KRK

Z wikiSSPW
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Czym są Krajowe Ramy Kwalifikacji?

Krajowe Ramy Kwalifikacji to w dużym uproszczeniu zespół powiązań dla kwalifikacji uzyskiwanych w kraju. Służą one przede wszystkim większej przejrzystości, dostępności i jakości zdobywanych kwalifikacji. KRK stworzone zostały między innymi dla potrzeb rynku pracy i spo­łeczeństwa obywatelskiego. Ważny jest także fakt, że KRK zawierają opis hierarchicznego systemu po­zio­­mów kwa­li­fikacji – każda kwalifikacja jest umieszczona na jednym z tych po­zio­mów.

Dlaczego je wdrażamy?

Wdrażanie Ram Kwalifikacji do polskiego systemu edukacji to nie tylko zobowiązanie międzynarodowe, wynikające z realizacji założeń Deklaracji Bolońskiej, postanowień Konferencji w Bergen z 2005, w której udział wzięli ministrowie szkolnictwa wyższego z 46 krajów, czy wynikające z Zalecenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 kwietnia 2008 r. Proces ten należy przede wszystkim rozpatrywać w kategorii narzędzia, które służy podnoszeniu jakości kształcenia.

Konsekwencje dla studentów

Co mogą oznaczać dla nas wdrożone Krajowe Ramy Kwalifikacji? Jeśli dobrze wprowadzone, staną się silnym narzędziem poprawy jakości kształcenia. Dodatkowo - przez powiązanie z Europejskimi Ramami Kwalifikacji, studenci zyskają o wiele większą mobilność - zarówno poziomą, jak i pionową.

Poradniki KRK

Poradnik Krajowych Ram Kwalifikacji: http://sspw.pl/admin/files/835229_31.pdf

Wartość dodana w KRK: http://sspw.pl/admin/files/835229_54.pdf

Oficjalny podręcznik KRK: http://www.nauka.gov.pl/fileadmin/user_upload/Finansowanie/fundusze_europejskie/PO_KL/KRK/20101105_Ramy_kwalifikacji_dla_szk_wyzsz_165x235_int.pdf