Kworum

Z wikiSSPW
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kworum (z łac. quorum [praesentia sufficit] - których [obecność jest wystarczająca]) - minimalna liczba członków zgromadzenia (parlamentu, stowarzyszenia, związku zawodowego), niezbędna do prowadzenia obrad lub powzięcia wiążących decyzji np. w przedmiocie wyborów, podjęcia uchwały. Przykładowo uchwalenie ustawy przez Sejm wymaga obecności co najmniej połowy ustawowej liczby posłów; kworum wynosi więc 230 posłów. W przypadku komisji sejmowych kworum wynosi 1/3 składu.

Kworum w strukturach Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej

W ramach działalności Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej kworum dla obrad Parlamentu Studentów wynosi:

  1. 1/3 w przypadku wszystkich uchwał
  2. 1/2 w przypadku głosowania nad zmianą Regulaminu Samorządu Studentów PW oraz wotum nieufności wobec Komisji Regulaminowej

Przepisy obowiązujące dla Parlamentu są wiążące także dla innych organów samorządu. W związku z tym kworum dla Komisji Programowych, głosowań w WRS, RM itd także wynosi 1/3.