Kategoria:Wydziałowa Rada Samorządu

Z wikiSSPW
Skocz do: nawigacji, wyszukiwania

WRS - Wydziałowa Rada Samorządu jest organem Samorządu Studentów Wydziału. WRS wybierana jest przez wszystkich studentów wydziału, w wolnych wyborach przeprowadzanych na zasadach ustalonych w Wydziałowej Ordynacji Wyborczej.

Działania WRS

 • Reprezentowanie interesów studentów swojego wydziału na wydziale, Uczelni i poza nią.
 • Uczestniczenie poprzez swoich przedstawicieli w organach kolegialnych wydziału oraz innych organach Samorządu.
 • Wyrażanie opinii społeczności studentów wydziału w sprawach, którymi społeczność ta jest zainteresowana, a w szczególności:

Na temat prowadzonych zajęć dydaktycznych.
Opiniowanie harmonogramu sesji egzaminacyjnych.
Opiniowanie szczegółowego planu i rozkładu zajęć.
Opiniowanie programu kształcenia.

 • O ile na wydziale prowadzone są studia w systemie tradycyjnym, opiniowanie:

Zasad rejestracji na kolejny rok studiów.
Zasad udzielania zgody na warunkowe podjęcie studiów na wyższym roku.
Zasad podejmowania decyzji o skreśleniu studenta z listy studentów z powodu niezadowalających wyników w nauce.

 • Uczestniczenie w podejmowaniu decyzji w sprawach wydziału, a w szczególności:

Współpraca z organami wydziału w działaniach zmierzających do poprawy systemu kształcenia.
Uczestniczenie w podziale środków i przyznawaniu świadczeń z FPMSiD oraz innych środków, z których przyznaje się stypendia i zapomogi, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.
Uczestniczenie w przeprowadzaniu akcji kwaterunkowej.

 • Obrona praw studentów wydziału, a w szczególności branie udziału w charakterze obserwatora w zaliczeniu komisyjnym na wniosek studenta

lub z własnej inicjatywy.

 • Dbanie o rozwój kultury, sportu i turystyki wśród studentów wydziału oraz wspieranie studenckiego ruchu naukowego.

Przewodniczący WRS

Na czele działań Wydziałowej Rady Samorządu stoi wybierany wśród członków WRS - Przewodniczący, który:

 • Reprezentuje studentów wydziału wobec władz wydziału.
 • Z urzędu pełni funkcję delegata do Rady Wydziału.
 • Z urzędu pełni funkcję delegata do Parlamentu
 • Kieruje i koordynuje pracami WRS.
 • Zwołuje posiedzenia WRS, co najmniej raz w miesiącu (z wyłączeniem miesięcy lipiec, sierpień i wrzesień).
 • Przedstawia na zakończenie kadencji jak i na wniosek KR sprawozdania z działalności WRS. Sprawozdanie jest przedstawiane na posiedzeniu WRS,

wywieszane w miejscu ogólnodostępnym na wydziale, umieszczane na stronie Samorządu oraz podlega przekazaniu do KR.

Regulamin

Funkcjonowanie Wydziałowej Rady Samorządu reguluje Regulamin WRS.

Osobiste
Przestrzenie nazw

Warianty
Działania
Nawigacja
Dostępne języki
wikiSSPW
Narzędzia
Drukuj lub eksportuj