarcia ugody. Ugoda wymaga zatwierdzenia przez Sąd.

2. Sąd, o ile w trakcie postępowania okażesię, że wymaga tego waga rozpoznawanej sprawy,

zawiadomi Rektora o postępowaniu uchybiającymgodności studenta lub naruszeniu przepisów

obowiązujących w PW i umorzy postępowanie.

3. Poprzez zawarcie ugody Strona, możezobowiązać się do:

a) przeproszenia pokrzywdzonego, w terminieokreślonym przez Sąd;

b) naprawienia szkody w terminie określonymprzez Sąd;

c) wykonania określonej pracy na rzecz DomuStudenckiego, Wydziału lub innych jednostek

PW;

d) zezwolić na podanie treści ugody dowiadomości ogółowi studentów PW;

e) zezwolić na zawiadomienie o treści ugodywładz akademickich Uczelni, opiekunów,

organizacji społecznych i politycznych;

f) zobowiązać się do wykonania innychczynności, które będą adekwatne do wagi czynu.

4. Sąd czuwa nad wykonaniem przez Stronęzobowiązań, o których mowa w ust. 3. Niewykonanie

tych zobowiązań, może być podstawą dozawiadomienia Rektora przez Sąd o konieczności

wszczęcia postępowania dyscyplinarnego.


§ 41.

Ogłoszenie ugody albo decyzji, o których mowaw § 40 ust. 1 i 2 kończy postępowanie.


§ 42.

1. Odpisy ugody albo decyzji, o których mowa w §40 ust. 1 i 2 otrzymuje każda ze Stron.

2. Od zawartej ugody albo decyzji, o którychmowa w § 40 ust. 1 i 2 nie przysługuje odwołanie.


§ 43.

Z rozprawy i każdej czynności Sądu, wpostępowaniu mediacyjnym sporządzany jest przez arbitrów

protokół.


§ 44.

Ugoda zawarta przed Sądem musi byćsporządzona na piśmie. Ugoda zawiera:

a) miejscowość i datę jej sporządzenia;

b) nazwę Sądu;

c) imiona i nazwiska arbitrów;

d) imiona i nazwiska Stron, adresy oraz innedane określające ich tożsamość, w tym również nr

albumu, wydział, kierunek i rok studiów;

e) zobowiązania Stron;

f) podpisy arbitrów i Stron.


Rozdział V

Postanowienia końcowe


§ 45.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszymRegulaminie stosuje się przepisy Ustawy, odpowiednio

przepisy Rozporządzenia oraz inne, właściweprzepisy prawa.