Preferencje DS

Z wikiSSPW
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

Spis treści

Wybór akcji kwaterunkowej

Przed złożeniem preferencji Domu Studenckiego należy wybrać w ramach jakiej Akcji Kwaterunkowej chcesz złożyć swój wniosek. Jeżeli wybierzesz złą Akcję Kwaterunkową, Twój wniosek może zostać nie przyjęty w dziekanacie i w efekcie nie dostaniesz miejsca w DS. Do wyboru są Akcje (stan na 09-05-2014 r.):

  • dla obecnych studentów - dla osób, które w momencie składania wniosku posiadają status studenta Politechniki Warszawskiej na studiach 1. lub 2. stopnia w pełnym wymiarze (pełne studia inżynierskie, licencjackie lub magisterskie) oraz składają wniosek jako obywatele Polski;
  • dla obecnych studentów cudzoziemców - dla osób, które w momencie składania wniosku posiadają status studenta Politechniki Warszawskiej na studiach 1. lub 2. stopnia w pełnym wymiarze (pełne studia inżynierskie, licencjackie lub magisterskie) oraz składają wniosek jako osoby nie będące obywatelami Polski ;
  • dla doktorantów - dla osób, które w momencie składania wniosku studiują na Politechnice Warszawskiej na studiach 3. stopnia w pełnym wymiarze;

Wybór opcji 'Informacje ogólne' spowoduje powrót do panelu wyboru Akcji Kwaterunkowej.

Na jeden okres zakwaterowania można składać wniosek tylko w jednej Akcji Kwaterunkowej!

Edycja preferencji DS

Od razu po złożeniu wniosku system przekierowuje do strony z panelem edycji wniosku o miejsce w DS opisanym tutaj. Do tego panelu będzie można powrócić po złożeniu wniosku.

Obszary na stronie

Każdy z obszarów rozpoczyna się pomarańczowym kwadratem oraz etykietą. Na stronie dostępne są obszary:

Panel wniosku

W tym obszarze pojawiają się przyciski związane z generowaniem i obiegiem wniosku. Dostępne przyciski:

  • Edytuj - przenosi do panelu edycji wniosku;
  • Złóż wniosek - składa Wniosek o przyznanie miejsca w DS do Bazy Kwaterunkowe;
  • Złóż wniosek z SO - składa Wniosek o przyznanie miejsca w DS oraz Podanie o uwzględnienie szczególnych okoliczności do Bazy Kwaterunkowej;
  • Pobierz PDF - generuje plik PDF z Wnioskiem oraz (jeżeli było to zaznaczone we wniosku) Podanie o uwzględnienie szczególnych okoliczności;

Historia zmian

Obszar otoczony pomarańczową ramką, stanowiący historię zmian dokonywanych nad wnioskiem, nie tylko przez wnioskującego. Pojawiające się wpisy mówią o wykonanej zmianie, nie informacji z nią związanej. Format wpisu:

rok-miesiąc-dzień godzina:minuta:sekunda Osoba wprowadzająca zmianę zmiana stanu wniosku

Dane osobowe

Obszar zawierające podstawowe dane identyfikujące z osobę wnioskującą. Dane pobierane są z systemu Core2 i są danymi wprowadzonymi przy zakładaniu konta. W przypadku zmiany którejś informacji (np. nazwiska po zawarciu związku małżeńskiego) należy uaktualnić dane przez system lub administratora (tylko w przypadku, gdy system nie umożliwia aktualizacji danej informacji).

Dane: Imię, Nazwisko, Narodowość (Państwo, jako obywatel którego osoba składa wniosek o miejsce w DS), PESEL (lub inny numer ewidencyjny: nr dowodu osobistego - obywatele strefy Schengen - lub nr paszportu - pozostali, zależnie od Narodowości), Płeć.

Dane kontaktowe

Dane używane w procesie kwaterowania w przypadku konieczności kontaktu z osobą składającą wniosek. Ważne jest by podane dane były aktualne, gdyż problem z kontaktem z osobą wnioskującą może mieć wpływ na wydaną decyzje!

Dane: Mail, Telefon.

Dane rankingowe

Są to informacje podawane przez osobę wnioskującą, która pozwalają umieścić wniosek na liście rankingowej (dla Akcji Kwaterunkowych, które mają tworzoną listę rankingową).

Dane: Dochód, Odległość od PW.

Dochód jest dochodem brutto na członka rodziny/miesiąc, wyliczany na podstawie dokumentów dostarczonych przez osobę wnioskującą. Dochód ten wyliczany jest na podstawie danych z roku poprzedzającego rok rozpoczęcia Akcji Kwaterunkowej lub danych z obecnego roku (w szczególnych przypadkach).

Odległość od PW jest odległością liczoną w linii prostej od adresu podanego w danych adresowych do Placu Politechniki 1 (budynek Gmachu Głównego). Adres podany w Danych adresowych musi zostać potwierdzony odpowiednim dokumentem (zaświadczenie z Urzędu Gminy w przypadku posiadania adresu stałego zameldowania lub oświadczenie, w przypadku braku adresu stałego zameldowania; wzór oświadczenia jest umieszczony na stronie Bazy Kwaterunkowej). Adres na dokumencie i w Bazie muszą być identyczne.

Preferencje

Dane: 3 preferencje Domów Studenckich PW, Informacja dla WKK, Wnioskowany okres zakwaterowania.

Preferencje Domu Studenckiego są informacją, która ma służyć za pomoc dla Wydziałowej Komisji Kwaterunkowej w procesie przydzielania miejsca. Osoba składająca wniosek o miejsce w DS powinna pamiętać o skończonej liczbie miejsc w DS, tendencji do tworzenia tzw. 'DS Wydziałowych' oraz fakcie, że nie można zakwaterować wszystkich osób np. w DS Riviera. Dlatego lepiej składać preferencje na Domy Studenckie, które są przypisane do danego Wydziału lub w którym kwaterowane jest najwięcej studentów z danego Wydziału.

Informacja dla WKK służy do przyspieszenia dalszego etapu procesu kwaterowania (przydzielania miejsc).

Wnioskowany okres zakwaterowania - należy pamiętać (zwłaszcza w przypadku wnioskowania o zakwaterowanie tylko na semestr), że nie można wprowadzić się do DS wcześniej niż początek okresu zakwaterowania (w przypadku wniosku o miejsce na semestr letni) lub należy odpowiednio wcześnie złożyć podanie o przedłużenie okresu zakwaterowania na następny semestr (wniosek o miejsce na semestr zimowy). Podanie jest domyślnie odrzucane, jeżeli ktoś już wcześniej otrzymał skierowanie na zakwaterowanie w DS na dany okres wcześniej!

Dane adresowe

Dane: Ulica, Nr budynku, Nr lokalu, Kod Pocztowy, Miejscowość.

Dane pobierane są z systemu Core2 i służy do wyznaczenia odległości od PW. Do tego obszaru należy również mapka z zaznaczonym adresem podanym w systemie. Służy ona do ulokowania podanego adresu na mapie, tak, by można było wyznaczyć odległość w linii prostej.

Składam preferencje jako student wydziału

Dane: Wydział, Rodzaj studiów, Nr albumu, Semestr studiów, Grupa dziekańska.

Dane tu zawarte są deklaracją wyboru, z jakiego Wydziału osoba składająca wniosek korzysta z prawa do ubieganie się o miejsce w DS. Należy pamiętać, że w przypadku przyznania miejsca, będzie one przydzielone z puli miejsc przeznaczonych na dany Wydział.

Dodatkowe informacje

Znajdują się tu bardzo ważne deklaracje, które decydują o rodzaju wniosku. Zaznaczenie błędnych, złych lub, co gorsza, nieprawdziwych danych mogą zadecydować o odrzuceniu wniosku. Przed złożeniem wniosku do systemu należy szczególnie przypatrzeć się temu obszarowi, czy nie ma błędów we wniosku.

Załączniki do wniosku

Ten obszar pojawia się tylko w przypadku składania wniosku o uwzględnienie szczególnych okoliczności.

Do wniosku mogą być załączone tylko trzy dokumenty potwierdzające szczególne okoliczności osoby składającej wniosek. Wnioski dodaje się pojedynczo za pomocą panelu dodawania w tym obszarze. W panelu znajdują się dwie kolumny: jedna z nazwami, druga z przypisanymi im wartościami. Aby załączyć plik należy w wierszu Nazwa załącznika wpisać opis dokumentu, który zastanie umieszczony na wygenerowanym wniosku w liście załączników (np. Opinia Przewodniczącego Koła Naukowego 'Misiaczki' ) oraz w wierszu Nowy plik klikamy przycisk Wybierz plik i wybieramy plik wraz z określeniem jego adresu na dysku twardym komputera, z której wgrywany jest plik. Następnie klikamy przycisk Wyślij.

Plik został wgrany do Bazy Kwaterunkowej o ile w obszarze pojawił się panel podobny do poprzedniego, ale tym razem z polami: Identyfikator, Nazwa załącznika oraz Plik. Identyfikator jest numerem pliku, który należy podawać Administratorowi systemu w przypadku jakichkolwiek problemów z wgraniem dokumentu do systemu lub wygenerowaniem jego opisu w PDF z wnioskiem. Nazwa załącznika powinna być identyczna z opisem wprowadzonym przy wgrywaniu pliku, w polu o tej samej nazwie (przed złożeniem wniosku należy sprawdzić, czy wgrany jest właściwy plik oraz czy opis jest zgodnym z wprowadzonym).

Pole Plik pozwala na sprawdzenie, jaki plik jest wczytany do Bazy Kwaterunkowej (wciskając przycisk Ściągnij plik), wgranie innego pliku (w sposób analogiczny jak opisany dwa akapity wyżej) lub skasowanie załącznika (odznaczenie okienka Skasuj plik, a później kliknięcie przycisku wyślij).

Wydrukowanie wniosku

Po złożeniu wniosku do Bazy Kwaterunkowej w obszarze Panel Wniosku pojawi się przycisk Pobierz PDF. Po jego kliknięciu rozpoczęte zostanie pobieranie wygenerowanego pliku PDF z wnioskiem o miejsce w DS. Przed wydrukowaniem powinno się sprawdzić, czy wszystkie zawarte na nim dane są prawdziwe i zgodne z wolą osoby składającej wniosek. Następnie wniosek należy wydrukować i podpisać oraz złożyć (wraz z wymaganymi, dobrze opisanymi załącznikami) w miejscu wyznaczonym w Terminarzu danej Akcji Kwaterunkowej. Nie podpisany wniosek lub wniosek z niekompletnymi załącznikami nie zostanie przyjęty!

Uwagi

  • Przycisk Złóż wniosek z SO lub Złóż wniosek składa wniosek i blokuje możliwość jego dalszej edycji. Dlatego uprasza się o sprawdzenie poprawności i kompletności wszystkich informacji, które są pobierane z Bazy Kwaterunkowej, systemu Core2 lub wprowadzanych przez użytkownika, gdyż wszystkie niekompletne wnioski zostaną odgórnie odrzucone.
  • Możliwe jest wprowadzenie części informacji do wniosku i Bazy Kwaterunkowej bez składania wniosku. Jest to możliwe po kliknięciu przycisku Edytuj w obszarze Panel wniosku. Edytowanie wniosku opisane jest w artykule Edycja preferencji DS.
Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Nawigacja
Dostępne języki
wikiSSPW
Narzędzia
Drukuj lub eksportuj