E-Wniosek - to nie takie straszne!

Z wikiSSPW
Przejdź do nawigacji Przejdź do wyszukiwania

Droga wniosku

● Składamy wniosek

● Akceptacja dysponentów jednostki

● Akceptacja Przewodniczącego Komisji

● Wydruk wniosku w Biurze SSPW (pok.165GG)

● Podpis wniosku przez wnioskodawcę i zaliczkobiorcę/ów

● Podpis Przewodniczącego Komisji

● Przekazanie wniosku do Biura Spraw Studenckich

● Akceptacja wniosku przez Biuro Spraw Studenckich

● Kontakt z BSS w celu ustalenia formy Zaliczki

● I to tyle do wniosku :)

Droga rozliczenia

● Składamy rozliczenie

● Akceptacja rozliczenia przez dysponentów jednostki

● Akceptacja rozliczenia przez Przewodniczącego Komisji

● Wydruk rozliczenia w Biurze SSPW (pok.165GG)

● Przyniesienie faktur oraz Listy uczestników do biura SSPW

● Podpis rozliczającego

● Podpis Przewodniczącego Komisji

● Przekazanie rozliczenia do Biura Spraw Studenckich

● Akceptacja rozliczenia przez Biuro BSS

● Rozliczenie zaliczki

● I to tyle do rozliczenia :) Teraz jesteś szczęśliwym człowiekiem, ponieważ możesz pobrać kolejną zaliczkę :)

Dane do faktury

Politechnika Warszawska

Samorząd Studentów

Pl. Politechniki 1

00-661 Warszawa

NIP: 525-000-58-34

Kontakt z Biurem BSS: 22 234 64 03 p. Hanna Płotnicka

Składamy wniosek

- wybieramy jednostkę, przez którą organizujemy projekt w zakładce organizator

- wybieramy rodzaj projektu (z listy rozwijanej)

- wpisujemy nazwę projektu (WAŻNE! W nazwie powinno znaleźć się “dla studentów PW”)

- Data rozpoczęcia organizacji (minimum 2 tygodnie +1 dzień od daty złożenia wniosku)

DATA ORGANIZACJI:

Wszystkie faktury powinny zawierać się w datach organizacji

DATA REALIZACJI:

Data odbywania się projektu (wyjazdu) Data wyjazdu - data powrotu.

- Liczba Studentów PW (ilość osób z PW, która bierze udział w projekcie)

ZAWSZE NALEŻY PODAĆ LICZBĘ STUDENTÓW

- Liczba uczestników (ilość studentów PW + pozostali uczestnicy)

- W polu Miejsce wpisujecie: nazwę miejscowości i kraj (np. Kraków, Polska)

- W polu Cel wpisujecie: dokładne miejsce wyjazdu, czyli ośrodek, do którego się wybieramy.

- Projekt może mieć poparcie: Może mieć poparcie Dziekana

NIE WPISUJEMY, ŻE PROJEKT MA POPARCIE PRZEWODNICZĄCEGO KSiT!!!

- w polu osobodzień nic nie wpisujecie. System automatycznie Wam to wylicza.

- Czy wymagana jest lista uczestników?

W przypadku każdego wyjazdu lista jest obowiązkowa. Jest to załącznik nr 5, który wygeneruje się Wam po złożeniu wniosku.

-Czy projekt odbywa się cyklicznie?

Odpowiadacie zgodnie z prawdą. Jeżeli nie orientujesz się zapytaj przewodniczącego jednostki.

-Czy projekt był zgłoszony do preliminarza?

Informacje na ten temat powinien posiadać przewodniczący jednostki oraz delegat do KSiT. W nadesłanym preliminarzu powinna znaleźć się pozycja dotycząca danego wyjazdu.

-Kraj wyjazdu

Jeżeli wyjazd organizowany jest za granicę Wasz wniosek zostanie wydrukowany wraz z wnioskiem o delegację zagraniczną.

-Koszty projektu

Należy wpisać wszystkie koszty wyjazdu, które planujecie. Należy również wpisać źródło dofinansowania z listy rozwijanej.

-Źródła dofinansowania

a) Środki z Puli

Wybieramy odpowiednią Komisję, z której projekt ma być dofinansowany.

b) Środki z subkont

Tu wpisujecie środki zaplanowane na projekt ze swojej jednostki (WRS, Organizacji)

c) Środki inne

Tu wpisujecie: Składka studencka, Dofinansowanie od Dziekana, Sponsor i wszystkie inne koszty

UWAGA! Suma wydatków = Suma wpływów (źródeł finansowania)

- Odbiorcy zaliczki

W celu otrzymania we wcześniejszym terminie środków z Funduszu Kulturalno-Wychowawczego należy wpisać Nr dowodu i PESEL odbiorcy zaliczki. Przy jednym projekcie może być maksimum 2 zaliczko biorców i mogą wnioskować do 4000zł zaliczki na osobę. Razem maksymalnie na projekt: 8000zł. W przypadku poboru zaliczki należy skontaktować się z Biurem Spraw Studenckich. Wszystkich pozostałych informacji udzieli Wam Pani Hanna Płotnicka.

- Uzasadnienie

Należy wpisać tu dokładny opis projektu

-Opis na Stronę

Wpisany przez Was tekst zostanie opublikowany na stronie SSPW. Ma on zachęcić studentów do wzięcia udziału w Waszym projekcie.

Składamy rozliczenie

-Koszty projektu

Należy wpisać wszystkie wydatki, które ponieśliście na organizację i realizację projektu. Wszystkie te dane bierzecie z faktur, które zostały wystawione na Samorząd Studentów Należy również wpisać typ wydatku z listy rozwijanej. Dołączamy oryginały faktur tylko, jeśli wydatek jest z FKW. Nazwa Faktury, NIP, Data wydatku, Numer faktury, Kwota wszystko jest na fakturze.

Typy wydatków:

- Faktura VAT - Najczęściej spotykana

- Przelew PW - Zachowanie jest podobne jak "Faktura VAT" z tą różnicą, że jest to wewnętrzna nota politechniki (Wystawcą i Odbiorcą jest PW)

- Faktura Vat-przelew - Jest to faktura przelewowa, którą zapłaci Politechnika po tym jak BSS zaakceptuje rozliczenie.

- Gotówka PW - Używana wyłącznie w ramach Koliby

- Faktura do Pro Formy - Gdy przy składaniu wniosku złożyłeś fakturę proforma i PW ją zapłaciło.

- Bilet - W przypadku posiadania biletów za przejazd. Bilety muszą być przypięte do kartki A4, jeden pod drugim (zgodnie z kolejnością wpisania do systemu), a opis faktury musi być na odwrocie kartki.

- Ryczałt - Nieużywane

- Rachunek - W przypadku, gdy firma nie może wystawiać faktur. Pamiętaj, aby na rachunku znalazł się zapis "Sprzedawca nie jest płatnikiem VAT" lub podobny.

- Nota księgowa - Nieużywane

- Polisa - Tylko przy ubezpieczeniach. Nie może być finansowane z - FKW. Tylko ze składki studenckiej

Do rozliczenia dołączamy zdjęcie ze wszystkimi uczestnikami wyjazdu.

Opis Faktury

Każdą fakturę, którą dołączamy, jako oryginał musimy opisać na jej odwrocie.

Przykład 1

Rachunek do rozliczenia 0999/2009 za zakup materiałów na spotkanie zorganizowane 22.01.2009 przez WRS {Wydziału} dla studentów Politechniki Warszawskiej.

{Podpis}

{Data podpisu}

Przykład 2

Faktura do rozliczenia 0999/2009 za transport podczas wyjazdu do {Miejsce} w dniach 22-29.01.2009 zorganizowanego przez WRS {Wydziału} dla studentów Politechniki Warszawskiej.

{Przelicznik waluty i data przelicznika }

(przelicznik bierzemy z dnia poprzedzającego datę sprzedaży korzystając z kursu średniego NBP lub z kwitu z kantoru)

{Kwota w walucie obcej} x {przelicznik} = {Kwota w złotówkach}

(Proszę zwrócić uwagę, iż niektóre przeliczniki są 1:100)

{Podpis}

{Data podpisu}

Wzór miejsca opisu faktury

TYŁ FAKTURY1.pngUWAGA!!!

NALEŻY INTERESOWAĆ SIĘ SWOIM WNIOSKIEM

-SPRAWDZAĆ KOMENTARZE W SYSTEMIE EW2

-KONTAKTOWAĆ Z SZEFEM W RAZIE NIEJASNOŚCI

-SPRAWDZAĆ AKTUALNY STAN WNIOSKU W EW2

-PAMIĘTAJ: WSZYSTKIE WNIOSKI/ ROZLICZENIA NIE

WYSTARCZY ZŁOŻYĆ TRZEBA JE RÓWNIEŻ PODPISAĆ