Kolegium Elektorów

Z wikiSSPW
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Kolegia Elektorów - organy wyborcze Politechniki Warszawskiej.

Najważniejsze Kolegia Elektorów

Kolegium Elektorów do wyboru Rektora i Prorektorów

W skład Kolegium Elektorów do wyboru Rektora i Prorektorów wchodzą przedstawiciele poszczególnych grup społeczności akademickiej Politechniki Warszawskiej w proporcjach odpowiadających proporcjom tych grup. Liczba członków Kolegium Elektorów do wyboru Rektora i Prorektorów jest dwukrotnie większa od liczby członków Senatu.

Kolegium Elektorów do wyboru Dziekana i Prodziekanów

W skład Kolegium Elektorów do wyboru Dziekana i Prodziekanów wchodzą przedstawiciele poszczególnych grup społeczności akademickiej Wydziału w proporcjach odpowiadających proporcjom tych grup w składzie Rady Wydziału. Liczba członków Kolegium Elektorów do wyboru Dziekana i Prodziekanów jest co najwyżej równa liczbie członków Rady Wydziału. Kolegium Elektorów do wyboru Dziekana i Prodziekanów może odwołać dziekana bądź prodziekanów.

Mandat członka Kolegium Elektorów

Zwyczajowo członkowie Kolegium Elektorów są wybierani na okres kadencji (4 lat) i zachowują mandaty do czasu wyboru nowego Kolegium Elektorów. Na miejsce w Kolegium Elektorów nieobsadzone w terminie ustalonym przez Senat lub zwolnione w okresie kadencji, nie przeprowadza się wyborów uzupełniających, chyba że uczelniana komisja wyborcza postanowi inaczej.

W przypadku przedstawicieli studentów czas trwania kadencji Przedstawicieli Studentów w Kolegium Elektorów określa regulamin Samorządu Studentów PW.

Mandat studenckiego członka Kolegium Elektorów wygasa wskutek:

  • zakończenia kadencji Kolegium Elektorów
  • zakończenia studiów
    • w przypadku członka Kolegium Elektorów do wyboru Rektora i Prorektora - na wszystkich wydziałach
    • w przypadku członka Kolegium Elektorów do wyboru Dziekana - na danym wydziałach
  • zrzeczenia się mandatu
  • odwołania przez Parlament Studentów PW
  • ukarania pełnomocnym orzeczeniem przez Komisję Dyscyplinarną właściwą do spraw studentów karami, o których mówi Regulamin Studiów w PW.

Przedstawiciele Studentów w Kolegium Elektorów

Parlament Studentów PW wybiera Przedstawicieli Studentów w Kolegium Elektorów do wyboru Rektora i Prorektorów spośród grona kandydatów zgłoszonych po jednym z każdej WRS oraz członków pozostałych Jednostek Samorządu.

Każdy WRS może wydelegować ze swojego grona jedna osobę, ponadto Parlament może wybrać dowolnego członka Jednostek Samorządu, czyli zgodnie z par. 2 ust. 10 Regulaminu Samorządu Studentów Politechniki Warszawskiej z dn. 4 grudnia 2010 r. członka WRS, KR, UKW, RM, Senatora, członka Komisji Programowej, Parlamentarzystę, WKK, KWDS, WKKw, Sądu Koleżeńskiego.

Linki zewnętrzne

  • Źródło: Statut PW, Regulamin SSPW