Regulamin Samorządu 2004.11.03

Z wikiSSPW
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

REGULAMIN SAMORZĄDU STUDENTÓW


POLITECHNIKIWARSZAWSKIEJ

Uchwalony przezParlament Studentów PW w dniu 8 lutego 1995 r.z poprawkami z dnia

04.12.1996r,

30.11.1997r., 16.11.2001r.,

03.06.2002r.,

23.01.2003r.,

20.10.2003r.,

03.11.2004r.

Rozdział I Postanowienia ogólne § 1. 1. Samorząd Studentów PW tworzą wszyscy studenci PW. 2. Samorząd współtworzy samorządną społecznośćakademicką PW. §11.W treści niniejszego Regulaminustosuje się następujące określenia i skróty, które oznaczają odpowiednio:1. Regulamin – Regulamin Samorządu Studentów PW,2. Parlament – Parlament Studentów PW, o którym mowa wRozdziale II Regulaminu, 3. Samorząd – Samorząd Studentów PW,4. Przewodniczący Samorządu – Przewodniczący SamorząduStudentów PW,5. Senatorowie Studenccy – Studenci – członkowieSenatu PW, o których mowa w Rozdziale IV Regulaminu,6. Kolegium – Kolegium Senatorów Samorządu StudentówPW, o którym mowa w Rozdziale V Regulaminu, 7. WRS – Wydziałowa Rada Samorządu oraz Rady Samorząduinnych jednostek organizacyjnych Uczelni(Statut PW w dziale II posługuje się pojęciem „jednostek organizacyjnych”.Podstawowe Jednostki organizacyjne to Wydział, Kolegium i Szkoła. Innejednostki organizacyjne PW to Studium Ogólnouczelniane. Jednostkamiorganizacyjnymi Wydziału są instytut, katedra i zakład. Z Regulaminu niewynika, w których tych jednostkach organizacyjnych oprócz Wydziałów działająorgany Samorządu), 8. RM – Rada Mieszkańców Domu Studenckiego, o którejmowa w Rozdziale VII Regulaminu, 9. Sąd – Sąd Koleżeński, o którym mowa w Rozdziale XRegulaminu, 10. UKW – Uczelniany Komisarz Wyborczy, o którym mowa w§ 57 ust. 1 Regulaminu, 11. PW, Uczelnia – Politechnika Warszawska,12. Komisja Wyborcza, KW – Wydziałowa Komisja Wyborcza,Komisja Wyborcza Domu Studenckiego,13. Ustawa – Ustawa o Szkolnictwie Wyższym zdnia 12 września 1990 r. (Dz.U. z 1990,nr 65, poz. 385 ze zm.),14. Komisje Programowe – komisje, o których mowa w Rozdziale III Regulaminu,

15. KomisjaRegulaminowa – komisja, o której mowa w o Rozdziale IX Regulaminu,

16. Budżet –podział środków budżetowych z Funduszu Kulturalno-Wychowawczego

                                                                          § 2. 

Samorząd działa na podstawie Ustawy, Statutu PW ininiejszego Regulaminu.

                                                                          § 3. 

Samorząd działając poprzez swoje organy:

1. reprezentuje interesy studentów na Uczelni i nazewnątrz, 2. wyraża opinie społeczności studentów PW w sprawach,którymi społeczność ta jest zainteresowana, 3. uczestniczy, poprzez swoich przedstawicieli worganach kolegialnych, w podejmowaniu decyzji w sprawach PW, a w szczególności:a) opiniuje projekty decyzji organów PW w sprawachdotyczących studentów w tym związanych z organizacją i regulaminem studiów, b) współpracuje z władzami Uczelni i Wydziałów wdziałaniach zmierzających do poprawy systemu kształcenia, c) uczestniczy w podziale środków i przyznawaniuświadczeń z Własnego Funduszu Stypendialnego PW oraz innych środków, z którychprzyznaje się stypendia i nagrody na zasadach określonych w odrębnychprzepisach, d) porozumiewa się z odpowiednimi organami Uczelni wsprawach podziału Funduszu Pomocy Materialnej i współdecyduje w zakresiepodziału środków przeznaczonych na cele studenckie. e) dba o rozwój kultury, sportu i turystyki wśródstudentów oraz wspiera studencki ruch naukowy,4. broni praw studentów.Rozdział II Parlament Studentów § 4. Parlament jest najwyższym organem uchwałodawczym Samorządu z uwzględnieniem§19. § 5. 1. Parlament składa się z: a) przewodniczących WRS, b) delegatów wybranych po jednym z każdego WRS, c) delegatów w liczbie 8 wybranych w wyborachogólnouczelnianych zgodnie z §65,d) delegatów wybranych po jednym z każdej RM. e) Delegatów, o których mowa w ust.1 pkt. b) i d)wybierają ze swojego grona odpowiednio właściwa WRS i RM. 2. Ilekroć w niniejszym Regulaminie używa siępojęcia skład regulaminowy, oznacza ono liczbę członków Parlamentu wynikającą zust. 1. § 6. Student PW może posiadać tylko jeden mandat członka Parlamentu. § 7. Parlament podejmuje decyzje w sprawach: a) zastrzeżonych do jego wyłącznej kompetencji wniniejszym Regulaminie,b) wszystkich innych, nie zastrzeżonych w niniejszymRegulaminie do wyłącznej kompetencji innych organów Samorządu. § 8. 1. Parlament podejmuje decyzje oraz wyraża opinie wformie uchwał. 2. Uchwały Parlamentu są wiążące dla wszystkichorganów Samorządu chyba, że z treści uchwały wynika inaczej.

3. Podejmowanie uchwał przez Parlamentnastępuje w głosowaniu jawnym, chyba, że przepisy Regulaminu stanowią inaczej.

                                                                          § 9.

Parlament wybiera ze swojego grona Przewodniczącego Samorządu Studentów PW. § 10. 1. Posiedzenia Parlamentu są jawne. 2. Parlament obraduje na posiedzeniach zwyczajnych inadzwyczajnych. 3. Posiedzenia zwyczajne zwołuje PrzewodniczącySamorządu co najmniej 4 razy w roku. Imienne, pisemne zawiadomienia rozsyła sięwszystkim członkom Parlamentu, nie później niż na 14 dni przed posiedzeniem. 4. Posiedzenia zwyczajne mają charakter: wyborczy,budżetowy, programowy i sprawozdawczy. Parlament rozpoczyna kadencję posiedzeniem wyborczym, a kończyposiedzeniem sprawozdawczym.5. Posiedzenia nadzwyczajne zwołuje PrzewodniczącySamorządu z własnej inicjatywy lub na wniosek: a) Rektora PW, b) Komisji Programowej, c) co najmniej połowy Senatorów Studenckich, d) co najmniej 1/4 ogólnej liczby jednostek spośródWRS lub RM, e) co najmniej 1/4 regulaminowego składu Parlamentu, f) Komisji Regulaminowej. 6. Posiedzenie nadzwyczajne odbywa się w terminie 7dni od dnia złożenia wniosku przez organyokreślone w ust.5. W takim przypadku, zawiadomienia o posiedzeniu sąprzekazywane wszystkim członkom Parlamentu, niezwłocznie po ustaleniu terminuposiedzenia. § 11. 1. Parlament podejmuje uchwały bezwzględną większościągłosów w obecności co najmniej 1/3 regulaminowego składu, chyba że niniejszyRegulamin stanowi inaczej. 2. Parlament podejmuje uchwały w sprawach personalnychbezwzględną większością głosów, w głosowaniu tajnym, w obecności co najmniej 1/3 regulaminowego składu. 3. Parlament podejmuje uchwały w sprawachproceduralnych zwykłą większością, w obecności co najmniej 1/3 regulaminowegoskładu. Uchwała jest uchwałą w sprawach proceduralnych, jeżeli z jej treściwynika, że jest ona wiążąca wyłącznie dla członków Parlamentu i tylko na czasdanego posiedzenia. § 12.

W zakresie pełnienia swego mandatu członek Parlamentuzobowiązany jest do:

a) czynnego udziału w jego pracach, b) działania zgodnie z jego uchwałami, c) uczestniczenia w pracach co najmniejjednej Komisji Programowej. § 13. 1. Do obowiązków Przewodniczącego Samorządu należy: a) koordynacja prac organów Samorządu, b) reprezentowanie Samorządu na zewnątrz, c) czuwanie nad przestrzeganiem przez organy Samorządupostanowień niniejszego Regulaminu i innych przepisów prawa, d) nadzorowanie wykonywania uchwał Parlamentu, e) dysponowanie, w uzgodnieniu zprzewodniczącym Komisji Finansowo–Gospodarczej, środkami, o których mowa w §37ust. 2 pkt. b),f) dbanie o zapewnienieorganom Samorządu odpowiednich warunków dla ich działalności, g) kierowanie pracami Parlamentu, h) prowadzenie polityki informacyjnej. 2. Przewodniczący Samorządu za swoją pracę odpowiadaprzed Parlamentem i Komisją Regulaminową. § 14. Przewodniczący Samorządu może powoływać swoich pełnomocników do sprawwymienionych w §13 ust.1 pkt. b), f), h) określając zakres ichkompetencji oraz termin wygaśnięcia pełnomocnictwa.


Rozdział III KomisjeProgramowe § 15. Komisje ProgramoweSamorządu Studentów PW są uczelnianymi organami Samorządu powołanymi dowypełniania jego podstawowych zadań.


                                                                         § 16. 

Kompetencje Komisji Programowych określa Parlament w drodzeuchwały, zwanej uchwałą kompetencyjną.


                                                                         § 17. 1.    W Uczelni funkcjonują następujące KomisjeProgramowe: a)    Socjalna, b)    Dydaktyczna, c)    Finansowo–Gospodarcza, d)    Zagraniczna, e)    Kultury, f)     Sportu i Turystyki, g)    Domów Studenckich. 2.    Parlament może powoływać Komisje doraźne określajączakres ich kompetencji oraz termin realizacji powierzonego zadania.                                                                          § 18. 1.    W skład Komisji Socjalnej wchodzą: a)    delegaci wybrani po jednym z każdej WRS,b)    przewodniczący tej Komisji,c)    przewodniczący Komisji Domów Studenckich. 2.    W skład Komisji Dydaktycznej wchodzą: a)    delegaci wybrani po jednym z każdej WRS,b)    delegaci wybrani po jednym przez każdą jednostkęlub grupę jednostek wymienionych w §65 ust.1 posiadającą swojąreprezentację w Parlamencie w rozumieniu §5 pkt. c),c)    trzej przedstawiciele Kół Naukowych działających wPolitechnice Warszawskiej, wybrani na podstawie odrębnych przepisów,d)    przewodniczący tej Komisji.3.    W skład Komisji Domów Studenckich wchodzą: a)    przewodniczący RM–ów,b)    przewodniczący tej Komisji,c)    przewodniczący Komisji Socjalnej. 4.    W skład pozostałych Komisji Programowych wchodzą: a)    delegaci wybrani po jednym z każdej WRS,b)    delegaci wybrani po jednym przez każdą jednostkęlub grupę jednostek wymienionych w §65 ust.1 posiadającą swojąreprezentację w Parlamencie w rozumieniu §5 pkt. c),c)    przewodniczący właściwej Komisji. 5.    Przewodniczących Komisji Programowych wybiera zeswojego grona Parlament. 6.    Pracami Komisji Programowej kieruje jejPrzewodniczący. 


§ 181.

Członkowie KomisjiProgramowej mają prawo do:a) reprezentowania środowiska studenckiego Uczelni wzakresie działania Komisji po udzieleniu pełnomocnictwa przez PrzewodniczącegoKomisji,b) zabierania głosu, zgłaszania tematów do dyskusji,zgłaszania wniosków o podjęcie uchwały i głosowania na forum Komisji,c) składania interpelacji i zapytań doPrzewodniczącego Komisji i żądania odpowiedzi,d) zgłaszania wniosku o wotum nieufności wobecPrzewodniczącego Komisji zgodnie z §64 ust. 1 Regulaminu SamorząduStudentów PW. §182.W zakresie pełnieniaswego mandatu członek Komisji Programowej zobowiązany jest do:a) regularnego i czynnego udziału w jej pracach,b) działania zgodnie z jej uchwałami i uchwałamiParlamentu,c) informowania na bieżąco organów delegujących opracach Komisji. § 19. KomisjaProgramowa podejmuje uchwały w trybie §11. Komisja działa jako ogólnouczelnianyorgan uchwałodawczy w rozumieniu Ustawy w sprawach należących do jejkompetencji. § 20. UchwałaKomisji Programowej staje się prawomocna po kontrasygnowaniu jej treści przezPrzewodniczącego Samorządu. Przewodniczący Samorządu ma prawo odmówićpodpisania uchwały Komisji tylko w przypadku stwierdzenia jej niezgodności zuchwałami Parlamentu, uchwałami innych Komisji Programowych, Statutem PW,niniejszym Regulaminem i innymi przepisami prawa. Wobec podtrzymania uchwałyprzez Komisję w niezmienionym brzmieniu, o jej prawomocności decyduje KomisjaRegulaminowa. § 21. 1. Posiedzenia Komisji Programowej są jawne.2. Komisja Programowa obraduje na posiedzeniachzwyczajnych i nadzwyczajnych.3. Posiedzenia zwyczajne Komisji Programowej zwołujejej Przewodniczący z własnej inicjatywy.4. Posiedzenia nadzwyczajne Komisji Programowej zwołujejej Przewodniczący z własnej inicjatywy lub na wniosek:a) Przewodniczącego Samorządu,b) Komisji Regulaminowej,c) co najmniej 1/4 regulaminowego składu KomisjiProgramowej.5. Posiedzenie zwyczajne zwoływane jest nie rzadziejniż jeden raz w miesiącu (z wyłączeniem miesięcy: lipiec, sierpień, wrzesień),a zawiadomienia o nim rozsyła się nie później niż na 14 dni przed posiedzeniem.6. Posiedzenie zwyczajne KomisjiFinansowo–Gospodarczej oraz Komisji Socjalnej zwoływane jest nie rzadziej niżraz na trzy miesiące (z wyłączeniem miesięcy: lipiec, sierpień, wrzesień), azawiadomienia o nim rozsyła się nie później niż 14 dni przed posiedzeniem.7. Posiedzenie nadzwyczajne odbywa się w terminie 7dni od daty wpłynięcia wniosku. Zawiadomienia o posiedzeniu sąprzekazywane niezwłocznie po ustaleniu terminu posiedzenia.8. Posiedzenia Komisji Programowej prowadzi jejPrzewodniczący lub upoważniony przez niego członek właściwej Komisji lubczłonek Kolegium Senatorów.


                                                                         § 22. Dopodstawowych obowiązków Przewodniczącego Komisji Programowej należy: a)    Kierowanie pracami Komisji Programowej,b)    Kierowanie wykonywaniem uchwał Parlamentu i KomisjiProgramowej,c)    Reprezentowanie Samorządu w sprawach będących wkompetencji Komisji Programowej jako zastępcy Przewodniczącego SamorząduStudentów PW,d)    W sytuacjach nagłych podejmowanie decyzji, wporozumieniu z Przewodniczącym Samorządu Studentów PW, w sprawach będących wkompetencji Komisji Programowej,e)    Przeprowadzenie na początku kadencji szkoleniaczłonków Komisji Programowej w zakresie rozliczania dofinansowań oraz zadań icelów stojących przed Komisją Programową,f)     Składanie sprawozdań z bieżącej działalności nakażdym posiedzeniu Komisji Programowej oraz przedstawianie pisemnych sprawozdańfinansowych, co najmniej raz na 3 miesiące (z wyłączeniem miesięcy: lipiec,sierpień, wrzesień),g)    Udzielanie odpowiedzi na interpelacje i zapytaniaczłonków Komisji Programowej,h)    Informowanie przewodniczących organów delegującycho nieobecnościach członków Komisji Programowej na jej posiedzeniach,i)     Prowadzenie dokumentacji z wniosków odofinansowanie,j)     Umożliwianie członkom Komisji Programowej wglądu dodokumentacji wymienionej w pkt. i), k)    Przekazanie kompletnej dokumentacji wymienionej wpkt. i) i pozostałych istotnych dokumentów niewymienionych w tym paragrafiePrzewodniczącemu Komisji Programowej kolejnej kadencji.Rozdział IV

Przedstawiciele studentów w Senacie PW § 23. 1. Senatorowie Studenccy reprezentują społecznośćstudentów w Senacie PW i biorą aktywny udział w jego pracach. 2. Liczbę Senatorów Studenckich określają odpowiednieprzepisy. § 24. 1. Przewodniczący Samorządu i przewodniczący KomisjiProgramowych pełnią funkcję Senatorów Studenckich z mocy niniejszegoRegulaminu. 2. Pozostałych Senatorów Studenckich wybiera zeswojego grona Parlament. § 25. W zakresie pełnieniaswego mandatu Senator Studencki działa zgodnie z uchwałami Parlamentu. Rozdział V Kolegium Senatorów § 26. 1. Senatorowie Studenccy tworzą Kolegium Senatorów. 2. Kolegium Senatorów jest organem opiniodawczym idoradczym Przewodniczącego Samorządu. 3. W ważnych sprawach Przewodniczący Samorządupodejmuje decyzje po zasięgnięciu opinii Kolegium. 4. Pracami Kolegium kieruje Przewodniczący Samorządu. Rozdział VI Organy Samorządu Studentów Wydziału. § 27. 1. Samorząd Studentów Wydziału stanowią wszyscystudenci danego Wydziału.2. Wybieralne organy Samorządu Studentów Wydziału sąreprezentantami ogółu studentów Wydziału.3. Organy Samorządu Studentów Wydziału podejmują wramach kompetencji Samorządu wszelkie decyzje i działania dotyczącewewnętrznych spraw Wydziału. § 28. 1. Wydziałowym organem Samorządu Studentów jest WRSwybierana przez wszystkich studentów Wydziału. 2. WRS działa na podstawie regulaminu uchwalonegoprzez Parlament. § 29. W skład WRS wchodzi co najmniej 5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniuwybierają spośród siebie Przewodniczącego. Dokładną liczbę członków WRS określaustępująca WRS uchwalając wydziałową ordynację wyborczą. § 30. Do obowiązków Przewodniczącego WRS należy: a) reprezentowanie Studentów Wydziału wobec władzWydziału, b) zwoływanie co najmniej raz w miesiącu posiedzeniaWRS, c) koordynowanie prac WRS,d) nadzorowanie wykonywania przez WRS obowiązków wzakresie kompetencji przekazanych przez odpowiednie Komisje i ichPrzewodniczących. § 31. Przewodniczący WRS zwołuje posiedzenie WRS z własnej inicjatywy lub na wniosek:a) Dziekana, b) co najmniej jednego członka WRS, c) Przewodniczącego Komisji Regulaminowej, d) Przewodniczącego Samorządu, e) 10% studentów danego Wydziału. Rozdział VII Organy Samorządu Mieszkańców DomuStudenckiego § 32. 1. Samorząd Mieszkańców Domu Studenckiego stanowiąmieszkańcy danego domu studenckiego będący studentami PW. 2. Samorząd Mieszkańców wybiera spośród siebie RM.3. RM jest reprezentantem ogółu mieszkańców danegoDomu Studenckiego i podejmuje w ich imieniu decyzje dotyczące wewnętrznychspraw Domu Studenckiego w zakresie swoich kompetencji. § 33. RM działa w oparciu o Regulamin RM uchwalony przez Parlament oraz regulaminDomu Studenckiego. Dokładną liczbę członków RM określa ustępująca RM. § 34. W skład RM wchodzi co najmniej 5 członków, którzy na pierwszym posiedzeniuwybierają spośród siebie Przewodniczącego. § 35. Do obowiązków Przewodniczącego RM należy:a) reprezentowanie mieszkańców DS wobec administracjiDomu Studenckiego,b) zwoływanie co najmniej raz w miesiącu posiedzeń RM,c) koordynacja prac RM.


                                                                         § 36.

Przewodniczący RM zwołuje jej posiedzenie z własnej inicjatywy lub na wniosek: a) kierownika Domu Studenckiego, b) co najmniej jednego członka RM, c) Przewodniczącego Komisji Regulaminowej, d) Przewodniczącego Samorządu, e) 10 % mieszkańców danego Domu Studenckiego,studentów PW.Rozdział VIIIFinanse § 37. 1. W celuprzygotowania projektu budżetu zasady podziału środków budżetowych przeznaczonychna działalność studencką i gospodarowania środkami trwałymi uchwala Parlament wRegulaminie Finansowo–Gospodarczym. Uchwała ta jest przyjmowana większością 2/3głosów.2. Dodatkowe środki, które wpływają na działalnośćstudencką w trakcie roku budżetowego, pozostają w dyspozycji KomisjiFinansowo–Gospodarczej, a w przypadku dotacji celowej w dyspozycji odpowiedniejjednostki Samorządu. Na posiedzeniu sprawozdawczym Parlament uchwala korektębudżetu.3. Projekt budżetu Samorządu zawiera: a) zasady wykorzystywania środków budżetowych przeznaczonych na działalność studentów, b) zasady wykorzystywania środków budżetowych nadziałalność organizacyjną Samorządu.4. Parlamentuchwala budżet według projektu przygotowanego przez KomisjęFinansowo-Gospodarczą. § 38. 1. Projekt budżetu opracowuje KomisjaFinansowo–Gospodarcza w oparciu o regulaminfinansowo–gospodarczy, preliminarze pozostałych Komisji Programowych,WRS, RM, stowarzyszeń i innych organizacji studenckich działającychw Politechnice Warszawskiej. 2. Szczegółową formę i tryb składania preliminarzyustala Komisja Finansowo–Gospodarcza. 3. Wybierając poszczególne wnioski KomisjaFinansowo–Gospodarcza kieruje się przede wszystkim ich treścią biorąc pod uwagępotrzeby ogółu studentów. § 39. 1. Komisja Finansowo–Gospodarcza sprawuje nadzór nadrealizacją budżetu. 2. Komisja Finansowo–Gospodarcza, działając wporozumieniu z Rektorem pełni bieżące funkcje kontrolne w stosunku dowszystkich, którzy korzystają z przyznanych w budżecie środków. Rozdział IX Komisja Regulaminowa § 40. 1. Komisja Regulaminowa jest organem nadzorczym ikontrolnym Samorządu. 2. Komisja Regulaminowa działa w oparciu o regulaminuchwalony przez Parlament.

Wymienione poniżej kompetencje Komisji Regulaminowejwskazują na uprawnienia o charakterze jedynie nadzorczym, a nie sądowym.

                                                                         § 41. 1.    Komisja Regulaminowa składa się z 5 członków.Komisja wybiera ze swojego grona Przewodniczącego. 2.    Członków Komisji Regulaminowej wybiera Parlament. 3.    Wyboru, o którym mowa w ust. 2, Parlament dokonujew semestrze letnim jednak nie później niż 20 maja.4.    Kadencja Komisji Regulaminowej trwa 1 rok, jednaknie dłużej niż do chwili wyboru następnego składu Komisji. 5.    W skład Komisji Regulaminowej może być wybranystudent PW wyróżniający się wiedzą

i doświadczeniem w działalności Samorządu. 6. Z pełnieniem funkcji członka Komisji Regulaminowejnie można łączyć mandatu członka żadnego innego organu Samorządu.7. Na członka Komisji Regulaminowej nie może byćwybrany student ukarany prawomocnym orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej ds. studentów. § 42. 1. Mandatczłonka Komisji Regulaminowej wygasa na skutek: a) złożenia rezygnacji z pełnienia funkcji,b) ukarania prawomocnym orzeczeniem przez KomisjęDyscyplinarną ds. studentów karami, o których mowa w §20 ust. 3 pkt. c), d) ie) Regulaminu Studiów na PW.2. Kadencja członka Komisji Regulaminowej, któryotrzymał dyplom ukończenia studiów na Politechnice Warszawskiej wygasa z chwiląupływu okresu określonego w §41 ust. 4. 3. W przypadku zmniejszenia się liczby członkówKomisji Regulaminowej Parlament uzupełnienia jej skład na najbliższym posiedzeniu.Członek Komisji wybrany w tym trybie pełni swoją funkcję do końca kadencji, naktórą wybrany był jego poprzednik. § 43. 1. Członek Komisji Regulaminowej ponosiodpowiedzialność za naruszenie niniejszego Regulaminu oraz regulaminu, o którymmowa w § 40 ust. 2 przed Komisją Dyscyplinarną ds. studentów. 2. Pociągnięcie do odpowiedzialności członka KomisjiRegulaminowej może nastąpić na podstawie uchwały Parlamentu podjętejwiększością co najmniej 2/3 głosów w obecności co najmniej połowyregulaminowego składu na wniosek gremiów, o których mowa w §10 ust. 5 pkt. c) i e). 3. Z dniem podjęcia uchwały o pociągnięciu doodpowiedzialności członka Komisji Regulaminowej przed Komisją Dyscyplinarna ds.studentów sprawowanie przez niego funkcji członka Komisji Regulaminowej ulegazawieszeniu. § 44. 1. Komisja Regulaminowa podejmuje swoje decyzje iwyraża swoje opinie w formie uchwał. 2. Komisja Regulaminowa podejmuje uchwały zwykłąwiększością głosów w obecności co najmniej 3 członków z uwzględnieniem §67ust.2. § 45.

Do podstawowych zadań Komisji Regulaminowej należy:

a) nadzór i kontrola działalności organów Samorząduwszystkich szczebli, b) stwierdzanie ważności wyborów do organów Samorządu,c) czuwanie nad przestrzeganiem zasad prawa iwspółżycia koleżeńskiego, d) składanie Parlamentowi wniosków w przedmiocieudzielenia absolutorium Przewodniczącemu Samorządu, Przewodniczącym KomisjiProgramowych i pozostałym Senatorom Studenckim. § 46. 1. Komisja Regulaminowa wykonuje swoje zadania wzakresie kontroli i nadzoru poprzez: a) stwierdzanie zgodności uchwał podejmowanych przezorgany Samorządu z przepisami prawa, b) ocenę zgodności decyzji organów wykonawczych zuchwałami Parlamentu, Komisji Programowych, c) ocenę stopnia wywiązywania się członków organówSamorządu, w szczególności: członków Parlamentu, Przewodniczącego Samorządu,Przewodniczących Komisji Programowych i Senatorów Studenckich, ze swoichobowiązków oraz ocenę zgodności podejmowanych przez nich działań z przepisamiprawa, d) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych międzyposzczególnymi organami Samorządu, e) okresowe sprawdzanie zasadności wydatkowaniaśrodków budżetowych i badanie wykonywania budżetu, o którym mowa w §37,f) przeprowadzanie innych kontroli zleconych przezParlament. 2. Przewodniczący Komisji Regulaminowej lubupoważniony przez niego jej członek ma prawo uczestniczyć z głosem doradczym wposiedzeniach wszystkich organów Samorządu. § 47. 1. W przypadku stwierdzenia niezgodności uchwałyParlamentu ze Statutem PW, Ustawą lub innymi aktami normatywnymi KomisjaRegulaminowa uchyla w części lub w całości kwestionowaną uchwałę. KomisjaRegulaminowa proponuje sposób usunięcia niezgodności. 2. Parlament na najbliższym posiedzeniu może odrzucićuchwałę Komisji Regulaminowej określoną w ust.1 większością 3/4 głosów wobecności co najmniej połowy regulaminowego składu. 3. W przypadku stwierdzenia niezgodności uchwały lubdecyzji jakiegokolwiek innego organu Samorządu ze Statutem PW, Ustawą lubinnymi aktami normatywnymi, Komisja Regulaminowa uchyla w części lub w całościkwestionowaną uchwałę lub decyzję. Komisja Regulaminowa proponuje sposóbusunięcia niezgodności.


4. Uchwały Komisji Regulaminowej określone w ust. 3 ,są wiążące. Komisja Regulaminowa stosuje środki potrzebne do usunięciawszelkich niezgodności. § 48. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w wydatkowaniu środków budżetowych, októrych mowa w §37, Komisja Regulaminowa może zablokować środki KomisjiProgramowej, WRS oraz innych samodzielnych finansowo jednostek do czasuwyjaśnienia sprawy przez Parlament. § 49. W przypadku zdecydowanie negatywnej oceny, o której mowa w §46 ust.1 pkt. c)Komisja Regulaminowa może wnioskować: a) do Parlamentu o uchwalenie wotum nieufności wobecPrzewodniczącego Samorządu, Przewodniczących Komisji Programowych lubpozostałych Senatorów Studenckich, b) o odwołanie innych członków organów Samorządu dowłaściwych organów delegujących lub gremiów wyborczych. § 50. Szczegółowy tryb postępowania Komisji Regulaminowej jako organu nadzorczegoi kontrolnego reguluje Regulamin, o którym mowa w § 40ust.2. Rozdział X Sąd Koleżeński § 51. Sąd posiada uprawnienia dyscyplinarne wobec studentów PW wynikające z Ustawyoraz niniejszego Regulaminu. § 52. 1. Sąd składa się ze studentów wybranych po jednymprzez każdą WRS.2. Członka Sądu wybiera na pierwszym posiedzeniuwłaściwa WRS.3. WRS nie ma możliwości odwołania wybranego przezsiebie członka Sądu.4. Pierwsze posiedzenie Sądu zwołuje UKW w styczniu,jednak nie później niż 21 stycznia.5. Sąd na pierwszym posiedzeniu wybiera ze swojegogrona Przewodniczącego Sądu.6. Do zadań Przewodniczącego Sądu należy wszczególności wyznaczanie składów orzekających, ich przewodniczącego iprotokolantów oraz terminów rozpraw.7. Z pełnieniem funkcji członka Sądu nie można łączyćmandatu członka żadnego innego organu Samorządu oraz członkostwa w podmiotachwymienionych w §65.8. Członkiem Sądu nie może być student ukaranyprawomocnym orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej ds. studentów. § 53. 1. Sąd orzeka:a) w pierwszej instancji w składzie 5 członkówb) w drugiej instancji w składzie 7 członków 2. Członek Sądu, który rozstrzygnął sprawę w pierwszejinstancji nie może być członkiem składu orzekającego w tej sprawie w instancjiodwoławczej. § 54.

Rektor Uczelni przekazuje sprawę do Komisjidyscyplinarnej ds. studentów lub do Sądu Koleżeńskiego po zasięgnięciu opiniiPrzewodniczącego Sądu.


                                                                         § 55. 

Sąd działa na podstawie regulaminu, który stanowi Załączniknr1 do niniejszego Regulaminu. Regulamin Sądu zawiera szczegółowe zasady i trybprowadzenia postępowania.


Art. 176. 1. ust. 2. Ustawy o szkolnictwiewyższym stanowi, że „Szczegółowe zasady i tryb postępowania przed sądemkoleżeńskim określa regulamin samorządu studenckiego”. Oznacza to, że wregulaminie zasadniczo powinny się znaleźć wszystkie zapisy odnoszące się dozasad i trybu postępowania przed Sądem.

Rozdział XI Wybory § 56. 1. Wybory do organów Samorządu są powszechne, tajne irówne. 2. Wybory do WRS i RM oraz na elektorów do wyborudziekana są bezpośrednie.3. Czynne prawo wyborcze posiada każdy student PWlicencjackich, inżynierskich i magisterskich studiów dziennych, wieczorowych izaocznych.4. Bierne prawo wyborcze ma każdy student wymieniony wust. 3 z wyjątkiem studenta: a) ukaranego prawomocnym orzeczeniem KomisjiDyscyplinarnej ds. studentów, zawieszającym go w prawach studenta, b) będącego członkiem Komisji Wyborczej, c) będącego UKW, d) będącego pełnomocnikiem UKW,e) będącego członkiem KomisjiRegulaminowej. § 57. 1. Najwyższym organem wyborczym Samorządu jest UKW.2. Parlament powołuje UKW w semestrze letnim jednaknie później niż 20 maja. 3. UKW może powoływać swoich pełnomocników dopełnienia obowiązków w zakresie określonym Ordynacją. § 58. 1. UKW organizuje i nadzoruje wybory.2. UKW zatwierdza skład: a) Wydziałowej Komisji Wyborczej, b) Komisji Wyborczej Domu Studenckiego.3. Propozycje składu Komisji Wyborczej przedstawiaodpowiednia WRS lub RM.4. UKW w uzasadnionych przypadkach ma prawo odmówićzatwierdzenia części lub całości składu Komisji.5. Nowe propozycje składu Komisji Wyborczejprzedstawia odpowiednia WRS lub RM, przy czym nie mogą one zawierać odrzuconychprzez UKW osób.


6. Funkcję UKW, członka Komisji Wyborczej mogą pełnićstudenci, o których mowa w §56 ust. 3, za wyjątkiem studentów ukaranychprawomocnym orzeczeniem Komisji Dyscyplinarnej ds. studentów karami, o którychmowa w §20 ust. 3 pkt. c), d) i e) Regulaminu Studiów na PW. § 59. Wybory na Wydziałach i w Domach Studenckich przeprowadzają odpowiednioWydziałowa Komisja Wyborcza i Komisja Wyborcza Domu Studenckiego. § 60. KadencjaParlamentu, WRS, RM i Sądu trwa jeden rok i rozpoczyna się od pierwszegoposiedzenia Parlamentu zwołanego w styczniu, jednak nie później niż 21stycznia, przy czym kończy się wraz z pierwszym posiedzeniem Parlamentunastępnej kadencji. § 61. 1. Mandat członka Parlamentu, WRS, RM i KomisjiProgramowej wygasa na skutek: a) zrzeczenia się mandatu, b) ukończenia studiów,c) skreślenia z listy studentów, d) odwołania przez wyborców lub organ delegujący,e) ukarania przez Komisję Dyscyplinarną ds. studentów karami o których mowa w §20 ust. 3 pkt. c), d) i e) Regulaminu Studiów w PW.2. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka Parlamentu:a) będącego delegatem z WRS lub RM właściwy organdelegujący wybiera nowego delegata,b) który otrzymał mandat z listy ogólnouczelnianejmandat otrzymuje następna osoba z listy.3. W przypadku wygaśnięcia mandatu członka WRS lub RMdokonuje się kooptacji zgodnie z Ordynacją Wyborczą.4. Jeżeli obsadzenie mandatu, o którym mowa w ust. 2pkt. b) i ust. 3 byłoby niemożliwe, mandat ten pozostaje nie obsadzony do końcakadencji. § 62. 1. Mandat członka Sądu wygasa na skutek: a) zrzeczenia się mandatu, b) ukończenia studiów,c) skreślenia z listy studentów,d) ukarania przez Komisję Dyscyplinarną ds. studentówkarami, o których mowa w §20 ust. 3 pkt. c), d) i e) Regulaminu Studiów na PW. 2. W przypadku zmniejszenia liczby członków Sądu domniej niż 14 osób właściwe organy delegujące, z których wybraniczłonkowie Sądu utracili swoje mandaty, wybierają nowych delegatów. § 63. 1. Kadencja Przewodniczącego Samorządu,Przewodniczących Komisji Programowych i Senatorów Studenckich trwa jeden rok,przy czym kończy się z wyborem nowego Przewodniczącego Samorządu na pierwszymposiedzeniu Parlamentu nowej kadencji.2. Mandat osób wymienionych w ust. 1wygasa na skutek:a) złożenia rezygnacji, b) ukończenia studiów, c) uchwalenia wotum nieufności przez Parlament.3. W przypadku wygaśnięcia mandatu osób wymienionych wust. 1 Parlament dokonuje wyboru nowego przedstawiciela celem obsadzeniazwolnionego mandatu. § 64. 1. Wniosek o wotum nieufności w stosunku do osóbokreślonych w §63 ust.1 może być zgłoszony przez gremia wymienione w §10 ust. 5pkt. a), b), c), d), e) i f). 2. Parlament uchwala wotum nieufności, o którym mowa wust. 1, zgodnie z §11 ust. 2, przy czym nie może być ono głosowane wcześniejniż po tygodniu od dnia zgłoszenia wniosku.3. Parlament uchwala wotum nieufności wobecPrzewodniczącego Samorządu w głosowaniu tajnym większością 2/3 głosów przyobecności co najmniej połowy regulaminowego składu.4. Uchwała w sprawie wotum nieufności jest skutecznatylko wtedy, gdy Parlament uchwalając wotum nieufności dokona wyboru następcyna tym samym posiedzeniu. § 65. 1. Prawo zgłaszania list ogólnouczelnianychprzysługuje:a) stowarzyszeniom studenckim,b) organizacjom studenckim,c) kołom naukowym,d) grupom złożonym z jednostek wymienionych pod pkt.a), b) i c).2. Od stowarzyszeń studenckich, o których mowa w ust.1pkt. a) jest wymagany aktualny wpis do ewidencji stowarzyszeń działających wPolitechnice Warszawskiej.3. Jednostki wymienione w ust.1 pkt. b) i c) muszą byćaktualnie zarejestrowane na PW w rozumieniu art.159 Ustawy.4. Osoba, która ubiega się o mandat członka Parlamentuz listy ogólnouczelnianej nie może równocześnie ubiegać się o mandat członkaWRS lub RM. § 66. 1. Komisja Regulaminowa na wniosek osób, o którychmowa w §56 ust. 3 może w formie uchwały stwierdzić nie nabycie mandatu przezosoby, które w okresie wyborów dopuściły się rażącego naruszenia przepisówniniejszego Regulaminu i Ordynacji wyborczej.2. Uchwałę, o której mowa w ust.1 Komisja Regulaminowapodejmuje bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 4 członków wterminie 7 dni po ogłoszeniu przez UKW wyników wyborów. § 67. Szczegółową organizację wyborów określa Ordynacja Wyborcza uchwalona przezParlament.Rozdział XII Przepisy końcowe § 68. 1. Zmiany niniejszego Regulaminu uchwala Parlamentwiększością 2/3 głosów, w obecności co najmniej połowy regulaminowego składu. 2. Propozycje zmian w niniejszym Regulaminie powinnybyć rozesłane wszystkim członkom Parlamentu na co najmniej 7 dni przed terminemposiedzenia Parlamentu, na którym będą rozpatrywane. § 69. Organem właściwym do dokonywania wykładni niniejszego Regulaminu jestParlament. § 70. Parlament może podejmować uchwały w sprawie przyznania oraz wysokościstypendium dla Senatorów Studenckich oraz UKW z Własnego FunduszuStypendialnego PW. § 71. 1. Przewodniczący Samorządu i Przewodniczący KomisjiProgramowych mogą na zasadach określonych w Regulaminie Studiów w PW, ubiegaćsię jednokrotnie o urlop okolicznościowy z tytułu pełnionych w Samorządziefunkcji. 2. Wniosek o urlop składa zainteresowana osoba.Wniosek ten może być zaopiniowany przez Parlament. § 72. W przypadku, gdy w innych aktach normatywnych mówi się o wyborachprzedstawicieli Samorządu z jego grona, należy przez to rozumieć ich wybór w wyborach powszechnych lubprzez właściwy organ przedstawicielski Samorządu spośród jego członków. § 73. 1. W przypadku, gdy w innych aktach normatywnych mówisię o “właściwych organach Samorządu” bez bliższego określania o jakie organychodzi, należy przez to rozumieć organy Samorządu, do których zadań należąsprawy uregulowane w tych przepisach. 2. Jeśli ustalenie właściwego organu Samorządu zgodniez ust.1 nie jest jednoznaczne, organ właściwy wskazuje: a) na Uczelni – Przewodniczący Samorządu, b) na Wydziale – Przewodniczący WRS.

                                                                         § 74. 1.    Organy Samorządu działają na Wydziałach, wKolegiach oraz innych jednostkach organizacyjnych PW wykonujących zadaniadydaktyczne,2.    W stosunku do organów Samorządu Studentów wpozawydziałowych jednostkach organizacyjnych stosuje się odpowiednio przepisy dotyczące Wydziału przy czym :a). zamiast nazwy Samorządu Studentów Wydziału używa sięnazwy Samorząd Studentów danej jednostki organizacyjnej,b.) zamiast nazwy Wydziałowa Rada Samorządu używa sięnazwy Rada Samorządu danej jednostki organizacyjnej,c). zamiast nazwy Wydziałowa Komisja Wyborcza używa sięnazwy Komisja Wyborcza danej jednostki organizacyjnej, d). w skład Rady Samorządu pozawydziałowej jednostkiorganizacyjnej wchodzi co najmniej 3 członków.                                                                          § 75.

Nie stosowanie się do postanowień zawartych w niniejszym Regulaminie stanowiprzewinienie przeciwko obowiązkom studenta PW i może być podstawą wszczęciapostępowania dyscyplinarnego przed Sądem na zasadach przewidzianych Ustawą, Statutem PW oraz niniejszymRegulaminem.Rozdział XIII Przepisy przejściowe § 76. 1. Nie później niż 14 dni od wejścia w życie zmian wRegulaminie Przewodniczący Samorządu przedstawi Parlamentowi projekt uchwały opodziale kompetencji pomiędzy Komisje Programowe.2. Nowy Regulamin Sądu przewidziany niniejszymRegulaminem zostanie uchwalony nie później niż 2 miesiące od dnia wejścia wżycie niniejszego, zmienionego Regulaminu.3. Regulamin RM przewidziany niniejszym Regulaminemzostanie uchwalony nie później niż 5 miesięcy od dnia wejścia w życieniniejszego, zmienionego Regulaminu.