Oświadczenia do rozliczenia

Z wikiSSPW
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

0. Wymagania dotyczące rozliczenia

 

1. Sprawdzenie poprawności faktur

 

2. Utworzenie rozliczenia na eW

3. Opisanie faktur

 

4. Wypisanie dodatkowych oświadczeń

 

5. Zwrot zaliczki

 


Często do rozliczenia należy dołączyć dodatkowe oświadczenia. Pamiętaj, że wszystkie oświadczenia muszą być napisane niebieskim długopisem, lub wydrukowane z podpisem i datą napisaną niebieskim długopisem. Oświadczenia załączmy wtedy gdy:


Data sprzedaży nie zawiera się w czasie możliwości wydatkowania środków

Okres czasu, w którym środki mogą być akceptowane to czas od momentu zaakceptowania wniosku przez BSS do ostatniego dnia projektu. W przypadku gdy chcemy aby faktura z niewłaściwą datą została dodana do rozliczenia należy to dodatkowo uzasadnić.

Zakup dokonany przed czasem

W niektórych przypadkach zakup produktów w czasie realizacji projektu jest niemożliwy np. jeśli kupowane rzeczy są potrzebne na szkolenie to będziemy ich potrzebować przed szkoleniem, nie w trakcie - taki zakup da się uzasadnić ...

Zakup dokonany po czasie

Faktura może zostać rozliczona jedynie gdy data jest niezgodna z faktyczną datą wydatku i w rzeczywistości pieniądze zostały wydane w terminie pomiędzy akceptacją wniosku a ostatnim dniem projektu. Przykładowo: pomyłka sprzedawcy, niemożliwością wystawienia faktury ze względu na brak towaru w danym dniu, korekta wcześniejszej faktury ze zmianą daty itp. W każdym z tych przypadków należy załączyć dowód tego, że zakup został dokonany w terminie realizacji projektu.


Aby oświadczenie zostało uwzględnione na odwrocie faktury pod standardowym opisem dopisujemy prośbę o uwzględnienie faktury przy rozliczeniu i ją uzasadniamy np.:

Data wystawienia faktury nie zawierająca się w terminie realizacji projektu wynika z opóźnienia wystawienia faktury przez sklep. Zamówienie 
zostało opłacone w terminie realizacji projektu, co jest udokumentowane potwierdzeniem wykonania przelewu. Proszę o uwzględnieni faktury w 
rozliczeniu.
{data} {podpis}

Pamiętaj o tym, że opis na odwrocie faktury nie powinien zajmować za dużo miejsca!

Płatność przelewem nie została wykonana z konta wnioskodawcy/zaliczkobiorcy

Gdy była pobrana zaliczka

Jeśli na projekt była pobrana zaliczka i pokrywa ona część projektu, która została opłacona przelewem przez osobę nie będącą zaliczkobiorcą należy do rozliczenia dołączyć oświadczenie:

Warszawa dn………………….
{
Ja {imię i nazwisko, nr indeksu zaliczkobiorcy, który dał pieniądze} przekazałem {imię i nazwisko, nr indeksu osoby, która zapłaciła} część 
pieniędzy z zaliczki za zakup {nazwa części projektu}.
{
………………………
(data i podpis zaliczkobiorcy)
{
Odebrałem.
{ 
………………………
(data i podpis osoby która zapłaciła)

Gdy nie pobrano zaliczki, lub zaliczka nie pokrywa wszystkich kosztów

Jeśli swoimi prywatnymi pieniędzmi zapłaciła osoba inna niż wnioskodawca i zaliczkobiorca należy do rozliczenia dołączyć oświadczenie:

Warszawa dn………………….
{
Ja {imię i nazwisko, nr indeksu osoby, która zapłaciła} wyrażam zgodę na zwrot pieniędzy za zakup {nazwa projektu} {imię i nazwisko, nr indeksu 
wnioskodawcy}.
{
………………………
(data i podpis osoby która zapłaciła)